CCOO denuncia el dèficit de qualitat democràtica a Catalunya per la manca de renovació a la Comissió d’Iniciatives Legislatives Populars del Parlament

Arran de la voluntat de presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) per garantir que es destini un mínim del 6 % del PIB català al sistema educatiu, CCOO ha detectat que actualment a Catalunya no es pot tramitar cap projecte d’ILP,  ja que la comissió que ha de gestionar-los, que depèn del Parlament de Catalunya, està pendent de renovació per manca de consens entre els diferents grups parlamentaris.

Des de CCOO valorem molt negativament aquesta situació, que provoca un greu retrocés democràtic al nostre país, ja que tal com diu la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular: “La participació ciutadana és una peça clau en el funcionament del sistema democràtic. La sobirania popular s’exerceix mitjançant els diferents canals de participació que estableixen la Constitució espanyola, l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la legislació de règim local, tant l’estatal com l’autonòmica.”

Demanem als grups parlamentaris que, en qüestions centrals per al país com és l’exercici de les llibertats democràtiques, abandonin el tacticisme electoral. Les qüestions que donen sentit a la qualitat democràtica, social o cívica d’un país han d’estar al marge de la pugna partidista.

Des de CCOO creiem que és absolutament necessari impulsar la Proposició de llei de garanties del finançament del sistema educatiu català per a un mínim del 6 % del PIB per a l’educació. La proposta de llei regula l’adequada planificació de mitjans materials i personals amb l’objectiu d’arribar a un mínim d’inversió en educació d’un 6 % del PIB de Catalunya per assegurar el desenvolupament i la qualitat del sistema educatiu de Catalunya, de manera que es garanteixi l’exercici dels drets continguts a l’Estatut d’autonomia de Catalunya i a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC). Els poders públics són responsables de la garantia del dret a l’educació i, consegüentment, del necessari finançament del sistema educatiu a Catalunya per situar-nos als estàndards dels països europeus que més inverteixen en educació.