CCOO considera insuficient el decret aprovat de regulació del teletreball pel personal de la Generalitat i creu que no respon a la realitat actual

El Govern ha aprovat el decret del teletreball que exclou d’aplicació el personal docent, l’estatutari dels serveis de salut, així com els cossos de Mossos d’Esquadra, Bombers i Agents Rurals i el que ocupa llocs de treball en centres penitenciaris i de justícia juvenil.

El personal podrà fer de manera voluntària un màxim de dues jornades senceres de teletreball, ampliables a tres per al destinat al Districte Administratiu.

El teletreball només serà aplicable a unes 40.000 persones de les aproximadament 135.000 que treballen als departaments i entitats autònomes de la Generalitat de Catalunya excloent i discriminant de la seva aplicació a personal docent, salut o penitenciari, entre d’altres, que han estat i estan teletreballant per garantir la continuïtat dels serveis públics des de l’inici de la crisi del coronavirus i que seran claus durant les properes etapes. CCOO reclamem poder negociar la inclusió d’aquests col·lectius en una regulació que contempli la feina en la modalitat de teletreball que estan desenvolupant.

El decret regula un sistema mixt que combina el treball presencial i el no presencial, amb un màxim de dues jornades diàries senceres de teletreball, ampliables a tres per al personal destinat al Districte Administratiu. També possibilita la forma ocasional en tres supòsits: completar la jornada, per encàrrecs específics i concrets derivats de necessitats del servei, i en situacions d’emergència i episodis de contaminació.

La modalitat de teletreball serà voluntària, per a un període màxim d’un any prorrogable i estarà subjecta a una avaluació periòdica per determinar el compliment dels objectius i el Pla personal de treball, però el decret no contempla la creació d’una Comissió de Seguiment amb la representació legal dels treballadors i treballadores que valori els resultats i les incidències de l’aplicació del teletreball.

El teletreball necessita una regulació més àmplia i actual

Es fa necessària una revisió del decret aprovat per recollir els següents aspectes que han quedat sense tractar ni desenvolupar:

  • Ser extensible a tot el personal dels departaments i entitats autònomes de la Generalitat sense discriminar cap col·lectiu que pugui teletreballar.
  • La modalitat ordinària de prestació de serveis serà la presencial i la unitat directiva corresponent determinarà la possibilitat de qui pot teletreballar, de manera que no es configura com a dret dels treballadors i les treballadores.
  • Manca per definir la prioritat que tindran les treballadores i els treballadors amb menors o majors al seu càrrec, i si tots dos progenitors o responsables són personal de la Generalitat si podran gaudir d’aquesta mesura de manera coincident.
  • S’han de concretar el respecte als drets ja regulats a la conciliació de manera equilibrada i corresponsable entre homes i dones, i a la desconnexió digital per evitar distorsions entre de la vida laboral i personal.
  • L’Administració no assegura que proporcioni els mitjans – ordenador, connexió a internet, programari…- per a teletreballar i si s’obliga el personal a sufragar les despeses derivades d’electricitat, calefacció, aire condicionat, connexió de dades, mobiliari, material d’oficina o espais, sense cap compensació econòmica.
  • No es fa referència a com s’assegura el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals en aspectes psicosocials, ergonòmics i organitzatius, i si es produeix un accident en el període de teletreball, quins drets té el treballador o la treballadora.
  • Cal definir i negociar els instruments per mesurar el seguiment per objectius i l’orientació del treball als resultats, i així superar la cultura de la presencialitat arrelada en algunes unitats per fomentar la confiança, la iniciativa i l’autonomia en el personal.
  • S’ha d’assegurar que es faciliten xarxes privades virtuals com a garantia de ciberseguretat i protecció de dades utilitzades.
  • Cal garantir el dret d’informació i consulta a la representació legal de les persones treballadores en la implantació del teletreball, per tal de conèixer el desenvolupament dels canvis que s’incorporin.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 10 d’agost de 2020