Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica davant la COVID-19 (2021)

Nova convocatòria d’ajudes per a persones afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària durant el mes de maig del 2021

El 5 de juliol s’obrirà un nou formulari d’inscripció per accedir a la línia d’ajudes per a persones afectades per un ERTO, o bé amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, com a mínim, un dia del mes de maig del 2021.

Com en la darrera convocatòria les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.

Aquest ajut pretén ser un complement per a la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d’ingressos.

Requisits per accedir-hi

Els requisits que han de complir les persones treballadores per sol·licitar l’ajut són:

• Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID-19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia amb el període comprès entre l’1 i el 31 de maig del 2021 o bé ser titular de la prestació extraordinària en el cas de fix discontinu (article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre), com a mínim un dia entre l’1 i el 31 de maig del 2021, o tinguin pendent el reconeixement en el mateix període.
• Complir  els requisits previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

Presentació de sol·licituds

El tràmit de sol·licitud es podrà realitzar telemàticament des de les 9 hores del dia 5 de juliol del 2021 i fins a les 15 hores del dia 15 de juliol del 2021 mitjançant un formulari de registre previ:

• La inscripció al registre s’obrirà des de les 9 hores del dia 5 de juliol del 2021 i fins a les 15 hores del dia 15 de juliol del 2021.
• L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament.
• La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit.
• Per a inscriure’s al registre es requerirà signatura digital de la persona sol·licitant i es farà mitjançant tràmit telemàtic.

Per poder demanar l’ajut és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil. Consulteu com gestionar l’alta de l’idCAT Mòbil.

Ajut extraordinari per a persones treballadores afectades
per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries
de la prestació extraordinària