Acord de pròrroga i millora del conveni de transport de viatgers de la província de Barcelona

El 12 de juliol i després de diverses reunions entre les patronals Fecav i Audica i els sindicats CCOO i UGT, es va acordar prorrogar fins al 31 de desembre del 2025 el conveni provincial de transport de viatgers a Barcelona  amb un seguit de millores que, des de CCOO, valorem com a molt positives per als treballadors i treballadores.

Aquest acord s’emmarca dins del V Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva (AENC), que el passat 10 de maig es va negociar entre patronal CEOE-Cepyme i els sindicats CCOO i UGT.

En virtut de l’article 86.1 de l’Estatut dels treballadors s’ha acordat prorrogar el conveni durant els anys 2024 i 2025 amb la finalitat de revisar els increments pactats i adequar l’article 40 que fa referència al treball en dies de descans.

Els acords econòmics de la pròrroga del conveni són els següents: any 2023, des de l’1 de juliol fins al 31 de desembre, augment salarial en tots els conceptes d’un 4 % sobre les taules del 2022 una vegada aplicat el 0,75l%. Any 2024, des de l’1 de gener, augment d’un 3 % en tots els conceptes econòmics. Any 2025, des de l’1 de gener, augment d’un 3 % en tots els conceptes econòmics.

Si en finalitzar l’any 2025 la suma dels IPC del període 2023-2025 és superior al 10 %  s’aplicarà la revisió salarial d’allò acumulat a les taules, fins a arribar a l’11 %.

La modificació de l’article 40 del conveni provincial modifica la taula de preus festius oficials i de descans setmanal de la següent manera:

Preu festiu oficial
Any 2023……….. 190,82 €
Any 2024…………202,69 €
Any 2025…………221,42 €

Preu descans setmanal
Any 2023…………119,25 €
Any 2024…………135,00 €
Any 2025…………153,00 €

El valor d’aquests imports són per una jornada tipus de 9 hores i s’abonaran en proporció a la jornada realitzada.

El treball en dies festius o de descans setmanal, podrà ser compensat en lloc d’econòmicament amb dies de descans en els trenta dies següents.

Aquests acords no substitueixen altres acords o pactes d’empresa més beneficiosos.

També es modifiquen els articles 20 i 21 del conveni provincial orientats a les empreses perquè emprin la modalitat de contracte fix discontinu a temps parcial per a la cobertura de l’estacionalitat, limitant-lo a un màxim del 20 % sobre el total dels contractes fixos de la plantilla, per a aquest càlcul no es computaran els parcials indefinits que superin el 85 % de la jornada.

Des de la taula de negociació, valorem positivament aquest acord de pròrroga del conveni provincial, ja que suposa una revaloració de tots els conceptes salarials i la consolidació en taules d’un 10 % fins al 2025, i la recuperació de part del poder adquisitiu perdut durant els últims anys. També suposa l’adequació del preu dels festius oficials i del preu en dies de descans.