Signatura del Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d’atenció a les persones

Demà divendres, 11 de desembre, a les 10 hores al Palau de la Generalitat, a Barcelona

Demà divendres, 11 de desembre, a les 10 hores, CCOO i un conjunt d’entitats signaran amb la Generalitat el Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d’atenció a les persones (SAP). A l’acte, que tindrà lloc al Palau de la Generalitat a Barcelona, hi assistiran la vicepresidenta del Govern, Neus Munté; els secretaris generals de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, i d’UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez; la directora de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública (OSACP) de la Generalitat, Teresa Pitarch, i les entitats del tercer sector representades per la presidència d’en Joan Segarra.

Aquest acord és fruit de la voluntat de les entitats del tercer sector, associacions empresarials, col·legis professionals i tercer sector social amb l’OSACP i dels sindicats CCOO i UGT per assolir un marc d’intervenció que tingui molt present el servei a les persones i la qualitat en el treball. Les entitats signants són: la Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya; CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya; LA UNIÓ, Associació d’entitats sanitàries i socials; ACRA, Associació Catalana de Recursos Assistencials; ACESAP, Associació Catalana d’Empreses de Serveis d’Atenció a la Persona; ASADE, Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio Estatal; UPIMIR, Unió de Petites i Mitjanes Residències; ACELLEC, Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura; Associació Intercol·legial i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

El Codi té entre d’altres finalitats proporcionar, als òrgans de contractació dels SAP, un catàleg d’orientacions i de pautes que cal seguir en la tramitació dels expedients de contractació, i donar-lo a conèixer als operadors econòmics i a les entitats que participin en les licitacions públiques per a la contractació dels serveis. Entre aquestes finalitats, hi ha:
– Assegurar la prestació dels SAP amb la professionalitat i en les condicions laborals que requereixen, tot vetllant especialment per a un òptim compliment de les normes fonamentals vinculades al treball i de prevenció de riscos laborals, per al foment de la igualtat de gènere i la no discriminació, la formació professional, la promoció laboral i la conciliació de la vida laboral i familiar.
– Impulsar l’estabilitat en l’ocupació i la inserció social.
– Obertura d’un espai de transparència i d’“accés a la informació i documentació de licitacions públiques”.
– Atenció a possibles ofertes anormalment baixes o desproporcionades.

Amb aquest codi, els òrgans de contractació -que vetllaran especialment pel compliment de les obligacions derivades del contracte- establiran com a condició especial d’execució que l’empresa o entitat adjudicatària ha de garantir, a les persones adscrites a l’execució del contracte derivat, i durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial vigent.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 10 de desembre de 2015