Reclama amb CCOO el Salari mínim interprofessional 2019

Assessorament gratuït per a l’afiliació

L’augment del salari mínim interprofessional (SMI) és una de les mesures en matèria de normativa laboral publicades recentment, de manera que les empreses i ocupadors/es han de revisar i actualitzar els salaris de totes les treballadores i els treballadors que estiguin per sota d’aquesta quantitat d’acord amb el RD 1462/2018, de 21 de desembre, el mateix Estatut dels treballadors (RDL 2/2015) i d’altres normes concordants amb la mateixa matèria.

Les persones treballadores veuran canvis en la nòmina del gener i no sabran si els estan aplicant bé el SMI. A CCOO sabem que moltes empreses voldran absorbir certs plusos que no s’haurien d’absorbir.

En aquest any 2019, el salari mínim interprofessional puja fins als 900 euros mensuals bruts. Per això és lògic que sorgeixin una sèrie de dubtes sobre la relació laboral amb l’empresa i/o l’ocupador/a:

• M’afecta aquesta pujada salarial del SMI?

• Tinc dret a que s’actualitzi el meu salari?

• Em diu l’empresa que m’actualitza el SMI, però em compensen i absorbeixen l’increment, això és correcte?

• Tinc afectació en els plusos, me’ls poden minoritzar?

• M’estaran aplicant correctament l’increment del SMI en la meva nòmina?

• Els meus companys i companyes també poden reclamar?

En aquest enllaç podràs visualitzar un mapa de les diferents seus del sindicat de CCOO amb els locals i telèfon més proper al teu lloc de treball o domicili per poder ajudar-te a resoldre els dubtes, gestionant les reclamacions que es derivin.

També pots plantejar els teus dubtes a través de l’APP de CCOO de Catalunya

Campanya de reclamació del salari mínim interprofessional (SMI):

– CCOO et resol els dubtes de l’aplicació del SMI online i per correu electrònic de forma gratuïta.

– CCOO t’assessora al local sindical i gestiona la reclamació a l’empresa i/o denúncia a la Inspecció de Treball, gratuït per a l’afiliació i oferta per a no afiliats/des de 28,40 € *

– CCOO reclama judicialment, en cas que sigui necessari, amb la 1a visita d’assessorament jurídic gratuït i descompte del 50% de les tarifes del Gabinet Jurídic de CCOO i gratuïtat a partir de l’any d’afiliació**.

* Tarifa especial d’afiliació per la campanya del SMI: carència de 4 mesos d’afiliació pagant 4 quotes de quota especial (7,10 €/mes, que serien 28,40 €)
** Tarifes especials per la campanya del SMI, sempre que la persona es mantingui afiliada durant el procés de reclamació.

 

Preguntes freqüents:

El següent bloc de preguntes i respostes intenta posar en coneixement del conjunt de treballadores i treballadors el mecanisme pel qual es desenvolupa l’increment dels salaris referenciats pel SMI.

 


On es troba recollida la regulació de l’increment del salari mínim per a l’any 2019?

Es troba en el RD 1462/2018, de 21 de desembre, BOE núm. 312, de 27 de desembre de 2018, per a aquelles situacions que utilitzin el SMI com a referència per determinar la quantia o l’increment del salari base o de complements salarials.

 

Quina és  la quantia del salari mínim interprofessional?

El salari mínim queda fixat en 30 euros/dia o 900 euros /mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Eventuals i temporers: els serveis a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies a 42,62 € per jornada.

Empleats de la llar: 7,04 € per hora

Totes aquestes quantitats es refereixen a quantitats en brut (sense aplicar impostos)

 

En quantes pagues es refereix la quantia de 900 € bruts al mes?

Són en 14 pagues.

 

Quina és la quantia del salari mínim interprofessional si les pagues extres estan prorratejades?

Se situarà en 1.050 € bruts mensuals (en 12 pagues), el que es converteix en 12.600 € bruts en còmput anual en jornada completa.

 

Com s’ha d’entendre el nou SMI, en brut o net?

En el contingut d’aquest document sempre hem de referir-nos a quantitats en brut.

 

Puc estar cobrant un salari anual inferior als 12.600 €?

Cap persona pot cobrar per sota d’aquesta quantitat en els termes referits.


Aquest salari s’entén referit a la jornada legal de treball?

Les quanties són referides a una jornada legal de treball a temps complert, de manera que s’haurà de tenir en compte el que s’indiqui en el conveni col·lectiu, pacte o contracte de treball.


A quins treballadors afecta l’increment del SMI?

La pujada afectarà tots els treballadors i treballadores que cobrin menys de 12.600 € anuals a jornada completa, de manera que cal revisar el salari anual.


Com afecta si es treballa a jornada parcial?

Caldrà calcular el salari mínim de manera proporcional a la jornada treballada.


Com podria calcular el salari base amb una jornada parcial?

El podries establir mitjançant una simple regla de tres, seguint el següent exemple:

Jornada a temps complet o JTC (segons conveni) = 900 euros mes      

Jornada treballada YY hores = X euros mes

YY * 900 = X
    JTC


M’afectaria l’increment del nou SMI 2019 si percebo un salari superior als 900 €?

En el cas que només tinguis en la teva nòmina el salari base únicament, no et correspondria.

Si tinguessis a la teva nòmina el concepte salari base més complements, dependrà dels conceptes dels complements salarials per si aquests tenen naturalesa salarial o extrasalarial.


Si tinc complements en la nòmina referits en el conveni col·lectiu, aquests s’han de tenir en compte, si tinc un salari base inferior a 900 euros?

Caldria veure la naturalesa d’aquest complement de conveni, és a dir, caldria mirar que és el que diu el conveni col·lectiu.


Tinc una nòmina que comprèn salari base inferior al SMI, complements de conveni, pactes privats individuals, contractes i aquells de caràcter personal, pel que si tingués dret a l’increment del SMI en el salari base, em podria realitzar, l’ocupador, la compensació i absorció?

La resposta seria la de les dues anteriors, dependrà dels conceptes dels complements en nòmina, per si aquests tenen naturalesa salarial o extrasalarial i de l’anàlisi del còmput anual.


Aquestes referències de la no aplicació poden ser negociades?

La norma estableix sobre aquests supòsits, llevat que les parts legitimades acordin una altra cosa.


El salari mínim interprofessional és embargable?

L’article 27.2 del RDL 2/2015, de l’Estatut dels treballadors, estableix que no es pot embargar la seva quantia.


Quan han d’adoptar la nova mesura 
les empreses ?

S’ha de veure reflectida en la nòmina del gener del 2019.


Si l’empresa no vol actualitzar-me el salari base, què puc fer?

Tens dret a procedir a reclamar la pujada salarial en la nòmina.


He de reclamar a la meva empresa o ocupador/a pel meu propi compte?

Entre els principals objectius de CCOO de Catalunya, hi ha la reclamació i defensa dels drets dels treballadors i treballadores davant de les empreses o ocupador/a, per la qual cosa et recomanem que es faci amb la màxima protecció jurídica i sindical que t’oferim CCOO.


Els companys i companyes de la meva empresa poden reclamar també?

Efectivament poden reclamar i seria convenient fer-ho en el marc de l’àmbit de l’empresa perquè se’ls regularitzés el salari a totes les persones afectades.


On he d’anar perquè em puguin revisar el meu nòmina i si m’afecta la pujada del SMI?

Has d’acostar-te a qualsevol local de Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya pròxim a la teva empresa o domicili.


Puc trobar l’adreça i telèfon a la web de CCOO?

Sí, el podràs trobar en l’enllaç indicat.


Si tinc dubtes, puc fer una consulta en línia sobre la meva situació?

Sí, ho podràs fer a través de l’APP de Comissions Obreres de Catalunya de manera gratuïta.