Nou acord sobre els ERTO (RDL 18/2021) vigent fins al 28 de febrer del 2022

1. Vigència de la pròrroga dels ERTO

Els ERTO vigents el 30 setembre del 2021, en els termes del RD Llei 11/2021, es prorroguen fins al 28 de febrer de 2022.

La pròrroga no operarà automàticament, sinó que serà l’empresa qui haurà de sol·licitar-la en els termes de l’article 1 RDL 18/2021.Si l’ERTO és ETOP, que sigui per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i no per força major, la sol·licitud i la relació d’hores s’han d’adjuntar amb un informe de la representació legal de les persones treballadores.

En cas de no realitzar aquesta sol·licitud de pròrroga els ERTO actuals finalitzaran la seva vigència a partir de l’1 de novembre del 2021, i es mantenen les condicions anteriors durant el mes d’octubre.

Podeu consultar les condicions dels ERTO existents a dia d’avui en aquest enllaç.

2. Prestació d’atur derivada d’un ERTO

Manté la millora al 70 % de la prestació d’atur derivada d’un ERTO

La base de càlcul per a les prestacions es mantindrà en el 70 % de la base reguladora de la persona treballadora, que no veurà disminuïts els seus ingressos al 50 % de la base reguladora una vegada transcorreguts els 6 primers mesos, tal com passava fins al 31 de maig.

Aquest sistema de prestació decreixent era vigent des de la modificació realitzada pel PP al juliol del 2012. Es manté la modificació, que va introduir el III Acord dels ERTO del setembre passat, per mantenir el poder adquisitiu de les persones treballadores.

Manté la prestació d’atur derivada d’un ERTO per a les persones treballadores incloses en expedients de regulació temporal o de reducció de jornada que no siguin beneficiàries de prestacions per desocupació.

Es mantenen les millores en la prestació d’atur per a les persones que treballen a temps parcial

Les prestacions per atur reconegudes en l’àmbit dels ERTO d’aquest acord es compatibilitzen amb la realització d’un treball a temps parcial no afectat per mesures de suspensió, i no es deduirà de la quantia de la prestació la part proporcional al temps treballat.

3. Incorporació efectiva als ERTO i prestació extraordinària per a treballadors i treballadores fixos discontinus

Es prorroga fins al 28 de febrer de 2022 les mesures de protecció per desocupació extraordinàries per a les persones treballadores amb contracte fix discontinu o contracte indefinit a temps parcial o que facin treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes podran accedir a una prestació extraordinària.

El treballador fix discontinu que no s’hagi vist afectat per un ERTO durant la seva última campanya, i veiés interrompuda la seva activitat amb situació legal de desocupació, i encara que tingui dret a la prestació contributiva també podrà accedir a aquesta prestació extraordinària regulada en origen en l’art. 9 del RDL 30/2020.

4. Es manté el comptador a zero

Les persones treballadores afectades per un ERTO mantindran el comptador a zero si fossin afectades per un acomiadament objectiu, individual o col·lectiu, o per un altre de basat en qualsevol causa, que sigui declarat improcedent, o per la finalització d’un contracte temporal amb inici de la relació laboral anterior al primer estat d’alarma. La finalització de la relació laboral ha de produir-se abans de l’1 de gener del 2023 o si s’extingeix el seu contracte temporal abans d’aquesta data.

5. Salvaguarda de l’ocupació

S’estableixen 6 mesos de salvaguarda de l’ocupació per a les empreses que s’acullin a un ERTO.

En cas que existís un compromís anterior vigent de manteniment de l’ocupació, l’iniciï del nou període de salvaguarda començarà quan hagi conclòs el de l’ERTO anterior.

Com en l’acord anterior, a les empreses acollides a un ERTO no es podran realitzar hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l’activitat ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, excepte per raons de formació, o altres raons objectives i justificades .

També es mantenen els límits fixats en els anteriors acords sobre el repartiment de dividends i la prohibició de radicar-se en paradisos fiscals per a les empreses que vulguin acollir-se a un ERTO amb exoneracions.

Es manté la impossibilitat d’al·legar les causes que motiven els ERTO per extingir el contracte o acomiadar.

6. Exoneracions ERTOS

6.1. Pel que fa als ERTO per limitació de l’activitat es prorrogaran amb un esquema d’exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social per a les persones treballadores. Les empreses que realitzin accions formatives a les persones treballadores suspeses d’ocupació o en reducció de jornada, tindran dret entre els mesos de novembre del 2021 al febrer 2022:

*Exoneracions en les seves cotitzacions a la Seguretat Social de l’aportació empresarial

a) Empresa amb > 10 persones treballadores:

– Si imparteixen formació als treballadors en ERTO: 80 % d’exoneració.

– Si NO imparteixen formació als treballadors en ERTO: 40 % d’exoneració.

b) Empresa amb < 10 persones treballadores:

– Si imparteixen formació als treballadors en ERTO: 80 % d’exoneració.

– Si NO imparteixen formació als treballadors en ERTO: 50 % d’exoneració.

6.2. Quant als ERTO per impediment de l’activitat, les empreses passarien a tenir una exoneració del 100 % de l’aportació empresarial reportada a partir de novembre del 2021, i fins al 28 de febrer.

7. Formació

Les empreses que formin persones treballadores afectades per aquesta mena d’ERTO, tindran dret a ‘increment del crèdit per al finançament en funció de la seva grandària.

D’1 a 9 persones treballadores: 160 euros per persona.

De 10 a 49 persones treballadores treballadors: 240 euros per persona.

De 50 o més persones: 320 euros per persona.

8. Trànsit ERTO impediment i limitació

Es permet el trànsit de l’un a l’altre i viceversa en els termes de la pròpia norma

9. Pla mecuida

Es prorroga el Pla mecuida fins al 28 de febrer, que comprèn el dret a l’adaptació de la jornada laboral, inclòs el teletreball i la reducció de la jornada fins al 100 %, per la cura de familiars de fins a segon grau en cas de supòsits deguts a la COVID-19 i preavisant l’empresa amb 24 hores d’antelació.