NH Hoteles

Nh Hotel Group Web

Fins a un 20% de descompte per a l’afiliació de CCOO

Descomptes entre el 10% i el 20% sobre la millor tarifa disponible al moment de la reserva. No acumulable amb altres ofertes. Descompte aplicable a només allotjament per a qualsevol tipus d’habitació. Oferta aplicable cada dia de l’any, variant el descompte en funció de l’ocupació i la demanda de l’hotel en dates sol·licitades.

Pots fer la teva reserva al 916008013 donant el codi exclusiu per a persones afiliades

2200619858

(és possible que es demani acreditació com a afiliat/ada a l’establiment)

Important: El codi només està actiu per telèfon, no s’aplica a la web de NH

Oferta Nh 2023 para CCOO

Si encara no ets de CCOO, però vols gaudir d'aquest descompte, no t'ho pensis més i afilia't! Raton Ccoo