Avís legal

Avís legal

1.Dades identificatives


De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, t’informem que la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (d’ara endavant, CCOO de Catalunya), amb NIF G-08496606, gestionem els continguts del lloc web www.ccoo.cat, amb seu a Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, tel.: 93 481 29 02, així com els llocs web de totes les entitats vinculades a CCOO de Catalunya, que són:

Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto, NIF: G-61676128
https://fundaciopacopuerto.cat

Fundació Pau i Solidaritat, NIF: G-61538187
https://ccoo.cat/cooperacio

Fundació Cipriano García, NIF: B-60130879
https://ccoo.cat/ciprianogarcia

Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE), NIF: G-58540428
https://ccoo.cat/immigracio

CCOO de Catalunya és una entitat inscrita al Departament d’Empresa i Treball, amb el número de dipòsit 79000059.

CCOO de Catalunya t’informa que l’accés a les pàgines web esmentades anteriorment i a tots els seus subdominis i directoris així com els serveis i els continguts que es puguin obtenir a través d’aquestes estan subjectes als termes d’aquest avís legal, sens perjudici que l’accés a alguns d’aquests serveis o continguts puguin necessitar l’acceptació d’unes condicions generals addicionals.

Per tant, si no estàs conforme amb les consideracions detallades en aquest avís legal, et demanem que no facis ús de www.ccoo.cat ni de les pàgines web esmentades, ja que qualsevol utilització d’aquestes pàgines implicarà l’acceptació dels termes legals inclosos en aquest text.

La referència a CCOO de Catalunya en aquest avís legal s’ha d’entendre referida a qualsevol de les seves entitats vinculades.

2. Caràcter de la informació publicada al portal

Les informacions ofertes a través d’aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen ni drets ni expectatives de drets, i CCOO de Catalunya o, si escau, les seves entitats vinculades, no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

CCOO de Catalunya procura que aquesta informació sigui exacta i precisa, l’actualitza amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i, en cas que n’hi hagi, corregint-los tan aviat com es detecten. Això no obstant, CCOO de Catalunya no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

La informació continguda al portal pot ser modificada i actualitzada per CCOO de Catalunya sense necessitat d’avís previ, tant pel que fa al seu contingut com al seu disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguin aplicables.

Amb caràcter general, la informació disponible en aquest portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través d’aquest portal no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris o als butlletins oficials de les administracions públiques. En cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i la informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única legalment vàlida.

3. Condicions i termes generals d’ús del portal

Per a l’accés i la navegació pel portal d’Internet de CCOO de Catalunya o per a la utilització dels serveis que s’hi inclouen, adquireixes la condició de persona usuària, sense reserves de cap classe, en totes i cadascuna d’aquestes condicions i termes generals d’ús i de les condicions particulars que, si escau, regeixin la prestació dels serveis que es disposin en el lloc web, sens perjudici de l’atenció i el compliment per part de la persona usuària de les condicions fixades i previstes per als llocs web hipervinculats des de www.ccoo.cat, i altres de les quals CCOO de Catalunya no respon.

CCOO de Catalunya pot, en tot moment i sense avís previ, modificar les condicions i els termes generals d’ús, així com les condicions particulars que s’estableixin.

En tot cas, com a usuari o usuària et compromets a fer un ús adequat dels continguts i dels serveis que CCOO de Catalunya ofereix a través del portal, i amb caràcter enunciatiu, però no limitador, també et compromets a:

(i) No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(ii) No introduir ni emmagatzemar al portal o bé difondre-hi qualsevol informació o material que, explícitament o implícitament, sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, que faci apologia del terrorisme o que inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió, o que atempti de qualsevol manera contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals o les llibertats públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No fer servir identitats falses ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del portal o de qualsevol dels serveis disposats, incloent-hi l’ús, si escau, de contrasenyes, claus d’accés de tercers i de qualsevol altra mena.

En conseqüència, la persona usuària no pot intentar accedir i, si escau, utilitzar les claus d’altres persones usuàries ni modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al portal, en qualsevol dels serveis, els equips, els sistemes o les xarxes de CCOO de Catalunya, o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra manera sigui capaç de causar algun tipus d’alteració o impedir el seu funcionament normal.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, les informacions, els programes o els documents electrònics de CCOO de Catalunya o de qualsevol tercer.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers ni, en general, cap contingut del qual no es tingui, de conformitat amb la llei, el dret de posar-lo a disposició de tercers.

(vii) No utilitzar els serveis oferts al portal amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs i altres pàgines web, i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravenir les condicions anteriors, CCOO de Catalunya es reserva la facultat i estarà legitimat per bloquejar, suspendre o cancel·lar, de manera immediata i sense previ avís, l’accés i l’ús del portal, i, si escau, per retirar els continguts presumptament o declaradament il·legals, tant si ho fa pel seu criteri exclusiu, com a petició d’un tercer afectat o d’una autoritat competent.

4. Responsabilitat

CCOO de Catalunya no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar del següent (amb caràcter merament enunciatiu i no limitador):

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i els equips informàtics dels usuaris i usuàries, motivats per causes alienes a CCOO de Catalunya, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Intromissions il·legítimes fora del control i que no siguin atribuïbles a CCOO de Catalunya, sinó a terceres persones.

(iv) La impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a CCOO de Catalunya, degudes a l’usuari o usuària, a tercers o a supòsits de força major.

5. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor de CCOO de Catalunya.

Tens llibertat per compartir, copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format i adaptar-lo (remesclar, transformar i crear a partir del material), per a qualsevol finalitat, sempre que no se’n faci un ús comercial, es reconegui l’autoria de manera apropiada proporcionant un enllaç a la llicència i s’indiqui si s’ha fet algun canvi. Es pot fer de qualsevol manera raonable, però que no suggereixi que la persona llicenciatària dona suport o patrocina l’ús que se’n fa.

CCOO de Catalunya va declarar el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Per tant, si consideres que aquesta pàgina web pot estar violant els teus drets, et demanem que et posis en contacte amb CCOO de Catalunya, a la següent adreça de correu electrònic: [email protected].

6. Enllaços

CCOO de Catalunya facilita l’accés a altres pàgines web que considera que podrien ser de l’interès de la persona visitant. L’objectiu d’aquests enllaços és ajudar a buscar recursos que puguin ser interessants a través d’Internet. Això no obstant, aquestes pàgines no li pertanyen i no fa una revisió dels seus continguts, i, per tant, no és responsable ni del funcionament de la pàgina enllaçada ni dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o de l’ús efectuat.

L’usuari o usuària d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves webs a la pàgina web ha de complir les condicions que es detallen a continuació, sense que el seu desconeixement eviti les responsabilitats derivades de la llei.

D’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, queda prohibit en tot cas establir frames o marcs de qualsevol mena que incloguin la pàgina web o que permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les de la pàgina web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la pàgina web de manera que: (i) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris o usuàries sobre la veritable procedència del servei o dels continguts; (ii) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (iii) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i del prestigi de CCOO de Catalunya, o (iv) de qualsevol altra forma que resulti prohibida per la legislació vigent.

No es pot realitzar, des de la pàgina que introdueix l’enllaç, cap classe de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre CCOO de Catalunya ni la seva direcció, empleats i clientela, o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas s’ha d’expressar en la pàgina en la qual s’ubiqui l’enllaç que CCOO de Catalunya ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que, d’una altra manera, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta, o de qualsevol altre signe distintiu de CCOO de Catalunya dins de la pàgina del remitent, llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per CCOO de Catalunya, i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web de la manera establerta en aquesta clàusula.
La pàgina que estableixi l’enllaç ha de complir fidelment la llei i no pot, en cap cas, disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (ii) indueixin o puguin induir en l’usuari o usuària la falsa concepció que CCOO de Catalunya subscriu, s’adhereix o dona suport a les idees, les manifestacions o les expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resultin inapropiats o no pertinents respecte de l’activitat de CCOO de Catalunya en allò que faci referència al lloc, els continguts i la temàtica de la pàgina web del remitent. Així mateix, l’usuari o usuària s’ha d’abstenir d’incloure en la pàgina web qualsevol enllaç dirigit a una pàgina web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic.

7. Legislació aplicable i fur competent

Qualsevol controvèrsia relativa a aquest lloc web es regeix per la legislació espanyola, i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina web els jutjats i tribunals del domicili de l’usuari o usuària així com els de Barcelona en el supòsit que la persona en qüestió resideixi fora del territori de l’Estat espanyol.

Versió 4. Última actualització: 10 de maig de 2024