Amb 6 anys de retard, l’increment de la pensió de viduïtat, del 52% al 60% de la base reguladora, respon al consens d’un Pacte de Toledo que s’ha de tornar a activar

CCOO de Catalunya celebra l’aplicació d’increments de les pensions de viduïtat des de l’1 d’agost, però reclama una pujada de les pensions mínimes que permeti millorar la situació dels col·lectius més vulnerables

La reforma de les pensions de l’any 2011 (Llei 27/2011) va introduir un increment progressiu dels percentatges de la base reguladora que serveix de referència per  calcular les pensions de viduïtat. Aquest increment, que s’havia d’introduir progressivament al llarg de 8 anys fins assolir el 60%, va ser ajornat sine die pel Partit Popular al llarg de més de 6 anys, en el marc d’una política de pensions que tenia el seu més evident referent en la reforma de l’any 2013. La decisió de materialitzar allò previst a la llei de 2011, i facilitar els recursos adients en el marc dels pressupostos generals de l’Estat per al 2018, no pot ser, sinó, celebrada perquè recuperarà l’esperit de consens i alleujarà la precarietat en la qual viuen moltes vídues i vidus.

Les millores que s’han previst es realitzaran en dues fases. La primera, que va començar aquest 1 d’agost, incrementarà la base reguladora que serveix per al càlcul d’aquestes prestacions del 52 al 56%. La segona, que s’aplicarà a partir del gener del 2019, assolirà l’objectiu previst del 60%. D’aquesta manera es recupera en 6 mesos, el que estava previst per ser executat al llarg de 8 anys. Aquesta millora, que té un cost, a escala de l’Estat, superior als 400 milions d’euros permetrà incrementar l’import mitjà de les pensions de viduïtat fins als 812,19 € en el cas de les dones, i fins els 791,90 en el cas dels homes.  L’increment de la base reguladora beneficiarà especialment el col·lectiu de persones que reben una pensió de viduïtat i que tenen més de 85 anys, i que sovint estan en una situació d’especial vulnerabilitat. Les dades de l’Idescat per al 2017, situaven la mitjana de les pensions de viduïtat ingressades pels i les pensionistes al mes de desembre, en 663,36 €.

A Catalunya la millora de la base reguladora afectarà a 105.825 pensionistes, i beneficiarà directament a 59.151, el que representa gairebé un 15% del total de pensions de viduïtat. No se’n beneficiaran aquelles i aquells pensionistes en les quals l’increment de la base reguladora es vegi absorbit pel complement a mínims que ja percebien. En aquest sentit convé recordar que l’increment no és consolidable i està subjecte al compliment efectiu de tots els requisits i que es pot veure absorbit total o parcialment en el casos de pensions amb complements a mínims.

Els requisits per accedir a l’increment en els seus dos trams és:
a) Haver complert una edat igual o superior als 65 anys.
b) No tenir dret a camp altra pensió públic espanyola o estrangera.
c) No percebre ingressos per la realització de treball, ja sigui per compte propi o d’altri.
d) No disposar de rendes superiors a 7.346,99 €/any el 2018 (incloses les de capital mobiliari o immobiliari, guanys patrimonials o rendes d’activitats econòmiques.

 El procediment per l’aplicació de l’increment observa:
– Revisió d’ofici per part de l’INSS per a totes les pensions de viduïtat reconegudes abans de l’1 d’agost del 2018.
– Reconeixement d’ofici per part de l’INSS per a totes les pensions de viduïtat reconegudes des de l’1 d’agost 2018 quan en la sol·licitud s’acrediti el compliment dels requisits.
– Revisió a sol·licituds de la interessada o interessat o, en el cas de pensionistes residents a l’estranger, amb pensions reconegudes per normes internacionals, o en la resta de situacions distintes de les primeres on s’hagin complert els requisits.

CCOO de Catalunya celebra que amb la disposició dels recursos necessaris s’hagi realitzat finalment el consens assolit en el marc de la Mesa del Pacte de Toledo l’any 2011 i espera que aquest es torni a reeditar amb caràcter d’urgència per garantir la suficiència de les pensions, i la sostenibilitat d’un sistema que ha de posar en primer lloc les necessitats i la dignitat dels i les pensionistes. En aquest sentit CCOO de Catalunya reclama:

1. Que s’augmentin les bases mínimes de les pensions, donant especial prioritat a aquells col·lectius més vulnerables. En aquest sentit l’IRSC, referència central del sistema de protecció social a Catalunya, i congelat des del 2010, ha de ser incrementat amb caràcter d’urgència.
2. Que es recuperi per part de tots els actors, l’esperit i dinàmica de consens en el marc del Pacte de Toledo per avançar en acords que permetin garantir, a mitjà i llarg termini, la suficiència i sostenibilitat de les pensions.
3. La manca d’aplicació del increment de l’1% acordat el 2010 i l’ajornament al llarg de 6 anys dels increments acordats al Pacte de Toledo, han suposat un perjudici per la capacitat adquisitiva de molts vidus i vídues. Com en el cas de les altres pensions, són inadmissibles polítiques que no garanteixin el manteniment en el poder adquisitiu dels  pensionistes, i la millora efectiva de les rendes més precàries.