CCOO critica el Departament d’Ensenyament per ofegar el creixement de l’Institut Obert de Catalunya (IOC)

13 anys sense regulació ni recursos de l’educació pública a distància situen Catalunya al capdavant en privatització i externalització de l’FP a distància

El 2019 farà 13 anys de la creació de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) i encara estem pendents del decret, tal com preveu la LEC, que reguli el seu funcionament i organització; decret que segons la LEC hauria d’haver estat vigent abans del juliol de 2012 i que fou promès pel Departament d’Ensenyament abans de finals del 2014. A inicis d’aquest curs 2018-2019 el conseller d’Ensenyament va anunciar la seva creació, però ni s’ha compartit cap esborrany amb als agents socials ni ha passat per la mesa sectorial.

L’IOC és l’únic garant de l’oferta pública d’estudis secundaris no presencials a Catalunya. El curs passat va donar servei a 13.849 alumnes, que cursaren ensenyaments com graduat en educació secundària, cicles formatius de grau mitjà i grau superior, batxillerat i anglès, entre d’altra oferta formativa.

Segons dades del mateix departament, en els darrers 5 cursos l’IOC ha perdut alumnat de formació professional (FP), tant de cicles de grau mitjà (de 2.830 a 2.582) com de grau superior (de 6.786 a 6.182); en canvi, l’alumnat en centres privats s’ha incrementat en un 2.777,69% al grau mitjà (de 130 a 3.741) i en 15.429,6% al grau superior (de 64 a 9.939). El preu per curs en els centres privats oscil·la entre els 2.000 i 4.000 euros l’any.

El creixement exponencial de les empreses i editorials que imparteixen FP, amb el vistiplau del Departament d’Ensenyament mitjançant acords, convenis, i aplicació de mesures flexibilitzadores i la manca de recursos i de pressupost propi de l’IOC han convertit Catalunya en la comunitat amb més alumnat a distància en centres de titularitat privada i el territori ideal per lucrar-se de la necessitat de formació de les persones.

L’escassa oferta pública a distància agreuja les possibilitats d’accés a les persones amb menys recursos i formació de nivell mitjà i augmenta la segregació educativa i formativa: Catalunya som la segona comunitat autònoma amb més segregació d’aquest tipus.

L’informe 1/2015 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ja instava el Govern a aprovar una normativa reguladora al més aviat possible, a fer una anàlisi de la capacitat docent de la dedicació i de les tasques encomanades al professorat propi per regular les seves condicions de treball, a regular la figura del professorat col·laborador i a homogeneïtzar els preus públics dels estudis d’idiomes, entre altres recomanacions.

Des del curs 2015-2016 es produeix l’externalització de la gestió informàtica de l’IOC (com a la resta de centres educatius públics) empitjorant sensiblement la qualitat del servei prestat amb demores i múltiples incidències que no poden ser solucionades per l’IOC directament.

Alhora, l’IOC no pot disposar del seu pressupost (pendent de la transferència anual del Departament, que arriba al límit) per fer front al pagament del professorat col·laborador que solia retribuir a l’inici del semestre, una vegada finalitzada la col·laboració del semestre anterior. A partir del 2015-2016, al llarg dels cursos el pagament s’ha anat dilatant cada vegada més, fins a arribar a l’actualitat a retribuir els serveis prestats un semestre al final del semestre següent, o sigui passats 6 mesos. Cal tenir en compte també que les retribucions d’aquest professorat col·laborador mai han estat actualitzades des de la creació de l’IOC i per poder ser-ho dependrien de l’actualització de la transferència del Departament d’Ensenyament, que no es produeix.

CCOO denunciem aquesta situació i exigim que el decret:
– Inclogui, juntament a les competències dels seus òrgans de direcció, el règim d’autonomia de gestió de centre.
– Reculli l’autonomia i l’existència d’un pressupost propi necessari per prestar un servei de qualitat amb recursos del segle XXI, tenint en compte que representa l’única oferta pública a distància per a col·lectius que necessiten requalificar-se i que els seus usuaris són majoritàriament persones adultes amb dificultats de conciliar la formació amb la seva vida professional i/o familiar.
– Reguli les especificitats del treball del professorat a distància valorant la diversitat de tasques de creació de materials i diferents coordinacions especials, entre altres tasques, per tal d’organitzar i coordinar l’activitat formativa a dur a terme en un projecte tan singular.
– Reguli els requisits d’accés del professorat tenint en compte el particular projecte educatiu de l’IOC, amb transparència i mitjançant un procés selectiu que garanteixi la igualtat alhora que l’estabilitat requerida, tenint en compte l’especificitat dels projectes que s’hi desenvolupen, també en relació a la provisió dels llocs de treball del professorat col·laborador i les seves condicions.
– Que s’agiliti el pagament al professorat col·laborador (rectificant la clàusula de pagament actual que indica que aquest es farà al final del període acadèmic immediatament posterior) i s’actualitzin les retribucions del professorat col·laborador.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 14 de desembre de 2018