És imprescindible més democràcia a la feina!

Signa la petició de la Confederació Europea de Sindicats

Una recuperació inclusiva i unes transicions justes només poden aconseguir-se conjuntament de manera democràtica, incloent-hi la garantia que tots els treballadors i treballadores tinguin veu i participin efectivament en la vida quotidiana del seu lloc de treball.

Fem una crida a les institucions europees i nacionals perquè actuïn ara i garanteixin el respecte dels drets dels treballadors i treballadores en els processos de reestructuració en tots els llocs de treball!

Demanem:

– A la Comissió Europea, que cridi l’atenció dels governs europeus sobre aquest assumpte i que iniciï procediments d’infracció quan sigui necessari.
– Als governs europeus, que adoptin les mesures necessàries per assegurar que es respecten els drets d’informació i consulta en el treball tant en l’àmbit nacional com transnacional.
– A les institucions europees, que comencin a reforçar el deficient i limitat marc jurídic europeu sobre la democràcia en el treball i les reestructuracions.

També demanem que es revisi la Directiva sobre els comitès d’empresa europeus i que s’estableixi un nou marc de referència sobre la informació, la consulta i la participació dels treballadors i treballadores en els consells d’administració de les empreses europees.

Els representants dels treballadors i treballadores de qualsevol centre de treball a tot Europa han de tenir, abans que es prengui qualsevol decisió:

• Accés en el moment oportú a informació significativa i actualitzada.
• Temps i recursos suficients per realitzar una avaluació a fons de la informació proporcionada amb el suport d’experts.
• L’oportunitat real d’examinar aquestes alternatives amb els autors de les decisions pertinents.