CCOO de Catalunya presenta una guia sindical en relació amb la utilització de proves per a la detecció de coronavirus per part de les empreses

L’avenç en les fases de la desescalada depèn en bona mesura que el Departament de Salut garanteixi, a través de l’atenció primària del servei púbic de salut, poder realitzar proves PCR en un termini de 24 hores des de l’inici dels símptomes

Des de CCOO entenem que la vigilància i l’interès epidemiològic són competències de les autoritats sanitàries públiques, i no un interès legítim que puguin invocar empreses ni serveis de prevenció per a la realització de les proves de coronavirus SARS-CoV-2 de manera unilateral i fora del control del sistema públic. Per aquest motiu hem elaborat una guia sindical en relació amb l’aplicació d’aquestes proves: https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/guia_actuacio_sindical_proves_diagnostiques_covid_19.pdf

L’aplicació de proves diagnòstiques no substitueix, en cap cas, la implementació de les mesures preventives i l’existència d’un pla preventiu o de contingència acordat amb la representació legal de les persones treballadores, adoptant totes les mesures preventives que es recomanin pel servei de prevenció i per les autoritats sanitàries.

Des del sindicat també valorem positivament l’acord assolit en l’àmbit del Consell de Relacions Laborals (CRL) en relació amb la utilització de proves diagnòstiques per part d’empreses i que actualitza l’acord anterior sobre mesures de “Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2” (https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf)

En aquest sentit, hem aconseguit situar la necessitat que aquestes proves es realitzin en l’àmbit laboral seguint les indicacions i els criteris de les autoritats sanitàries, prioritzant la PCR com a prova de referència per al diagnòstic de la COVID-19, i emfatitzant, en línia amb les anteriors versions del document, les mesures preventives i organitzatives com a element fonamental per la protecció de la salut de les persones treballadores i en el control de la pandèmia.

Es reforça, per tant, que segons les indicacions de Salut, cal fugir de l’aplicació massiva de les proves diagnòstiques i de l’ús dels tests ràpids en les decisions per a la reincorporació de les persones treballadores.

Denunciem una vegada més, com els serveis de prevenció, que en molts casos han estat més aviat absents durant el primer tram de la pandèmia i no han sabut complir amb els procediments de Sanitat que els requereix fer avaluacions específiques del risc de contagi, reapareixen amb força en el moment de la desescalada, oferint tests ràpids i massius a les empreses, en molts casos situant-los com a obligatoris, i repetint un patró que ja practicaven: sostenir bona part del seu negoci en la mercantilització de reconeixements i proves mèdiques poc útils per prendre decisions preventives i protegir la salut de les persones treballadores.

Reclamem a la Generalitat de Catalunya un control exhaustiu de les proves utilitzades a les empreses i del seu ús real, que superi els procediments i les normes dictades actualment, que es basen en una autorització prèvia per part de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària fonamentada, però, en una mera declaració responsable de l’empresa sol·licitant: malgrat que el Departament de Salut els desaconsella, això deixa la porta oberta a l’ús privat dels tests ràpids, els resultats dels quals no són objecte de comunicació a l’autoritat sanitària, i queden fora del sistema de vigilància epidemiològica. En aquest sentit, convindria disposar d’un registre públic de les autoritzacions concedides i de l’ús concret que es farà de les proves per part de cada entitat, per una major transparència de la gestió privada.

Recordem que l’avenç en les fases de la desescalada depèn en bona mesura que les comunitats autònomes garanteixin, tal com situa la normativa actual, poder realitzar proves PCR en un termini de 24 hores des de l’inici dels símptomes. Actualment en molts centres d’atenció primària això encara no és possible. És fonamental, per tant, que la Generalitat realment posi a disposició de l’interès públic aquestes proves, en lloc de permetre que entitats privades es lucrin en un moment com aquest.

Finalment, exigim la convocatòria de manera urgent de la Comissió de Seguiment del Diàleg Social, per poder definir l’agenda de treball i desenvolupar un procés de concertació social efectiva que doni les millors solucions possibles a la gestió de la crisi actual i el desenvolupament d’una nova Estratègia catalana de seguretat i salut, mandat del Parlament de Catalunya, amb un veritable pla de xoc, que s’ha demostrat del tot necessari.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 20 de maig de 2020