Compensació de despeses en el teletreball

La relació laboral es caracteritza, entre d’altres trets, per l’alienitat dels mitjans de producció: això resulta molt fàcil d’entendre quan parlem de grans instal·lacions i maquinària que requereix inversions importants, però no tant quan es parla d’equipaments i eines més assequibles.

Però a banda dels equips i dels materials que l’empresa ha de subministrar perquè es pugui desenvolupar el teletreball, aquesta modalitat de prestació comporta altres despeses per a la persona treballadora. La compensació d’aquestes despeses s’ha de determinar mitjançant convenis o acords col·lectius.

També cal considerar les despeses pròpies que garanteixen la prestació del treball en condicions òptimes de seguretat i higiene. Així cal considerar, entre d’altres que se’n puguin generar, les despeses en:

·     Subministrament d’electricitat

·     Connexió de dades

·     Calefacció i aire condicionat

·     Espais del domicili dedicats al teletreball

I en el cas que no siguin facilitats directament per l’empresariat:

·     Mobiliari

·     Material d’oficina

La reparació o la substitució d’aquests elements pot ser igualment objecte d’assegurança, i aquesta també hauria d’esser objecte de la negociació.

On està regulada la compensació de despeses a la llei?

Al RDL 28/2020
L’article 7.b estableix, dins del contingut mínim obligatori de l’acord de treball a distància:
b) Enumeració de les despeses que pugui tenir la persona treballadora pel fet de prestar serveis a distància, així com la manera quantificar la compensació que, obligatòriament, ha d’abonar l’empresa i el moment i la manera de realitzar-la, que s’ha de correspondre, en cas d’existir, amb la previsió recollida en el conveni o en l’acord col·lectiu aplicable.
Aprofundint més en aquesta qüestió, la secció segona, dels drets relatius a la dotació i al manteniment de mitjans i a l’abonament i a la compensació de despeses, del capítol iii, de drets de les persones treballadores es dedica totalment a aquesta matèria:
Article 11. Dret a la dotació suficient i al manteniment de mitjans, equips i eines
1Les persones que treballen a distància tenen dret a la dotació i al manteniment adequat per part de l’empresa de tots els mitjans, els equips i les eines necessaris per al desenvolupament de l’activitat, de conformitat amb l’inventari incorporat en l’acord referit a l’article 7 i amb els termes establerts, si escau, en el conveni o en l’acord col·lectiu aplicable.
2. Així mateix, s’ha de garantir l’atenció precisa en el cas de dificultats tècniques, especialment en el cas del teletreball.
Article 12. El dret a l’abonament i a la compensació de despeses
1. El desenvolupament del treball a distància ha de ser sufragat o compensat per l’empresa, i no pot suposar l’assumpció per part de la persona treballadora de despeses relacionades amb els equips, les eines i els mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral.
2. Els convenis o els acords col·lectius poden establir el mecanisme per a la determinació i la compensació o l’abonament d’aquestes despeses.

COM ORIENTEM LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA?

Aquest procés de negociació ha de determinar quines són les despeses inherents a cadascuna de les feines susceptibles de ser prestades en modalitat de treball a distància o teletreball i el criteri de quantificació d’aquestes, que hauria d’esser objectiu, suficient i proporcional.

Cal determinar igualment el moment de la compensació perquè no es produeixi una dilació injustificada entre el moment d’assumir la despesa per part de la persona treballadora i el moment de rebre aquesta compensació.

Pot resultar extremadament complex determinar amb exactitud l’import d’aquestes despeses (a banda que el tractament fiscal d’aquesta compensació generi incertesa), amb la qual cosa no es pot descartar la determinació d’una quantitat, amb proporcionalitat a la jornada de treball, que agrupi totes les despeses inherents a la prestació de treball a distància en una única quantitat d’abonament mensual. En aquest cas, el conveni col·lectiu que ho determini ha de concretar exactament quines despeses estan incloses en aquest abonament, davant la possibilitat que en sorgeixin de noves. Igualment ha de ser un concepte subjecte a revisió amb la indexació que les parts determinin, però que hauria de garantir cobertura suficient de les despeses esmentades.

 

Situació especial determinada per la disposició transitòria tercera del RDL 28/2020

Què regula aquesta disposició transitòria tercera?

Disposició transitòria tercera. Treball a distància com a mesura de contenció sanitària derivada de la COVID-19

“Al treball a distància implantat excepcionalment en aplicació de l’article 5 del RDL 8/2020, de 17 de març, o com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la COVID-19, i mentre aquestes es mantinguin, li segueix resultant aplicable la normativa laboral ordinària.

En tot cas, les empreses estan obligades a dotar dels mitjans, els equips, les eines i els consumibles que exigeix el desenvolupament del treball a distància, així com al manteniment que sigui necessari.

Si és el cas, la negociació col·lectiva ha d’establir la modalitat de compensació de les despeses derivades per a la persona treballadora d’aquest tipus de treball a distància, si existissin i no haguessin estat ja compensades.”

Aquesta norma determina que, malgrat que durant el desenvolupament del treball a distància implementat com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària davant l’epidèmia per la COVID-19 resulti aplicable la normativa laboral ordinària, la compensació de les despeses que per a la persona treballadora se’n derivin han de ser igualment objecte de la negociació col·lectiva.

Els criteris de negociació col·lectiva per a aquesta situació han de ser els mateixos que per a la compensació normal de les despeses abans indicades.

Feu clic per veure la Guia sindical sobre el teletreball