CCOO signa un acord de mesures de protecció integral davant la violència de gènere amb Louis Vuitton

La Secció Sindical de CCOO de Louis Vuitton ha signat avui, 8 de Març, un important acord de mesures de protecció integral davant la violència de gènere amb la direcció de l’empresa. Aquest acord es concreta en un protocol que posa de manifest el compromís existent a Louis Vuitton per a l’erradicació de les violències de gènere, tant en l’àmbit laboral com en el privat. En aquest sentit, s’han aprovat un seguit de mesures de suport a qualsevol persona que es pugui trobar en aquesta situació.

La companyia compta amb més de 1.900 dones entre els cinc centres de treball que té a Catalunya, tres dels quals són a Barberà del Vallès, un altre a Polinyà i un més a Girona.

Un acord que millora les mesures previstes per la llei

El protocol acordat a Louis Vuitton va més enllà del que estableix la llei i inclou un bon nombre de mesures adreçades a les dones que estan en una situació de violència i que milloren la norma vigent des del moment en què Louis Vuitton és coneixedora de l’existència d’una ordre judicial de protecció a favor de la dona o bé d’un informe del Ministeri Fiscal o de Serveis Socials o de la mateixa Seguretat Social que indiqui l’existència d’indicis de violència de gènere.

Aquest acord permet, entre altres mesures, la reducció de la jornada laboral ordinària de les dones que estan en una situació de violència de gènere fins a un 50 % sense disminució proporcional del salari per un període de fins a 6 mesos, amb dret a concreció horària.

Així mateix, es facilitaran els permisos retribuïts per gestionar qüestions administratives judicials, mèdiques, incloses aquelles que poden afectar els fills o filles a càrrec seu, per fer efectiu el seu dret a la protecció social integral, amb prèvia justificació per part de la treballadora víctima de violència de gènere.

El protocol també preveu una ajuda econòmica de 1.200 euros en un pagament únic per canvi de domicili, caldrà aportar l’acreditació conforme concorren les circumstàncies a posteriori. A més, si el canvi de domicili comporta una nova escolarització dels fills i filles que cursin primària o ESO, l’empresa afegirà a aquesta ajuda l’import íntegre dels llibres de text i el 50 % de les despeses de matriculació, amb justificació prèvia.

Les absències o faltes de puntualitat motivades per situacions físiques o psicològiques derivades de la situació de violència de gènere es consideraran justificades quan així ho determinin els serveis socials d’atenció o els serveis de salut.

La treballadora que es troba en una situació de violència de gènere tindrà dret a ocupar un altre lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent que estigui vacant en qualsevol altre centre de treball de l’empresa per una durada inicial de fins a 12 mesos, durant els quals l’empresa tindrà l’obligació de reservar-li el lloc de treball que ocupava anteriorment. En cas que no existeixi una vacant del mateix grup de treball o equivalent, l’empresa i la treballadora podran acordar el seu trasllat a un altre lloc de treball que sigui de la mateixa naturalesa o similar, respectant el seu salari d’origen.

Si la protecció de la treballadora i la seva assistència social així ho requereixen, es podran fixar les seves vacances en unes dates concretes o es buscaran fórmules d’adaptació a l’hora d’assignar-li les vacances.

En cas de sentència ferma, si la víctima i el seu agressor treballessin junt i l’empresa no ha procedit al seu acomiadament, serà decisió de la treballadora afectada determinar qui dels dos ha de canviar de centre de treball.

En cas que la treballadora víctima de violència de gènere hagi de sol·licitar una excedència, podrà fer-ho sense necessitat d’haver estat un temps mínim de servei previ i tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball durant els primers 12 mesos, prorrogables per períodes de 3 mesos fins a un màxim de 18 mesos.

Paral·lelament, es crearà una comissió de persones referents contra la violència de gènere a cadascun dels cinc centres de treball de Louis Vuitton. Aquesta comissió estarà composta per la direcció de l’empresa i per la representació social, i les persones que la integrin rebran la informació i la formació necessàries per al correcte desenvolupament de les seves funcions. Es donarà a conèixer el nom de les persones de la comissió a cada centre i la seva tasca, i un cop a l’any la direcció de l’empresa informarà a la representació de la plantilla del nombre de casos tractats a cadascuna de les plantes i de les mesures adoptades, mantenint sempre el compromís de confidencialitat.

Cal destacar també com a mesura addicional proposada per aquesta comissió que la persona que es troba en situació de violència de gènere podrà comunicar a la recepció el nom de la persona que no vol atendre, en cas de trucada o visita, i podrà comunicar a la comissió o a una persona de la seva confiança les absències o retards per tal que s’avisi les autoritats competents en cas que no es presentés al lloc de treball perquè gestionin el cas.