CCOO lliura els seus comptes auditats del 2018 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya

El sindicat reivindica una llei de participació institucional que garanteixi, controli i transparenti l’activitat d’interès general realitzada per les organitzacions socials

CCOO ha lliurat avui dimecres, 17 de juliol, els comptes auditats del 2018 de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CS CONC) a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Els comptes han estat aprovats pel Consell Nacional corresponent al 19 de juny del 2019, complint així a una rigorosa condició autoimposada: seguir el calendari previst per a les entitats mercantils, ja que els sindicats no tenim expressament estipulades dates per a la presentació i aprovació dels comptes.

Els comptes anuals, inclosa la memòria i l’informe íntegre d’opinió d’auditoria, es poden consultar al web de CCOO de Catalunya, juntament amb d’altres informacions econòmiques rellevants a l’apartat de Transparència (https://www.ccoo.cat/aspnet/transparencia.aspx).

El tancament de l’exercici del 2018 presenta un resultat positiu en el conjunt de la CS CONC de 267.132 euros, resultat que se situa en la tendència iniciada en l’exercici del 2013, amb l’excepció de l’exercici del 2017, quan vam tenir un resultat negatiu de 500.232,95 euros degut al tancament de la cooperativa d’habitatge.

Les organitzacions que componen la CONC, federacions i unions Intercomarcals també presenten resultats positius.

El balanç integrat el 31/12/2018 mostra un patrimoni sanejat i una situació de solvència global a curt i mitjà termini.

Els ingressos per les quotes de les persones afiliades han millorat perquè l’afiliació consolida la seva tendència a l’alça i per l’augment de la quota.

Els ingressos per subvencions baixen una mica respecte al 2017. El finançament públic dels sindicats és molt insuficient en relació amb les funcions que li encomana la mateixa legislació. Els sindicats més representatius negociem els convenis col·lectius que cobreixen les condicions laborals del 70 % de la població assalariada. Mitjançant la concertació social i la participació institucional cooperem en l’elaboració i el seguiment de les polítiques públiques que sostenen l’estat del benestar per al 100 % de la població. Aquestes tasques requereixen temps i personal tècnic que estan pagant sobretot les persones afiliades.

Reivindiquem una llei de participació institucional que reguli i transparenti l’activitat dels agents socials i n’asseguri un finançament suficient i estable. Aquesta llei hauria d’obligar a la presentació dels comptes de tots els agents socials a la Sindicatura.

Malgrat que aquesta obligació que reivindiquem no existeix encara, CCOO de Catalunya vol evidenciar la ferma voluntat de transparentar l’origen i la destinació dels recursos de què disposem, per garantir el ple coneixement d’aquests comptes per al conjunt de la societat catalana, així com la disposició a sotmetre la gestió dels recursos a controls públics.

Trobareu a Internet els següents documents:
– el dossier de premsa dels comptes 2018 presentats a la Sindicatura de Comptes de Catalunya
– els comptes anuals de CCOO de Catalunya 2018 i informe de l’auditoria Meridiana Auditores, SLP
-el Balanç integrat 2018 dels comptes anuals de CCOO de Catalunya

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 17 de juliol de 2019