CCOO de Catalunya exigeix més diàleg social i més polítiques públiques per consolidar la millora de l’ocupació

Les dones representen el 57,1 % del total de persones desocupades en un mercat de treball excloent i desigual.

La millora continuada de les dades de l’atur registrat i la reducció de la temporalitat transmeten l’èxit de la reforma laboral. Tanmateix sembla fer-se evident una certa inèrcia a l’hora d’assolir una taxa d’atur que s’apropi a la mitjana de la nostra zona monetària (7,5 %) i de superar flagells inexcusables com la bretxa de gènere en l’accés a una ocupació de qualitat. Hi pesen la manca d’inversió de les empresesen innovació i qualificació de les persones treballadores i una política d’ocupació que sovint no s’adapta prou a les necessitats de les persones i del teixit productiu. Sota el parany de les polítiques actives sovint el que s’ofereix és l’accés a un complement de renda que no es resol ni en la inserció laboral ni tampoc en una qualificació que millori les oportunitats de la persona a l’hora de trobar una ocupació. És en aquest sentit que des de CCOO de Catalunya reclamem més concertació, més diàleg i més negociació a sectors i empreses, per reduir l’atur estructural i millorar la productivitat d’un teixit empresarial diversificat i que cal que generi valor afegit en cadascun dels seus sectors. Al mateix temps cal avançar en el marc de la concertació amb la reforma dels serveis públics d’ocupació aprofitant el marc introduït per la nova llei d’ocupació estatal, i amb més i millor acompanyament en la formació i qualificació permanent de les persones treballadores.

Declaracions de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, en relació amb les dades de l’atur del mes de febrer de 2023

Declaracions només en àudio.

ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA

El mes de febrer del 2023 deixa una xifra de 351.288 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual de 5,5 % (20.372 persones aturades menys que fa un any).

Respecte del mes anterior, l’atur registrat presenta una lleugera reducció de 356 persones (-0,1 % en termes relatius). La població menor de 25 anys registra un increment del 6,7 % respecte del mes de gener. Aquest resultat fa que a Catalunya hi hagi un total de 22.397 joves que cerquen feina sense èxit.

ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT

Respecte del mes de febrer del 2022, ha caigut l’atur en tots els sectors i únicament s’ha incrementat en aquelles persones que no tenien definida l’ocupació anterior. L’agricultura ha reduït atur en un 28,6 %, la construcció també ha reduït en un 6,4 %, els serveis, ho han fet en un 5,8 %, i la indústria també ha registrat una variació interanual negativa del 5,3 %. En canvi, aquelles persones sense ocupació definida anteriorment han incrementat l’atur en una proporció del 7,9 %. Respecte del mes de gener, cau l’atur  a tots els sectors. Concretament, la indústria redueix en un 1 %, els serveis, un 0,4 % menys, i la construcció, en un 0,1 % menys.

ATUR PER PROVÍNCIES

En comparació al febrer del 2022, totes les províncies han reduït l’atur, destaca el cas de Lleida i Tarragona, que han vist reduït el seu atur en 11,8 % i en 10,4 %, respectivament.  Girona també redueix atur de manera significativa, en un 9,1 % i, finalment, la província de Barcelona també registra una variació negativa de l’atur, tot i que més moderada, del 3,7 %. Respecte del passat mes de gener, totes les províncies registren una reducció de l’atur menys Barcelona. Mentre aquesta darrera demarcació creix en desocupació un 0,1 %, Lleida aconsegueix reduir en un 0,9 %, Tarragona en un 0,6 % i Girona en un 0,4 %.

Dades Atur Febrer Catalunya Espanya 2023

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Economia Social

ATUR PER SEXES

Les dones representen el 57,1 % del total de persones sense feina. Respecte d’ara fa un any, els homes han reduït l’atur en un 6,3 % i les dones en un 4,9 %. Respecte del passat mes de gener les variacions són d’un increment del 0,2 % per als homes, mentre que les dones redueixen un 0,3 %.

CONTRACTACIÓ REGISTRADA

El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes de febrer és de 184.524 dels quals el 44,4 % són de caràcter indefinit. Respecte del febrer del 2022 la contractació indefinida ha augmentat en un 31,3 % mentre que la temporal ha caigut en un 33,8 %. En comparació al mes anterior, s’han signat 564 contractes indefinits i 778 contractes temporals menys.

PRESTACIONS PER ATUR

El mes de gener del 2023 les persones beneficiàries de prestacions contributives representen el 59,5 % del total, els subsidis suposen un 37,3 % i les persones beneficiàries de la renda activa d’inserció resulten un 3,2 % del total. Respecte d’ara fa un any, han augmentat les prestacions contributives en un 11,6 % i els subsidis en un 0,2 %, mentre que la RAI s’ha reduït en un 21,4 %.

Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya considera que:

1. És necessària la concertació de polítiques d’ocupació que facin front al biaix de gènere i a l’atur cronificat mitjançant un servei proper a les persones que posi al seu abast una intermediació efectiva, la qualificació permanent i l’accés a una renda substitutòria que cobreixi les seves necessitats durant la recerca de treball.

2. En paral·lel a la manca d’inversió en la formació i innovació, l’element que més llastra la cohesió social i el creixement econòmic és la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris. Amb una inflació subjacent en màxims europeus, el manteniment dels marges i beneficis empresarials a costa dels salaris comporta riscos evidents que s’han de resoldre en el marc de la negociació col·lectiva.

3. L’increment del salari mínim interprofessional, de l’IPREM i de l’índex de renda de suficiència de Catalunya manté la cobertura de l’escut de protecció social català, però no l’amplia ni el millora. L’acord signats entre els agents socials i Govern el 5 de desembre passat ha de ser traslladat, en allò relatiu a les rendes mínimes, a una concertació que faci front a la precarietat i pobresa que ha redoblat l’actual crisi de preus.

4. L’important reforç de les polítiques i inversions públiques en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu, s’ha de mantenir davant el repte continuat que comporta una transició justa.  Això no serà possible si no hi ha un reforç de les polítiques fiscals, equiparant els ingressos amb el nostre entorn europeu, eliminant la competitivitat a la baixa entre comunitats autònomes i incrementant la progressivitat.

Barcelona, 2 de març de 2023