Assessorament per reclamar la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat

Les prestacions per maternitat no tributen

Nova desgravació per a mares treballadores amb fills o filles a la guarderia:

Per a les mares que han treballat i han portat els infants a l’escola bressol el 2018 hi ha una desgravació nova de fins a 1.000 €.

Cal demanar al centre educatiu un certificat especial durant aquest mes perquè us ho incloguin en la renda i s’ha de presentar abans del 15 de febrer.

Més informació al Model 233. Declaració informativa per a despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats de l’Agència Tributària 

16/01/2019

L’Agència Tributària ha activat les vies oficials per a la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat.

Teniu tota la informació actualitzada a: 
Informació sobre l’exempció en IRPF de les prestacions per maternitat / paternitat percebudes de la Seguretat Social

El formulari oficial per a la presentació en paper a les oficines de l’AEAT el podeu trobar a:
Sol·licitud de rectificació de la declaració de l’IRPF per prestacions públiques de maternitat / paternitat percebudes de la Seguretat Social (Sentència del Tribunal Suprem 1462/2018)

I podeu fer la sol·licitud telemàtica per a la devolució a:
Sol·licitud telemàtica sobre la Prestació de maternitat i paternitat (Sentència del Tribunal Suprem)

04/12/2018

El Tribunal Suprem ha dictat una sentència declarant exemptes de tributació les prestacions de maternitat de la Seguretat Social.

Conseqüències de la sentència

– A qui estigui cobrant o a qui comenci a cobrar la prestació de maternitat, l’INSS ja no li farà la retenció de l’IRPF.
– Les persones que han rebut la prestació en algun moment dels últims quatre anys tenen dret a devolució igual que les que estan cobrant la prestació en aquest moment, de les quantitats ja retingudes. CCOO aconsella les persones afectades que reclamin.

I ara tal i com havia reclamat CCOO al govern, el reial decret llei 27/2018 pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral aprovat el passat 28 de desembre, al seu article 1 estableix que també els col·lectius que no estaven inicialment afectats per la sentència del Tribunal Suprem puguin accedir a la devolució. 

Aquest és el cas dels empleats públics no integrats en la Seguretat Social que perceben les seves retribucions durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat segons l’EBEP, així com dels professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social, dels treballadors per compte propi o autònoms que perceben tals prestacions de mutualitats de previsió social.