Permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada

Permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada

Continguts
Photo1687940329

Permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada

PERMISOS

MOTIUCARACTERÍSTIQUESSOU
  Permís prenatalEl temps necessari per assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part. Justificació de la necessitat de la seva realització dins de la jornada de treball. (Art 47.r VI Conveni Únic).  100%
Permís per tràmits preadoptius o d’acolliment previDret absentar-se per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l’Administració competent. Cal justificar la necessitat de fer-ho en horari laboral.  100%
Permís en cas de naixement adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment. Per ambdós progenitors.Tindrà una durada de 16 setmanes. Part múltiple 2 setmanes més per cada fill/a a partir del 2n. (Art 49.3 VI Conveni Únic). L’art. 49 de l’EBEP preveu que també es pugui ampliar en dues setmanes en el supòsit de discapacitat del fill/a. 6 setmanes primeres, s’han de gaudir a jornada completa de forma obligatòria i ininterrompuda immediatament després del naixement, de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda fins d’adopció o d’acolliment. En el cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot portar a terme de manera interrompuda i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior a el fet causant dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment. Si es tracta d’una adopció internacional el permís pot començar fins a 6 setmanes abans. La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d’una manera ininterrompuda (requereix acord previ amb l’òrgan competent). Aquesta possibilitat és incompatible amb els permisos de lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal. L’art. 49. b) de l’EBEP estableix que si fós necessari el desplaçament dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es té dret, a més, a un permís de fins a 2 mesos de durada, percebent durant aquest període exclusivament les retribucions bàsiques. Amb independència d’aquest permís, el permís per adopció o acolliment podrà iniciar-se fins a 4 setmanes abans de la resolució judicial d’adopció o decisió administrativa o judicial d’acolliment. Família monoparental. El progenitor/a amb guarda legal exclusiva, pot gaudir del permís de paternitat de 4 setmanes a continuació del de maternitat.(Llei 8/2006, de 5 de juliol, art. 13)                      100%
Permís per lactància-1 h. diària, divisible en dues fraccions de 30m fins als 12 mesos del nadó -S’incrementa proporcionalment en cas de part (adopció o acolliment) múltiple – Les hores es poden compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball. Art. 48.f) EBEP Art 47.j CU RD Ley 6/2019 RDL 20/2012  100%
Permís per hospitalització fills/es prematursMàxim 13 setmanes.(Art 47.n VI Conveni Únic). Art. 48.g) EBEP: Dret a absentar-se del lloc de treball un màxim de tres hores diàries, percebent les retribucions íntegres. El permís de maternitat es pot computar, a instàncies de la mare o, si aquesta manca, del pare, a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest Còmput les primeres sis setmanes posteriors al part, de descans obligatori per a la mare.    100%
  Permís per atendre fills/es discapacitatsTemps necessari per assistir a reunions o visites en els centres educatius ordinaris, especials o sanitaris on rebin suport els fills/es discapacitats/es. 2 h. de flexibilitat horària diària per conciliar horaris dels centres d’educació especial o dels altres centres on rebi atenció fill/a (Art 47.o/p VI Conveni Únic- Acord MG 24.07.2019 ).  100%
  Gaudi de vacances fora del mes d’agostSi el permís naixement o d’atenció de fills prematurs coincideix amb el període vacances, es pot gaudir les vacances un cop acabat el permís. En cas de baixa per IT que impedeixi gaudiment durant l’any natural, es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut 18 mesos a partir del final de l’any que s’hagin originat. Art. 46 VI Conveni Únic- Arts. 50 i 51 EBEP    100%
Permís per matrimoni, o inici de convivència en parelles estables15 dies naturals consecutius dins el termini d’un any a partir de la data del fet. (Art 47.a VI Conveni Únic).  100%
Permís per matrimoni d’un familiardia si és a Catalunya. dies fora de Catalunya. Familiars fins a segon grau. (Art 47 g. VI Conveni Únic).  100%
Permís per mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari.Primer grau: 3 dies hàbils, mateix municipi 5 dies hàbils, altre municipi Segon grau: 2 dies hàbils, mateix municipi 4 dies hàbils, altre municipi . Ampliable a 6 dies excepcionalment. (Art. 48.a EBEP , Art 47.c VI Conveni Únic, RDL 20/2012) Aquest permís es pot gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés a voluntat del treballador/a        100%
Permís per a víctimes de violència de gènereTemps que determini serveis socials, policials o de salut. També tenen dret flexibilitat horària d’acord a cada situació concreta. (EBEP Llei 7/2007, de 12 d’abril).  100%
  Permís per trasllat de domiciliSense canvi resid. 1 dia Si comporta trasllat altra localitat: fins 4 dies (Art 47.d VI Conveni Únic) Aquest permís es pot gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés a voluntat del treballador/a  100%
Permís per a exàmens finals en centres oficials o proves definitivesExamen final Oficial: 24 h anteriors. Altres proves: temps indispensable. (Art 47.d VI Conveni Únic).  100%
Permís per deure inexcusable de caràcter públic o privatTemps imprescindible per complir el deure. S’ha de justificar. (Art 47.f VI Conveni Únic). – L’art. 48.j) EBEP afegeix el supòsit dels deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.  100%
FormacióDret a 40h anuals de formació que es computarà com a treball efectiu. (Art. 51.9 VI Conveni Únic).100%
Permís per flexibilitat horària recuperableMínim 1 h, màxim 7h setmanals per visites i proves mèdiques de familiars fins a segon grau. Reunions de tutoria amb els docents dels fills – El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís. (Art 22 Llei 8/2006, de 5 de juliol).    100%

LLICÈNCIES

MOTIUCARACTERÍSTIQUESSOU
Llicència per estudis retribuïda. Per interès propi de l’administracióHan de ser relacionats amb el lloc de treball. (Art 48.1 VI Conveni Únic).  100%
Llicència per estudis no retribuïda1 any (excepcionalment pot ser menor durada). Han de tenir relació directa amb el lloc de treball.No
Llicència per assumptes propisFins a 6 mesos cada 2 anys. La concessió està subordinada a les necessitats del servei. (Art 48.2 VI Conveni Únic).  No
Llicència per atendre un familiar amb malaltia greu3 mesos excepcionalment prorrogable fins a tres mesos més.Familiars fins a segon grau. (Art 48.5 VI Conveni Únic).No
REDUCCIONS DE JORNADA
MOTIUCARACTERÍSTIQUESSOU
Reducció de jornada per guarda legal infant menor de 6 anysÉs incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat econòmica. (Art 47.k VI Conveni Únic).Reducció ½ 60% Reducció ⅓ 80%
Reducció de jornada per guarda legal infant fins a 12 anys d’un 1/2 a 1/8 de jornadaEs pot demanar quan acabi la de menor de 6 anys. (Art. 24 i 26 Llei 8/2006, de 5 de juliol i art. 48.h EBEP)Proporcional a la reducció sol·licitada
Reducció de jornada per cura persona amb discapacitatLa persona discapacitada no ha de fer cap activitat retribuïda i que se’n tingui guarda legal. (Art 47.k VI Conveni Únic).Reducció ½ 60% Reducció ⅓ 80%
Reducció de jornada per guarda legal d’un familiar amb més del 65% de discapacitatHa de ser familiar fins al segon grau i a càrrec directe. No ha de fer cap activitat retribuïda. (Art 47.k VI Conveni Únic).Reducció ½ 60% Reducció ⅓ 80%
Reducció        de        jornada            per víctimes de violència de gènereDurada: a determinar en cada cas. També pot suposar. una reordenació o adaptació de l’horari. (Art 47.q VI Conveni Únic).Reducció ½ 60% Reducció ⅓ 80%
Reducció 1/3 o ½ jornada per interès particularSubordinada a les necessitats del servei. Durada mínima 1 any. (Art. 47.m VI Conveni Únic).Reducció proporcional de les retribucions
Reducció per discapacitat legalment reconegudaEl temps per rebre el tractament mèdic necessari en centres públics o privat.Cal un informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, a periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral (Art 25 Llei 8/2006, de 5 de juliol).    100%
Reducció de jornada per cura de fill fins a 18 anys amb càncer o malaltia greuFins el 50% de reducció per atendre al menor durant el temps d’hospitalització o tractament. (Art.49 EBEP. Llei 27/2011).  100%
Reducció de jornada per atendre un familiar de primer grau per malaltia molt greuFins al 50% de la jornada. Durada màxima d’un mes. (RDL 20/2012).  100%
Reducció de jornada per hospitalització fills/es prematursDret a reduir la jornada un màxim de 2 hores diàries. (Art. 48.g EBEP. RDL /20/2012).Retribucions proporcionals

EXCEDÈNCIES

MOTIUCARACTERÍSTIQUESSOU
Excedència Voluntària-Significa el cessament temporal de la relació de treball, amb dret de reingrés. La pot sol·licitar un treballador/ora amb almenys un any d’antiguitat. Durada mínima 1 any. No hi ha màxim. (Art 49.1 VI Conveni Únic Art. 89 EBEP ).  No
  Per cura de fill o fillaMàxim 3 anys el primer any amb reserva del lloc de treball ampliable per família nombrosa. La pot sol·licitar el personal temporal (Art 49 VI Conveni Únic).No, però computa a efectes d’antiguitat
Per cura  de  familiars fins a segon grau que estiguin al seu càrrec i sense  activitat retribuïda  Mínim 3 mesos, màxim 3 anys. (Art 49 VI Conveni Únic).No, però computa a efectes d’antiguitat
Per manteniment convivènciaSi el cònjuge resideix en altre municipi per haver obtingut lloc treball estable Mínim 2 anys. Màxim 15 anys. (Art 6 Llei de conciliació 8/2006).  No
Per interès particular No
  Per incompatibilitatEl temps que s’estigui prestant un altre servei en qualsevol administració pública. (Art 49.6 VI Conveni Únic).No
  Per violència de gènereEl que es determini; màxim 18 mesos. (Art 49.7 VI Conveni Únic). El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis.  100% els 2 primers mesos
  Excedència Voluntària especialMínim 1 any. Màxim 3 anys. Reserva de lloc de treball i còmput a efectes de triennis. Fins el 23 març de 2015. (Disposició transitòria sisena Llei 5/2012).  No

GRAUS DE CONSANGUINITAT I AFINITAT

 PRIMER GRAUMAREPAREFILLAFILL
SOGRASOGRENORAGENDRE
 SEGON GRAUÀVIAAVIGERMANAGERMÀ
NÉTANÉTCUNYADACUNYAT
TERCER GRAUBESÀVIABESAVITIAONCLE
NEBODANEBOTBESNÉTABESNÉT

Permisos de maternitat

El RDL 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, va equiparar els permisos en matèria de conciliació. El 2021 s’aconsegueix la plena igualtat dels permisos de maternitat i el de progenitor/a diferent de la mare biològica.

PERMÍS PER EXÀMENS PRENATALS, TÈCNIQUES DE PREPARACIÓ AL PART I PER TRÀMITS ADMINISTRATIUS D’ADOPCIÓ O ACOLLIMENT

Qui el pot demanar? Tot el personal laboral

Sol·licitud: per Atri

Durada: El temps necessari per assistir a exàmens prenatals i tècniques de preparació al part. Les parelles que opten per l’adopció o acolliment tenen dret a absentar-se per realitzar els tràmits administratius

Observacions: Permís de concessió obligatòria. ( art 47.r VI Conveni Únic)

PERMÍS PER MATERNITAT BIOLÒGICA

Qui: Tot el Personal Laboral

Sol·licitud: A L’Atri i a serveis territorials amb certificat mèdic i llibre de família.

Durada: 16 setmanes, que són ampliables en 2 setmanes més en cas de discapacitat del fill o filla i en cas de part múltiple, per cada fill o filla a partir del segon, una per cadascun dels progenitors.

En el cas que els dos progenitors treballin i transcorregudes les 6 primeres setmanes de descans obligatori per la mare, el període de gaudi restant es pot portar a terme, de manera interrompuda, des de la finalització del descans obligatori posterior i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos.

Important, maternitat fraccionada: Si es vol gaudir del permís de manera fraccionada s’ha de presentar la sol·licitud corresponent, juntament amb la del permís de maternitat. Cada període de gaudi, requereix un preavís de 15 dies d’antelació i es realitzarà per setmanes completes.

Si no treballen ambdós progenitors, no es pot fraccionar el gaudiment del permís.

Observacions:

 • Aquest permís és de concessió obligatòria.
 • El mes d’agost és de vacances i no s’ha de computar com a temps de permís, però s’ha de sol·licitar per escrit per gaudir-ne.
 • Durant el gaudiment d’aquest permís, després de les sis primeres setmanes de descans obligatori, es podrà participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.

Retribucions:

 • 100% a càrrec de l’INSS . En aquest cas, s’ha de demanar al ST/Consorci un certificat d’empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s’ha de presentar a l’INSS.

PERMÍS PER MATERNITAT PER ADOPCIÓ O ACOLLIMENT

Qui: Tot el personal Laboral

Sol·licitud: A l’Atri i a la direcció del centre en imprès normalitzat amb la documentació: resolució judicial o administrativa de l’adopció o l’acolliment.

Amb posterioritat a l’adopció, caldrà presentar fotocòpia compulsada del llibre de família.

Si s’opta pel permís d’un màxim de dos mesos per desplaçament al país d’origen d’adopció o acolliment, justificants del desplaçament (bitllets).

Durada: 16 setmanes ampliables en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill/a adoptat/a o acollit/da per cada progenitor i per cada fill/a, a partir del segon/a, en el cas d’adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors.

Les 6 primeres setmanes s’han de gaudir immediatament després de la resolució judicial o administrativa de l’adopció o acolliment.

Si els dos progenitors treballen, les setmanes restants es poden gaudir, per setmanes senceres, de manera interrompuda fins que el fill o filla compleixi 12 mesos. S’ha de presentar la sol·licitud juntament amb la del permís per adopció o acolliment i fer un recordatori amb 15 dies d’antelació.

Si es una adopció internacional i és necessari un desplaçament previ al país d’adopció o acolliment es tindrà dret, a més, a un permís de fins a 2 mesos (durant aquest període només es percebran les retribucions bàsiques).

Independentment d’aquests dos mesos, en una adopció internacional, es pot començar el permís

4 setmanes abans de la sentència judicial o resolució administrativa, amb el 100% de les retribucions.

Observacions: Permís de concessió obligatòria.

PERMÍS DE L’ALTRE PROGENITOR/A DIFERENT DE LA MARE BIOLÒGICA PER NAIXEMENT, ADOPCIÓ O ACOLLIMENT

Qui: Tot el personal Laboral

Sol·licitud: A L’atri i a la direcció del centre en imprès normalitzat, amb el llibre de família.

Durada: 16 setmanes ampliables en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o filla. En cas de part, adopció o acolliment múltiple, s’amplia a partir del segon, una per a cada progenitor/a.

Les 6 primeres setmanes immediates al naixement, adopció o acolliment són de descans obligatori i ininterromput.

Les 10 setmanes restants, en cas que ambdós progenitors treballin, es poden gaudir de manera interrompuda, per setmanes completes, ja sigui amb posterioritat a les sis setmanes immediates al període de descans obligatori per la mare, o bé amb posterioritat a la finalització del permís de la mare per naixement, adopció o acolliment, i fins que el fill/a compleixi dotze mesos.

Si es vol gaudir de manera interrompuda, s’ha de sol·licitar amb un preavís mínim de 15 dies.

En cas que s’opti per gaudir d’aquest permís després de la setzena setmana del permís per naixement i si la persona que gaudeix d’aquest últim permís hagués optat per compactar la lactància, les setmanes restants del permís del progenitor/a diferent de la mare biològica es començaran immediatament després de la finalització de la compactació de la lactància.

Observacions: Permís de concessió obligatòria. En té dret el progenitor/a que no gaudeix del permís per maternitat.

PERMÍS PER PATERNITAT DE PROGENITOR O PROGENITORA DE FAMÍLIA MONOPARENTAL

Qui: Tot el personal Laboral

Sol·licitud: A L’atri i a la direcció del centre en imprès normalitzat, adjuntant llibre de família i document acreditatiu de la guarda legal exclusiva de l’infant.

Durada: 4 setmanes ampliable en 1 setmana més en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla, a partir del segon/a en cas de part, adopció o acolliment múltiple.

Observacions: El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.

És un permís de concessió obligatòria.

FILL O FILLA PREMATUR/A O QUE HAGI DE SER HOSPITALITZAT/DA DESPRÉS DEL PART

Qui: Tot el personal Laboral

Sol·licitud: A l’atri i a la direcció del centre en imprès normalitzat, adjuntant document acreditatiu d’hospitalització i llibre de família.

Durada: És un permís equivalent al temps d’hospitalització del fill o filla, a continuació del part, fins a un màxim de tretze setmanes.

Observacions: Permís de concessió obligatòria. Aquest permís s’inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part i es considera com una ampliació del permís de maternitat.

PERMÍS PER GAUDIR DE  VACANCES DESPRÉS DELS PERMISOS:

Per maternitat biològica, adopció o acolliment, permís del progenitor/a diferent de la mare biològica, risc durant l’embaràs, incapacitat temporal, atenció a fills/es prematurs/es i compactació d’atenció a fills/es prematurs/es i compactació de reducció de jornada per cura de fill/a

Qui: Tot el personal laboral

Sol·licitud: En model normalitzat a la direcció del centre de destinació 15 dies abans de l’inici.

Observacions: Es concedeix quan el permís coincideix totalment o parcial amb el mes d’agost. Es gaudeix immediatament després de la data de finalització del permís.

En cas de baixa per incapacitat temporal durant el mes d’agost, es podran gaudir en el moment de la reincorporació, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagi originat.

PERMÍS PER LACTÀNCIA DEL FILL O FILLA MENOR DE 12 MESOS

Qui: Tot el personal Laboral

Sol·licitud: A l’atri i a la direcció del centre, en imprès normalitzat, adjuntant llibre de família.

Durada: 1h diària d’absència del lloc de treball fins que el fill o filla tingui 12 mesos. Aquest dret es podrà substituir per una reducció de jornada en 1/2h a l’inici i al final de la jornada o en 1h a l’inici o al final de la jornada. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el permís s’incrementarà proporcionalment.

La distribució de les hores diàries de gaudiment està condicionada a les necessitats del servei.

COMPACTACIÓ:

El permís es pot compactar en jornades senceres consecutives. La compactació

s’ha de gaudir després de la resta de permisos (maternitat, reducció de jornada, vacances…).

Càlcul dels dies de la compactació: És personalitzat, tenint en compte la data de finalització de l’interinatge (si és el cas) i els dies laborables de la persona docent (no s’han de comptabilitzar els caps de setmana, els dies festius generals i locals, els de lliure disposició dels centres, ni vacances escolars de Nadal Setmana Santa, juliol i agost). El gaudiment dels dies de la compactació correspon a dies laborables consecutius.

Observacions: Permís de concessió obligatòria, sigui lactància natural o artificial. Tots dos progenitors tenen dret al permís pel mateix fill/a, tots dos poden compactar-la i poden coincidir en el seu gaudiment. El progenitor diferent de la mare no pot gaudir de la compactació abans de la finalització de les 16 setmanes del permís de maternitat de la mare.

És compatible amb la reducció de jornada.

No hi ha jornada mínima de treball per gaudir del permís. Però per compactar, cal ocupar vacant.

EXCEDÈNCIA PER TENIR CURA DE FILL/A

Qui ho pot demanar: Tot el personal laboral Sol·licitud: S’ha de sol·licitar amb una antelació de 15 dies en imprès normalitzat a la direcció del centre, i al Atri adjuntant: llibre de família o resolució d’adopció o d’acolliment; declaració jurada de no desenvolupar cap activitat pública ni privada, remunerada o no; declaració jurada on consti que el cònjuge no exerceix aquest dret.

Durada: Un màxim de 3 anys a comptar des de la data del naixement o des de la data de la resolució d’adopció o acolliment.

Retribucions: No n’hi ha. No s’han d’abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social.

Observacions: S’ha de demanar el reingrés un mes abans de la finalització. En cas contrari, es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès particular. Es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la resolució judicial de l’adopció o l’acolliment.

L’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, consolidació del grau personal i sistema de previsió o drets passius.

El primer any es reserva el lloc de treball ampliable per família nombrosa. ( art 47.r VI Conveni Únic)

Qui ho pot demanar: tot el personal laboral

Sol·licitud: S’ha de sol·licitar després del permís de maternitat, adopció, acolliment o paternitat, en imprès normalitzat adjuntant: fotocòpia del llibre de família; declaració jurada de no desenvolupar cap activitat pública ni privada, remunerada o no; declaració jurada on consti que el cònjuge no exerceix aquest dret.

Durada: Màxim fins als 12 anys de l’infant. COMPACTACIÓ: es pot optar per compactar la reducció d’un terç o de mitja en jornades senceres consecutives. Es gaudirà després del permís de maternitat, paternitat, adopció o acolliment.

Un cop iniciada, no s’hi pot renunciar.

Retribucions: Fins als sis anys: amb reducció d’1/3 es percebrà el 80%; amb reducció de 1/2 és percebrà el 60%.

Dels 6 als 12 anys: Reducció proporcional de les retribucions. Per reducció de 1/2 jornada es cobra el 50% i per reducció d’1/3 el 66,66%.

Observacions: no es pot concedir a dues persones pel mateix fet causant, llevat que en gaudeixin d’una manera alternativa.

Si es vol renunciar, la reducció finalitzarà l’últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o el 31 d’agost. Tot i això, la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant.

En cas de renúncia abans de la seva durada màxima no es podrà tornar a gaudir pel mateix fet causant durant el mateix curs lectiu.

El percentatge de la reducció no es pot modificar durant tot el seu gaudiment.

La dedicació al centre pot ser de 3, 4 o 5 dies. És incompatible amb altres reduccions de jornada

Jubilació

El mes d’abril de 2013 van entrar en vigor les noves mesures sobre pensions del RD-L 5/2013, de 15 de març, que estableix de manera progressiva els requisits per a la jubilació.

Edat d’accés a la jubilació i el període mínim de càlcul de la pensió

Es manté l’edat de 65 anys com a edat ordinària sempre que acreditin 38 anys i mig cotitzats. L’increment en l’edat, el període de càlcul i el període mínim per accedir al 100% de la quantia de la prestació es farà de la següent manera:

ANYANYS DE COTITZACIÓEDAT DE JUBILACIÓPERÍODE DE CÀLCUL (anys)Anys de cotització per al 100% BR*
201335 anys i 3 mesos o més Menys de 35 anys i 3 mesos65 anys 65 anys i 1 mes16 anys (192 mesos)35 anys i 6 mesos
201435 anys i 6 mesos o més Menys de 35 anys i 6 mesos65 anys 65 anys i 2 mesos17 anys (204 mesos)35 anys i 6 mesos
201535 anys i 9 mesos o més Menys de 35 anys i 9 mesos65 anys 65 anys i 3 mesos18 anys (216 mesos)35 anys i 6 mesos
201636 anys o més Menys de 36 anys65 anys 65 anys i 4 mesos19 anys (228 mesos)35 anys i 6 mesos
201736 anys i 3 mesos o més Menys de 36 anys i 3 mesos65 anys 65 anys i 5 mesos20 anys (240 mesos)35 anys i 6 mesos
201836 anys i 6 mesos o més Menys de 36 anys i 6 mesos65 anys 65 anys i 6 mesos21 anys (252 mesos)35 anys i 6 mesos
201936 anys i 9 mesos o més Menys de 36 anys i 9 mesos65 anys 65 anys i 8 mesos22 anys (264 mesos)36 anys
202037 anys o més Menys de 37 anys65 anys 65 anys i 10 mesos23 anys (276 mesos)36 anys
202137 anys i 3 mesos o més Menys de 37 anys i 3 mesosanysanys24 anys (288 mesos)    36 anys
202237 anys i 6 mesos o més Menys de 37 anys i 6 mesos65 anys 66 anys i 2 mesos25 anys (300 mesos)36 anys
202337 anys i 9 mesos o més Menys de 37 anys i 9 mesos65 anys 66 anys i 4 mesos25 anys (300 mesos)36 anys i 6 mesos
202438 anys o més Menys de 38 anys65 anys 66 anys i 6 mesos25 anys (300 mesos)  36 anys i 6 mesos
202538 anys i 3 mesos o més Menys de 38 anys i 3 mesos65 anys 66 anys i 8 mesos25 anys (300 mesos)  36 anys i 6 mesos
202638 anys i 3 mesos o més Menys de 38 anys i 3 mesos65 anys 66 anys i 10 mesos25 anys (300 mesos)36 anys i 6 mesos
202738 anys i 6 mesos o més Menys de 38 anys i 6 mesos65 anys 67 anys25 anys (300 mesos)37 anys

Període mínim de cotització per accedir a una pensió de jubilació

El període mínim continua sent de 15 anys dels quals 2 anys han d’estar dins dels 15 immediatament anteriors a la jubilació.

I si la jubilació és posterior a l’edat ordinària?

L’increment de la Base Reguladora per a cada any addicional treballat és:

 • Fins a 25 anys cotitzats: 2%
 • Entre 25 i 37 anys cotitzats: 2,75%
 • A partir de 37 anys cotitzats: 4%

Jubilació anticipada voluntària

Coeficient reductor per any d’anticipació
Edat mínimaPeríode mínim de cotitzacióanys cotitzatscoeficient reductor trimestralPeríode mínim de cotització
  Menys de 38 anys i 6 mesos2%8%
2 any màxim d’avançament Entre més de 38 anys i 6 mesos fins a 41 anys i 6 mesos  1,88%  7,50%
Respecte a l’edat ordinària de jubilació  35Entre més de 41 anys i 6 mesos fins a 44 anys i 6 mesos  1,75%  7%
  A partir de 44 anys i 6 mesos1,63%6,50%

Art. 54.2 VI conveni Únic

El treballador, treballadora que es vulgui jubilar voluntàriament amb 64 anys perquè reuneix els requisits legals establerts, pot optar al premi de jubilació del Conveni. Aquest premi consisteix en 2.792,12€ mes dues mensualitats. La sol·licitud s’ha de fer 30 dies abans del compliment de l’edat.

Puc estar jubilat i treballar al mateix temps?

A partir del 17 de març de 2013 es pot compatibilitzar qualsevol feina per compte propi o per compte d’altri, a jornada parcial o completa sempre que es compleixin els següents requisits:

 • L’accés a la pensió ha de fer-se una vegada s’hagi arribat a l’edat legal de jubilació i amb dret a la percepció del 100% de la Base reguladora. Queden exclosos els qui accedeixen a partir d’una jubilació avançada.
 • La quantia de la pensió compatible amb el treball (per a qualsevol jornada i activitat) serà el 50% de la quantia de la pensió de jubilació inicialment reconeguda (exclosos complements a mínims).

Períodes de cotització: per part i/o cura de fills- filles:

S’estableix la possibilitat de computar períodes de cotització per part i/o cura de fills- filles.

 • Es reconeix 112 dies en els casos que no s’hagués cobrat i cotitzat el permís per part.
 • Per cura de fills-filles (màxim 270 dies), és requisit la interrupció de la cotització produïda entre els nou mesos anteriors al naixement (3 mesos si és adopció o acolliment) i la finalització del 6è any posterior al part, adopció o acolliment.

Complement per maternitat:

S’estableix un complement per maternitat, consistent en un percentatge del 5% si s’han tingut 2 fills, 10% si s’han tingut 3 fills i del 15% si s’han tingut 4 o més fills, només per les dones que es jubilin amb, almenys 65 anys o per incapacitat o tinguin dret a pensió de viudetat generada a partir de 2016.

Gaudiment de les vacances del personal que es jubila:

El període de meritació de les vacances es produeix d’1 de setembre de l’any anterior a 31 d’agost de l’any en curs. El treballador, treballadora que es jubili té dret a gaudir immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l’1 de setembre anterior a aquesta data.

Es pot presentar la sol·licitud amb un mes d’antelació a la data d’inici del gaudiment de vacances, amb el model de sol·licitud que trobareu a l’ATRI.

Pla de pensions:

A partir de l’endemà a la jubilació i amb la Resolució de jubilació es pot retirar de qualsevol entitat de “La Caixa” l’import acumulat en el Pla de pensions. Actualment les aportacions a aquest Pla de Pensions que la Generalitat de Catalunya va fer als seus treballadors públics estan congelades, però els treballadors/res poden fer noves aportacions si els hi interessa.

Jubilació parcial

Quines són les condicions a partir del 2019

La jubilació parcial ha estat fins ara, el mecanisme absolutament majoritari al nostre sector, d’accés progressiu a la jubilació, alhora que ha suposat la renovació i rejoveniment de les plantilles.

El 16 de març de 2013 es va publicar el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors/es de major edat i promoure l’envelliment actiu, on es modificava la jubilació parcial, endurint notablement les condicions d’accés. Aquesta mesura del Govern central ha estat denunciada reiteradament per CCOO perquè trenca els acords sobre pensions i jubilacions que recollia el Pacte de Toledo.

És important saber que la jubilació parcial NO desapareix a partir de gener de 2019 sinó que CANVIA, ja que no es podran seguir aplicant els acords d’empresa sobre els plans de jubilacions parcials vigent fins a desembre de 2018.

Quines són les condicions?

Antiguitat mínima a l’empresaAnys cotitza.Reducció Min./Max.Edat
6 anys33*50%2a. Abans de l’edat de jubilació ordinària

* En el supòsit de persones amb discapacitat o disfunció psíquica igual o superior al 33%, el període exigit serà de 25 anys.

Percentatge de cotització a la Seguretat Social durant la jubilació parcial

Durant la jubilació parcial, tant l’empresa com el treballador/a jubilat parcialment, hauran de cotitzar per l’equivalent al 100% de la Base de Cotització amb independència de la jornada efectiva de feina. L’augment tant en l’edat d’accés, com en el percentatge de cotització s’està fent de manera gradual des de 2013 fins a 2027 en els següents termes:

AnyAnys CotitzatsEdat mínima per accedirPercentatge de cotització
201933 anys a partir de 34 anys i 9 mesos62 anys i 4 mesos 61 anys i 8 mesos80%
202033 anys a partir de 35 anys62 anys i 8 mesos 61 anys i 10 mesos85%
202133 anys a partir de 35 anys i 3 mesos63 anys 62 anys90%
202233 anys a partir de 35 anys i 6 mesos63 anys i 4 mesos 62 anys i 2 mesos95%
202333 anys a partir de 35 anys i 9 mesos63 anys i 8 mesos 62 anys i 4 mesos100%
  202433 anys a partir de 36 anys64 anys 62 anys i 6 mesos  100%
202533 anys a partir de 36 anys i 3 mesos64 anys i 4 mesos 62 anys i 8 mesos100%
202633 anys a partir de 36 anys i 3 mesos64 anys i 8 mesos 62 anys i 10 mesos100%
202733 anys a partir de 36 anys i 6 mesos65 anys 63 anys100%

I en cas de contracte temporal o fix discontinu?

És condició indispensable haver cotitzat ininterrompudament i a jornada completa a la Seguretat Social com a mínim els 6 últims anys anteriors a la sol·licitud de jubilació parcial. Això afecta els contractes temporals o fixes discontinus, que en aquest cas es veuen exclosos de la jubilació parcial.

Si compleixo amb les condicions exigides, que haig de fer per jubilar-me parcialment?

Fer la sol·licitud al Departament de la jubilació parcial i la concreció horària de la nova jornada.

 • Sol·licitar davant l’entitat gestora corresponent de la Seguretat Social, la pensió de jubilació parcial amb anterioritat a la data de reducció de jornada (fins a 3 mesos màxim). Aquesta comunicarà en un termini de 10 dies, la quantitat de la pensió que et correspon, podent fer al·legacions si no hi estàs conforme.
 • L’empresa haurà de formalitzar i enregistrar simultàniament dos contractes, un a temps parcial amb tu per la nova jornada reduïda i un altre amb el treballador/a rellevista que serà de durada determinada, fins que tu accedeixis a la jubilació total.

Quina penalització tinc per accedir a la jubilació parcial?

NO t’aplicaran cap percentatge reductor a la pensió que et correspongui per no arribar a l’edat ordinària d’accés a la jubilació. SÍ que t’aplicaran, en canvi, percentatges reductors si no tens els anys de cotització que per a cada any es marquin.

Quan em  jubili totalment,   cobraré menys que si hagués seguit treballant amb jornada completa?

NO, ja que en accedir a la jubilació total et calcularan la pensió de jubilació que et correspongui, incrementant les bases de cotització de les teves nòmines reduïdes, fins al 100%. És a dir, que a tots els efectes serà com si haguessis estat treballant i cotitzant amb la jornada completa, sense reducció de cap mena.

Com variaran tant el meu salari com la meva pensió mentre estigui parcialment jubilat?

 • Al teu salari per la jornada parcial se li aplicaran els increments i complements que es pactin en la negociació col·lectiva.
 • A la teva pensió de jubilació se li aplicaran els increments i revaloritzacions que es fixin normativament, com a la resta de pensions de jubilació.

Tindré els mateixos avantatges que s’ofereixen als pensionistes encara que tingui un contracte a temps parcial?

SÍ, des del moment en què se’t reconegui la situació de jubilació parcial adquiriràs tots els teus drets (metges, farmacèutics, socials, descomptes en transports, etc.) com a pensionista.

Des de CCOO insistim en la importància que aquesta modalitat de jubilació representa per al conjunt de la societat i és per això que continuem lluitant, allà on correspon, per al seu manteniment i la seva millora

Retribucions 2023 Taules Salarials

SUBGRUPSOU BASE MENSUALSOU BASE ANUALCOMPLEMENT MENSUALCOMPLEMENT ANUALTOTAL MENSUALTOTAL ANUAL
A12.142,1729.990,38272,393.268,682.414,5633.259,06
A21.987,6527.827,10272,393.268,682260,0431.095,78
A31.858,8926.024,46272,393.268,682.131,2829.293,14
B11.800,3625.205,04242,942.915,282.043,3028,120,32
C11.551,1221.715,68172,972.075,641.724,0923.791,32
C21.412,3019.772,20172,972.075,641.585,2721.847,84
D11.306,1018.285,40142,141.705,681.448,2419.991,08
D21.262,2617.671,64142,141.705,681.404,4019.377,32
E1.207,2316.901,22139,021.668,241.346,2518.569,46

COMPLEMENT D’ANTIGUITAT (TRIENNIS)

GRUPMENSUALANUAL
A57,45804,30
B52,13729,82
C46,81655,34
D41,49580,86
E36,14505,96
COMPLEMENT DE LLOC DE TREBALLMENSUALANUAL
Complement singular docents de serveis educatius359,114.309,32
Complement singular docent – Logopeda CREDA202,242.426,88
Complement tasques docents en centres educatius
Professor grup A319,043.828,48
Professor grup B340,464.085,52
Complement singular Serveis Educatius Assis. Socials, Fisios, Audios  268,37  3.220,44
Director/a de Residència-Internat CET828,929.947,04
Cap de Col·legi CET88,001.056,00
  COMPLEMENTS LLARS D’INFANTS  MENSUAL  ANUAL
Director B1 Educador581,716.980.52
Director A3 Adaptació484,045.808,48
Personal Cuina Llars d’Infants D1178,792.145,48
Art.29.2 Complement de Grup dels EAPS. Import del complement de grup dels Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica anterior al 1er Conveni Únic      303,21      3.638,52