Permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada

Permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada

Vacances

REGULACIÓ JURÍDICADURADACARACTERÍSTIQUES
VACANCESArt. 46 CU Art. 94 DL 1/97 Arts. 50 i 51 EBEP22 dies hàbils (o la part proporcional al temps treballat durant l’any)-Durant cada any natural, dret a gaudir d’unes vacances retribuïdes de 22 dies hàbils (exclosos els dissabtes). Aquest dret no pot ser substituÏt per cap quantitat econòmica (excepte per causes alienes al personal). – Amb caràcter general, gaudiment entre 1 de juny i 30 de setembre Pr.ef. juliol i agost.  -Si el permís de maternitat, paternitat o d’atenció de fills prematurs coincideix amb el període vacances, la persona afectada pot gaudir les vacances un cop acabat el permís. -En cas de baixa per IT que impedeixi gaudiment durant l’any natural, es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa. -Les vacances es poden gaudir de forma fraccionada (en períodes d’una setmana natural), en aquest cas seran 23 dies laborables
DIES ADDICIONALS DE VACANCESDisp. Add. 14ª EBEP Art. 54.9 CU  Vinculats als anys de serveia) Entre 15 i 19 anys de serveis: 1 dia laboral addicional anual.  b) Entre 20 i 24 anys de serveis: 2 dies laborals addicionals anuals.  c) Entre 25 i 29 anys de serveis: 3 dies laborals addicionals anuals.  d) 30 o més anys de serveis: 4 dies laborals addicionals anuals.

Llicències

LLICÈNCIAREG. JURÍDICADURADACARACTERÍSTIQUES
Per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball  Art 48.1 CU  Indeterminat-Sempre que hi hagi un informe favorable del cap de la unitat orgànica -Per interès propi de l’Administració: dret a percebre totes les seves retribucions. -L’EAPC pot establir en la convocatòria dels cursos l’interès de l’Administració
Assumptes propis, sense retribucióArt 48.2 CUMàxim 6 mesos, cada dos anys.-Concessió: Subordinat a les necessitats del servei.
  Per càrrec electiu   Art 48.4 CU  Mentre duri la causa-llicències sense cap retribució per al personal que ho sol·liciti quan ostenti un càrrec electiu a nivell autonòmic, provincial o estatal en alguna organització sindical que tingui presència en algun dels òrgans unitaris de representació de l’Administració de la Generalitat, mentre duri el seu mandat
Per exercir funcions sindicals, formació sindical o representació de personal  Art 48.3 CU Art. 48.c) EBEP  Segons es determini per Reglament  L’article 48.c) de l’EBEP estableix que els treballadors tenen permís per a realitzar funcions sindicals o de representació de personal, en els termes que “es determinin”.
 D’acord amb l’últim  paràgraf de l’article 47 del CU qualsevol norma que modifiqui el règim de permisos i/o llicències dels i les funcionaris/àries públics s’aplicarà amb els mateixos criteris al personal laboral sotmès a l’àmbit d’aplicació del conveni.

Permisos

PERMÍSREGULACIÓ JURÍDICADURADACARACTERÍSTIQUES
Trasllat de domicili  Art 47.d CU Art. 48.b) EBEPSense canvi resid. 1 dia Si comporta trasllat altra localitat: fins 4 d.-Degudament justificat  Els dies de permís es podran utilitzar dins del termini de deu dies a partir del fet causant a voluntat del treballador/a.
Exàmens finals centres of. (altres proves def. aptd.)  Art 47.e CU Art. 48.d) EBEP  24 hores anteriors– altres proves definitives d’avaluació i alliberadores: temps indispensable. (degudament justificat)
Deures inexcusables c. públic o personal  Art. 48.j) EBEP Art 47.f CU  Temps indispensable per complir-los -Degudament justificat -L’art. 48.j) EBEP afegeix el supòsit dels deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
  Assumptes personals sense justificació  Art 47.i CU Art. 48.k) EBEP Art. 28.3 Ley 15/2014  6 dies l’any-Aquest permís no serà d’aplicació a aquells col·lectius gaudeixin d’aquestes o més hores d’una altra manera. (periode d’inactivitat del centre per Nadal i setmana santa) -Es pot acumular a les vacances i fraccionar-ne el gaudiment  (Gaudiment per hores; mínim fraccions de 30 minuts). -Període gaudiment: 1 de gener a 15 de gener de l’any següent (llevat dels/de les treballadors/es sotmesos/es a calendaris que tinguin una vigència diferent) Subordinat a les necessitats del servei.   – 
Per matrimoni o per inici de la convivènciaArt. 9 L8/2006 Art. 48.l) EBEP  Art 47.a CU15 dies naturals consecutius-Es pot  gaudir  termini d’un any  data del casament o inici de la convivència
LactànciaArt. 14 L8/2006 Art. 48.f) EBEP Art 47.j CU Acord Govern 28.03.2023  Mentre el fill/a sigui menor de 12 mesos 1 h. diària, divisible en dues fraccions de 30m. -S’incrementa proporcionalment en cas de part (adopció o acolliment) múltiple i s’acumula en cas de famílies monoparentals– S’inicia un cop finit el permís per  naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica. – Les hores es poden compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica i tenint en compte les necessitats del servei. – El permís per lactància constitueix un dret individual del personal, sense que es pugui transferir a l’altre progenitor. – Aquest permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple. -En cas de famílies monoparentals es podrà acumular de manera que es tindrà dret a 2 hores diàries d’absència de treball que es podrà dividir en dues fraccions d’1 hora.
Per atendre fills prematurs  Art. 15 L8/2006 Art. 48.g) EBEP Art. 49.a) EBEP- Art 47.n CU  Art.49 EBEP: tants dies com el nounat estigui hosp., màxim 13 setmanes-Naixement d’un/a fill/a prematur o hospitalitzat a continuació del part. – Dret a absentar-se del lloc de treball un màxim de tres hores diaries, percebent les retribucions íntegres. El permís de maternitat es pot computar, a instàncies de la mare o, si aquesta manca, del pare, a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest Còmput les primeres sis setmanes posteriors al part, de descans obligatori per a la mare. Així mateix, tindran dret a reduir la seva jornada fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional de retribucions.
Prenatal  Art. 18 L 8/2006 Art. 48. e) EBEP Art 47.r CU Acord Govern 10.05.2022Temps necessari indispensable -Dones embarassades: dret a absentar-se del lloc treball per a assistir a exàmens prenatals i  a tècniques de preparació per al part i també el sotmetiment a tècniques de reproducció assistida. -Parelles que opten per adopció o acolliment: dret absentar-se per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l’Administració competent. -Justificar la necessitat de fer-ho en horari laboral.
Mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari d’un familiar   Art. 37.3. b) Estatut dels Treballadors Art. 48.a) EBEP Reial Decret Llei 5/2023 Art 47.c CU Acord MG 20.04.2022– Mort: a) Familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat: Tres dies hàbils quan el succés es produeix a la mateixa localitat del centre de treball, o Cinc dies hàbils si es produeix en una localitat diferent. b) Familiar de segon grau de consanguinitat o afinitat: Dos dies hàbils quan el succés es produeix a la mateixa localitat del centre de treball, o Quatre dies hàbils si es produeix en una localitat diferent.   – Accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica que precisi de repòs domiciliari:  a) Cònjuge, parella de fet o familiars fins el primer grau de consanguinitat o afinitat: Cinc dies hàbils  b) Familiars de segon grau de consanguinitat o afinitat: Quatre dies hàbils  Aquest permís podrà iniciar-se en qualsevol moment en els 10 dies posteriors al fet causant mentre es mantingui el supòsit de fet de l’hospitalització o del repòs domiciliari.
Permís de naixement per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment per ambdós progenitorsArt. 49 a,b,c) EBEP   RD Ley 6/2019   Acord MG 20.04.2022   Acord Govern 10.05.202216 setmanes, ampliables 2 setmanes per cada fill/a a partir 2on.   L’art. 49 de l’EBEP preveu que també es pugui ampliar  en dues setmanes en el supòsit de discapacitat del fill/a.-Les Sis primeres setmanes posteriors al fet causant són de descans obligatori. Després, el període de gaudiment es podrà fer de forma interrompuda per setmanes completes, sempre que els dos progenitors treballin i fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos. També per famílies monoparentals. – El permís s’ampliarà en 2 setmanes més (un per cadascun dels progenitors) en cas de discapacitat del fill/la i per cada fill/lla i/o partir del segon en els supòsits de naixement, adopció, guarda o acolliment múltiples. –  Podrà gaudir-se a jornada complerta o a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin un cop finit el descans obligatori i fins que el fill/a compleixi 12 mesos. El gaudiment interromput es realitzarà per setmanes completes i requerirà d’un preavís d’almenys 15 dies. – Si el/la neonat ha de romandre hospitalitzat/da després del part el permís s’ampliarà en els dies que romangui hospitalitzat/da (màxim 13 setmanes) -La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot fer a temps parcial, d’una manera ininterrompuda (requereix acord previ amb l’òrgan competent). Aquesta possibilitat és incompatible amb els permisos de lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal. -Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís llevat que es tracti d’una família monoparental. -Adopció o acolliment: El període de permís per maternitat computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa. Si es tracta d’una adopció internacional el permís pot començar fins a 6 setmanes abans.
  Per situacions de violència gènere  Art. 21 L8/2006 Art. 49.d) EBEP RD Ley 6/2019 Acord MG 24.07.2019  Temps necessari indispensable Mobilitat per raó de violència de gènere-Dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. -Hores flexibilitat horària necessàries per a llur protecció o assist. social. – Les retribucions seran íntegres quan es redueixi la jornada en 1/3 o menys. – Mobilitat per treballadores víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella o amb infants víctimes de maltractament. 3 dies màxim de duració del procediment garantint drets econòmics i carrera professional
Matrimoni d’un familiarArt. 10 L8/2006 Art 47.g CU1 dia, ampliable a 2 d. si té lloc fora Catalunya-Familiar fins al segon grau afinitat o consanguinitat
  Per atendre fills discapacitats  Art. 17 L8/2006 Art 47 o i 47 p CU Acord MG 24.07.2019Absència lloc de treball per assitir a reunions o visites fills discapacitats. 2 h. flexibilitat horària– Assistir a reunions o visites en els centres educatius ordinaris, especials o sanitaris on rebin suport els fills/es discapacitats/es. -Flexibilitat horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres d’educació especial o dels altres centres on rebi atenció fill discapacitat.
Permís sense retribució per atendre a un familiar amb malatia greu  Art. 20 L8/2006 Art 48.5 CUMàxim 3 mesos. Prorrogable fins a 3 mesos més, excepcionalment-Per atendre familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat -Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.
  Flexibilitat horària recuperable  Art. 22 L8/2006 Acord MG 20.04.2022 Acord Govern 28.03.2023  Mínim 1 h.; màxim 7 h.-Per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins al segon grau de i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. -El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís (necessitats del servei). Als efectes de visites o proves mèdiques s’equipara el cònjuge o parella de fet al familiar de primer grau.
La llei 8/2006 estableix que no es pot concedir un mateix tipus de permís a dues persones el mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i que el termini global no superi l’establert com a màxim per a cada tipus de permís, a excepció de: a)- permís per matrimoni d’un familiar; b)- permís per maternitat; c)- permís per atendre fills discapacitats; d)- permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d’un familiar.

Permisos únicament regulats a l’art. 49 EBEP

PERMÍSREGULACIÓ JURÍDICADURADACARACTERÍSTIQUES
  Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu  Apartat 5 de l’article 37 de l’Estatut dels treballadors Art. 49. e) EBEP  Mentre duri l’hospitalització i/o tractament continuat. Fins que el fill o la persona que hagi estat objecte d’acolliment permanent o de guarda amb fins d’adopció compleixi els 23 anys.  REDUCCIÓ DE JORNADA D’ALMENYS LA MEITAT DE LA DURACIÓ D’AQUELLA, PERCEBENT LES RETRIBUCIONS ÍNTEGRES. (sempre que l’altre progenitor o guardador amb fins d’adopció o acollidor de caràcter permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres en virtut d’aquest permís o com a beneficiari de la prestació establerta per a aquest fi en el règim de la Seguretat Social que li sigui aplicable. En cas contrari, només es té dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions).
Permís per a la protecció per activitat terrorista  Art. 49.f) EBEPMentre resulti necessari per a la protecció i assistència social integral-Dret a la reducció de jornada amb disminució proporcional de retribucions o a la reordenació del temps de treball, per a fer efectiu el dret a la protecció i l’assistència social integral dels funcionaris/es que hagin patit danys físics o psíquics.
Permís  parental (*)Art. 49. g) EBEP Reial Decret Llei 5/2023No superior a les 8 setmanes durant tot el període fins que el/la menor compleixi 8 anys– Per la cura de fill/a o menor acollit per temps superior a 1 any, fins el moment que el/la menor compleixi 8 anys. – Les 8 setmanes es podran gaudir de manera contínua o discontinua, a temps complert o en règim de jornada a temps parcial quan les necessitats del servei ho permetin i d’acord amb els termes que reglamentàriament s’estableixin. – És un dret individual de les persones progenitores, adoptants o acollidores, homes o dones o trans gestants, sense que es pugui transferir el seu exercici. – Quan les necessitats del servei ho permetin, la persona sol·licitant podrà especificar les dates d’inici i final del gaudiment o, en el seu cas, dels períodes de gaudiment. Amb comunicació a l’Administració amb una antel·lació de 15 dies i per setmanes senceres. (*) resta pendent la seva implementació i la seva retribució fins una reunió que Funció Pública ha de celebrar amb l’Administració de l’Estat i la resta d’adm. autonòmiques per establir els criteris i afectació al personal de les Administracions Públiques

Mesures vinculades als drets sexuals i reproductius

  PERMÍS  REGULACIÓ JURÍDICA  DURADA  CARACTERÍSTIQUES
  Permís per dol gestacional  Acord de Govern de 25.10.2022  3 dies hàbilsEn el supòsit de pèrdua gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de la  gestació, la persona gestant i l’altre persona progenitora o, en el seu cas, un familiar dins el 2n grau de consanguinitat o afinitat de la persona gestant, podran disposar d’un permís de 3 dies hàbils, a continuació del fet causant o de l’alta mèdica en cas que hi hagi hospitalització.
Flexibilitat horària recuperable per menstruació o climateri amb afectació a la salutAcord de Govern de 25.10.2022Podrà absentar-se durant un màxim de 8h/mes (en cas de col·lectius de torns de treball, la flexibilitat serà de la durada del torn de treball).– En el supòsit de menstruació o climateri amb afectació a la salut i el benestar. – La comunicació de la disposició d’aquesta flexibilitat s’haurà de realitzar el més aviat possible al/a la cap de la unitat on es prestin els serveis. – S’han de recuperar les hores en un termini màxim de 4 mesos posteriors. La recuperació d’aquestes hores s’haurà de fer amb fraccions mínimes de 30 minuts i en condicions d’homogeneïtat, sense perjudici de l’acord entre la persona treballadora i l’Administració. En cas de no arribar a un acord es realitzarà en condicions d’homogeneïtat. – La recuperació s’haurà de realitzar mitjançant la mateixa modalitat de prestació de serveis que corresponia a les hores d’absència. – Les absències s’hauran de justificar mitjançant una declaració responsable que es tramitarà de manera telemàtica.

Absències

  MESURA  REGULACIÓ JURÍDICA  DURADA  CARACTERÍSTIQUES
  Absència del lloc de treball  Reial Decret Llei 5/2023  Quan sigui necessari– Per causa de força major, quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata. – Caldrà acreditar el motiu de l’absència. – Caldrà recuperar el temps invertit excepte les hores equivalents a quatre dies hàbils a l’any.
ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT SENSE BAIXA I SENSE DESCOMPTE RETRIBUTIUSi es treballa a jornada sencera es disposa de 15h per curs escolar (cada dia descompta 7h i 30’ per tant, equival a justificació de 2 dies)  Si es treballa a jornada reduïda correspon la part proporcional.S’ha de justificar a la direcció del centre el mateix dia en què es retorna a la feina, mitjançant declaració responsable, que es troba la Portal de centre  ● No comporten descomptes retributius: ○ Les primeres 15 hores laborables d’absència en un mateix curs escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis, sempre que resultin justificades. ○ Les absències derivades de l’embaràs, de malalties cròniques o oncològiques, que es poden acreditar mitjançant un informe mèdic. Un cop consti l’acreditació del supòsit, no cal tornar-les a acreditar. Respecte de les absències per motius de salut derivades de malalties cròniques, les unitats de personal poden exigir que l’informe mèdic que en diagnostica la cronicitat hagi estat emès pels serveis públics de salut, així com una acreditació mèdica, en cada cas, conforme al fet que l’absència concreta del lloc de treball deriva de la malaltia crònica. ● No computen dintre d’aquestes hores les que es consumeixen per motius de salut que a l’endemà derivin en una situació d’IT, amb la presentació de la baixa mèdica.
ABSÈNCIES PER ASSISTÈNCIA A CONSULTA MÈDICAL’Acord de MG del 20.04.2022 interpreta l’art. 5.1 de la Instrucció 1/2019El temps indispensable per acudir i retornar al lloc de treball que no cal recuperarS’ha de justificar a la direcció del centre el mateix dia. . La consulta mèdica s’ha de concertar fora de l’horari de treball; si no és possible s’ha de justificar amb el  document acreditatiu d’atenció mèdica.
absència per la realització de proves mèdiques invasives: colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia l’Acord de Govern de 10.05.2022l’absència justificada al lloc de treball d’una jornada laboral diària per la realització de proves mèdiques invasives: colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia 
Adaptació de la jornadaReial Decret Llei 5/2023  Dret a sol·licitar adaptacions de la duració i la distribució de la jornada de treball  – Treballadores i treballadors amb persones dependents a càrrec (fills/es majors de 12 anys, cònjuge, parella de fet, familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i persones convivents quan no es puguin valdre per sí mateixes)

Reduccions de jornada

TIPUSREGULACIÓ JURÍDICADURADACARACTERÍSTIQUES
Reducció de jornada amb reducció proporcional de retribucionsArt. 24 L8/2006 Art. 20 D56/2012 Acord Govern 28.03.2023Fins als 14 anys (inclosos) dels fills/es-Reducció d’un terç o de la meitat de la jornada, amb reducció proporcional de retribucions. Si les necessitats del servei ho permeten, la reducció pot ésser d’una altra fracció de jornada, que ha d’ésser en tot cas d’entre la vuitena part i la meitat de la jornada. -Tenen dret les persones que per raó de guarda legal tenen cura directa d’un fill o filla menor de 12 anys (sens perjudici de la reducció d’un terç o meitat de la jornada amb dret al 80% o al 60% de retribucions per cura de fill menor de sis anys, establert a l’article 26. a) Llei 8/2006). Aquesta reducció de jornada no estarà supeditada a les necessitats de servei si es demana per cura d’un/a fill/a fins als 14 anys indicant la franja horària preferent per al seu gaudiment (no obstant, aquesta franja horària sol·licitada sí resta supeditada a les necessitats de servei)
  Reducció jornada per discapacitat legalment reconeguda  Art. 25 L8/2006  Equivalent al temps que hi han de dedicar-Persones amb discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, han de rebre tractament en centres públics o privats dret reducció de jornada  -Sense pèrdua de llurs retribucions íntegres. -Cal un informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral.
  Reducció jornada 1/3 ó 1/2, amb dret 80% ó 60% de les retribucionsArt. 26 L8/2006 Art. 21 D56/2012Variable-Per a tenir cura d’un/a fill/a menor de 6 any (i se’n tingui la guarda legal). -Per a tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda (i se’n tingui la guarda legal). -Perquè tenen a càrrec un familiar, fins al 2º grau, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial. -Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a l’assistència social íntegra (La regulació de l’EBEP d’aquest supòsit preveu la reducció proporcional de retribucions)
  Per tenir cura del convivent o d’un familiar fins al segon grau  Art 47 L. CU  Mentre duri la causaPer tenir cura directa del convivent o d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que per raó d’edat, accident o malaltia greu no pugui valer-se per si mateix i no desenvolupi cap activitat retribuïda es podrà demanar també la reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de treball amb la reducció proporcional de les retribucions.
  Reducció jornada per interès particular  Art 47.m CU  Variable-Reducció d’un terç o la meitat de la jornada per interès particular, amb reducció proporcional de retribucions i subordinada a necessitats del servei i subjecta al règim d’incompatibilitats. -No es pot sol·licitar la realització de la jornada ordinària fins que transcorri un any des de l’inici de la reducció de jornada.
Per raó de guarda legal per cura menor de 12 anys, persona gran especial dedicació o persona amb discapacitat cap activitat retribuïda Art. 48.h) EBEP  Art. 37.5 de l’ET Reial Decret Llei 5/2023Variable  -Quan el treballador/a tingui cura directa d’algun menor de 12 anys, persona gran que requereixi especial dedicació, o d’una persona amb discapacitat que no desenvolupi cap activitat retribuïda, tindrà dret a la reducció de la seva jornada de treball, amb disminució de les retribucions “que corresponguin” -Tindrà el mateix dret el treballador/a que s’encarregui de la cura directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui valer per si mateix i no desenvolupi cap activitat retribuïda. També tindran dret a aquesta reducció de jornada els progenitors o acollidors de menors de 23 anys al seu càrrec afectats per càncer o qualsevol altra malaltia greu que impliqui ingrés hospitalari de llarga duració o que requereixi la cura directa, continua i permanent, sempre i quan el càncer o malaltia greu s’hagin diagnosticat abans de la majoria d’edat i es mantindrà el dret a aquesta reducció fins que la persona compleixi els 26 anys, sempre i quan s’hagi acreditat un grau de discapacitat mínim del 65% abans dels 23 anys.
Per atendre un familiar de primer grau per malaltia molt greu  Art. 48.i) EBEP  Màxim un mes  -El treballador/a tindrà dret a sol.licitar una reducció de fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuit, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d’un mes.
  Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu  Art. 49. e) EBEP Apartat 5 de l’article 37 de l’Estatut dels treballadorsMentre duri l’hospitalització i/o tractament continuat    Màxim fins que el menor compleixi  23 anys-Reducció de jornada d’almenys la meitat de la duració d’aquella, percebent les retribucions íntegres. -Fill menor afectat per càncer o qualsevol altra malaltia que impliqui un ingrés hospitalari de llarga duració i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent acreditada per l’informe del serveis de salut competents. La Instrucció 4/2013 de la DGFP diu que en el supòsit d’altres malalties greus, es considerarà “ingrés hospitalari de llarga durada” la continuació del tractament o cura del menor posterior a l’alta hospitalària.
Prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat  Acord MG 24.07.2019Durant o després d’un tractament oncològic o altres malalties d’especial gravetat (determinades pels Serveis de Prevenció)– Adaptació progressiva de la jornada de treball amb el 100% de les retribucions (reducció d’un 50% durant el primer mes, 25% durant el segon i 10% al tercer). – Flexibilitat horària per motius de salut durant un any des de l’alta mèdica o des de la finalització del període d’adaptació progressiva de la jornada de treball. – Compliment de la jornada ordinària en còmput quinzenal. – Gaudiment de fins el 50% de les vacances a temps parcial.

L’Acord de Govern de 10.05.2022 estipula que els/les empleats/des públics/ques que sol·licitin el gaudiment d’una reducció de jornada per motius de conciliació familiar de les previstes a la Llei, indicaran la franja horària preferent per al seu gaudiment i es podrà compactar durant la mateixa setmana, sempre que les necessitats de servei ho permetin. 

Excedències

  EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA Art. 89 EBEP / Art. 86 DL1/97Significa el cessament temporal de la relació de treball, sense dret a percebre cap tipus de retribució (però amb dret de reingrés).  -En cap cas es podrà concedir excedència voluntària a un treballador que estigui sotmès a expedient disciplinari o pendent del compliment d’una sanció (excepte  excedència per cura de fills i per incompatibilitats).
  TIPUS  CONCEPTE  DURADARESERVA LLOC TR.  RETRIBUCIONS
  Per interès particular (Art. 86.2.a) DL 1/97) Art 49.1 CU  Cal haver prestat serveis efectius en qualsevol administració pública durant 1 any immediatament anterior. (4 des d’excedència prèvia)  No inferior a 1 any  NO  NO
  Per incompatibilitats (Art. 86.2.c) DL 1/97) CU 46.6Es concedeix si els treballadors públics es troben en situació de servei actiu en altre cos o escala de qualsevol AP, sempre que no els correspongui quedar en altra situació i llevat que hagin obtingut la pertinent declaració de compatibilitat. Aquesta situació pot ésser declarada automàticament i d’ofici per l’òrgan competent.No determinadaNONO
Per a tenir cura d’un fill/a (Art. 4 Llei 8/2006) (Art. 89.4 EBEP) Art 49.1 CUEs pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l’adopció o acolliment.  El període d’excedència computa al efectes de reconeixement de triennis, consolidació de grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins a la finalització del termini d’excedència.  Màxim 3 anys (a comptar de la data de naixement o de la sentència o resolució judicial en cas d’adopció o acolliment)SI (lloc de treball amb destinació definitiva)NO
Per a tenir cura de familiars (Art. 5 Llei 8/2006) (Art. 89.4 EBEP) Art 49.1 CUPer tenir cura de familiars fins 2n. grau que estigui al seu càrrec, que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no es pugui valer pel seu compte i no pugui exercir activitat retribuïda. El període d’excedència computa al efectes de reconeixement de triennis,  Aquesta excedència és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins a la finalització del termini d’excedència.  Mínim 3 mesos / Màxim 3 anys (segons acreditació del grau de dependència i durada estimada d’aquesta) (L’art. 89.4 de l’EBEP no estableix un límit mínim)SINO
Per manteniment de la convivència  (Art. 6 Llei 8/2006)  (Art. 89.3 EBEP: excedència voluntària per agrupació familiar)  Si el cònjuge del fº resideix en altre municipi per haver obtingut lloc treball  estable  (L’EBEP estableix que ha de ser un lloc definitiu en qualsevol AP).  (L’EBEP no estableix cap termini mínim ni màxim)  NO  NO
  Excedència per violència gènere (Art. 7 Llei 8/2006) (Art. 89.5 EBEP)  S’atorga a les dones víctimes de la violència de gènere, pel temps que ho sol·licitin.  No s’exigeix haver prestat un temps mínim de serveis i no és exigible un termini de permanència en aquesta excedència. El període d’excedència computa al efectes de reconeixement de triennis, consolidació de grau personal i del sistema de previsió o drets passius.Mínim: No és necessari cap mínim. Màxim: Indeterminat.  Si durant primers sis mesos; prorrogables per períodes 3 mesos (màxim 18 m.)Durant els dos primers mesos d’excedència per violència de gènere, es  tindrà dret a percebre les retribucions íntegres i, si s’escau, les prestacions familiars per fill a càrrec.
  L’últim paragraf de l’article 49.1 del CU diu: “Si durant la vigència d’aquest conveni es modifica la normativa reguladora d’aquest tipus d’excedència per al personal funcionari, les parts acorden la seva aplicació per al personal laboral”.   Condicions generals de les excedències regulades a la L8/2006: -No es poden acumular dos períodes d’excedència en el cas que s’esdevingui una nova causa. Si durant un període d’excedència un nou subjecte causant dóna dret a excedència, l’inici d’aquesta posa fi al primer. -L’exercici simultani d’una excedència per dues persones que presten serveis a l’Administració per raó d’un mateix fet causant només està permès, amb autorització prèvia, si ho sol·liciten d’una manera expressa els interessats i no afecta el funcionament dels serveis. -Un cop finalitzada la causa d’excedència voluntària, s’haurà de sol·licitar el reingrés al servei actiu, dins el termini d’1 mes. Cas de no fer-ho , es declararà d’ofici la situació d’excedència voluntària per interès particular.
 EXCEDÈNCIA FORÇOSA   Art. 90 DL 1/97 Art 49.2 CUEs concedeix en els següents supòsits: a)per la designació o elecció per a un càrrec públic o sindical que no sigui compatible amb la relació laboral per l’horari, la funció, el domicili o per ser remunerat. b)Quan siguin autoritzats per la Generalitat a prestar serveis o col·laborar amb organitzacions no governamentals (ONG) que desenvolupin programes de cooperació, o a complir missions per períodes superiors a sis mesos en organismos internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació nacionals o internacionals.INDETERMINADA   El reingrés ha de ser sol·licitat dintre del mes següent al cessament del càrrec o prestació de serveis, i produirà la reincorporació de forma immediata.Dóna dret a la conservació del lloc de treball propi i al còmput i percepció econòmica de l’antiguitat durant la seva vigència;SI

GRAUS DE CONSANGUINITAT I AFINITAT

GRAUSTitular / Cònjuge
PRIMERPare / MareFill / FillaSogre / SograGendre / Nora (Jove)
SEGONAvi / Àvia Germà / GermanaNét / Néta (i els cònjuges)Cunyat / Cunyada
TERCERBesavi / BesàviaOncle / TiaNebot / NebodaBesnét / Besnéta
QUARTCosí / CosinaCònjuges cosins germans

Per Acord de MG de 20.04.2022, s’equiparen els graus d’afinitat i consanguinitat per a les famílies enllaçades (unió de persones amb fills/es de relacions anteriors).

Jubilació

El mes d’abril de 2013 van entrar en vigor les noves mesures sobre pensions del RD-L 5/2013, de 15 de març, que estableix de manera progressiva els requisits per a la jubilació.

Edat d’accés a la jubilació i el període mínim de càlcul de la pensió

Es manté l’edat de 65 anys com a edat ordinària sempre que acreditin 38 anys i mig cotitzats. L’increment en l’edat, el període de càlcul i el període mínim per accedir al 100% de la quantia de la prestació es farà de la següent manera:

ANYANYS DE COTITZACIÓEDAT DE JUBILACIÓPERÍODE DE CÀLCUL (anys)Anys de cotització per al 100% BR*
201335 anys i 3 mesos o més Menys de 35 anys i 3 mesos65 anys 65 anys i 1 mes16 anys (192 mesos)35 anys i 6 mesos
201435 anys i 6 mesos o més Menys de 35 anys i 6 mesos65 anys 65 anys i 2 mesos17 anys (204 mesos)35 anys i 6 mesos
201535 anys i 9 mesos o més Menys de 35 anys i 9 mesos65 anys 65 anys i 3 mesos18 anys (216 mesos)35 anys i 6 mesos
201636 anys o més Menys de 36 anys65 anys 65 anys i 4 mesos19 anys (228 mesos)35 anys i 6 mesos
201736 anys i 3 mesos o més Menys de 36 anys i 3 mesos65 anys 65 anys i 5 mesos20 anys (240 mesos)35 anys i 6 mesos
201836 anys i 6 mesos o més Menys de 36 anys i 6 mesos65 anys 65 anys i 6 mesos21 anys (252 mesos)35 anys i 6 mesos
201936 anys i 9 mesos o més Menys de 36 anys i 9 mesos65 anys 65 anys i 8 mesos22 anys (264 mesos)36 anys
202037 anys o més Menys de 37 anys65 anys 65 anys i 10 mesos23 anys (276 mesos)36 anys
202137 anys i 3 mesos o més Menys de 37 anys i 3 mesosanysanys24 anys (288 mesos)    36 anys
202237 anys i 6 mesos o més Menys de 37 anys i 6 mesos65 anys 66 anys i 2 mesos25 anys (300 mesos)36 anys
202337 anys i 9 mesos o més Menys de 37 anys i 9 mesos65 anys 66 anys i 4 mesos25 anys (300 mesos)36 anys i 6 mesos
202438 anys o més Menys de 38 anys65 anys 66 anys i 6 mesos25 anys (300 mesos)  36 anys i 6 mesos
202538 anys i 3 mesos o més Menys de 38 anys i 3 mesos65 anys 66 anys i 8 mesos25 anys (300 mesos)  36 anys i 6 mesos
202638 anys i 3 mesos o més Menys de 38 anys i 3 mesos65 anys 66 anys i 10 mesos25 anys (300 mesos)36 anys i 6 mesos
202738 anys i 6 mesos o més Menys de 38 anys i 6 mesos65 anys 67 anys25 anys (300 mesos)37 anys

Període mínim de cotització per accedir a una pensió de jubilació

El període mínim continua sent de 15 anys dels quals 2 anys han d’estar dins dels 15 immediatament anteriors a la jubilació.

I si la jubilació és posterior a l’edat ordinària?

L’increment de la Base Reguladora per a cada any addicional treballat és:

 • Fins a 25 anys cotitzats: 2%
 • Entre 25 i 37 anys cotitzats: 2,75%
 • A partir de 37 anys cotitzats: 4%

Jubilació anticipada voluntària

Coeficient reductor per any d’anticipació
Edat mínimaPeríode mínim de cotitzacióanys cotitzatscoeficient reductor trimestralPeríode mínim de cotització
  Menys de 38 anys i 6 mesos2%8%
2 any màxim d’avançament Entre més de 38 anys i 6 mesos fins a 41 anys i 6 mesos  1,88%  7,50%
Respecte a l’edat ordinària de jubilació  35Entre més de 41 anys i 6 mesos fins a 44 anys i 6 mesos  1,75%  7%
  A partir de 44 anys i 6 mesos1,63%6,50%

Art. 54.2 VI conveni Únic

El treballador, treballadora que es vulgui jubilar voluntàriament amb 64 anys perquè reuneix els requisits legals establerts, pot optar al premi de jubilació del Conveni. Aquest premi consisteix en 2.792,12€ mes dues mensualitats. La sol·licitud s’ha de fer 30 dies abans del compliment de l’edat.

Puc estar jubilat i treballar al mateix temps?

A partir del 17 de març de 2013 es pot compatibilitzar qualsevol feina per compte propi o per compte d’altri, a jornada parcial o completa sempre que es compleixin els següents requisits:

 • L’accés a la pensió ha de fer-se una vegada s’hagi arribat a l’edat legal de jubilació i amb dret a la percepció del 100% de la Base reguladora. Queden exclosos els qui accedeixen a partir d’una jubilació avançada.
 • La quantia de la pensió compatible amb el treball (per a qualsevol jornada i activitat) serà el 50% de la quantia de la pensió de jubilació inicialment reconeguda (exclosos complements a mínims).

Períodes de cotització: per part i/o cura de fills- filles:

S’estableix la possibilitat de computar períodes de cotització per part i/o cura de fills- filles.

 • Es reconeix 112 dies en els casos que no s’hagués cobrat i cotitzat el permís per part.
 • Per cura de fills-filles (màxim 270 dies), és requisit la interrupció de la cotització produïda entre els nou mesos anteriors al naixement (3 mesos si és adopció o acolliment) i la finalització del 6è any posterior al part, adopció o acolliment.

Complement per maternitat:

S’estableix un complement per maternitat, consistent en un percentatge del 5% si s’han tingut 2 fills, 10% si s’han tingut 3 fills i del 15% si s’han tingut 4 o més fills, només per les dones que es jubilin amb, almenys 65 anys o per incapacitat o tinguin dret a pensió de viudetat generada a partir de 2016.

Gaudiment de les vacances del personal que es jubila:

El període de meritació de les vacances es produeix d’1 de setembre de l’any anterior a 31 d’agost de l’any en curs. El treballador, treballadora que es jubili té dret a gaudir immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l’1 de setembre anterior a aquesta data.

Es pot presentar la sol·licitud amb un mes d’antelació a la data d’inici del gaudiment de vacances, amb el model de sol·licitud que trobareu a l’ATRI.

Pla de pensions:

A partir de l’endemà a la jubilació i amb la Resolució de jubilació es pot retirar de qualsevol entitat de “La Caixa” l’import acumulat en el Pla de pensions. Actualment les aportacions a aquest Pla de Pensions que la Generalitat de Catalunya va fer als seus treballadors públics estan congelades, però els treballadors/res poden fer noves aportacions si els hi interessa.

Jubilació parcial

Quines són les condicions a partir del 2019

La jubilació parcial ha estat fins ara, el mecanisme absolutament majoritari al nostre sector, d’accés progressiu a la jubilació, alhora que ha suposat la renovació i rejoveniment de les plantilles.

El 16 de març de 2013 es va publicar el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors/es de major edat i promoure l’envelliment actiu, on es modificava la jubilació parcial, endurint notablement les condicions d’accés. Aquesta mesura del Govern central ha estat denunciada reiteradament per CCOO perquè trenca els acords sobre pensions i jubilacions que recollia el Pacte de Toledo.

És important saber que la jubilació parcial NO desapareix a partir de gener de 2019 sinó que CANVIA, ja que no es podran seguir aplicant els acords d’empresa sobre els plans de jubilacions parcials vigent fins a desembre de 2018.

Quines són les condicions?

Antiguitat mínima a l’empresaAnys cotitza.Reducció Min./Max.Edat
6 anys33*50%2a. Abans de l’edat de jubilació ordinària

* En el supòsit de persones amb discapacitat o disfunció psíquica igual o superior al 33%, el període exigit serà de 25 anys.

Percentatge de cotització a la Seguretat Social durant la jubilació parcial

Durant la jubilació parcial, tant l’empresa com el treballador/a jubilat parcialment, hauran de cotitzar per l’equivalent al 100% de la Base de Cotització amb independència de la jornada efectiva de feina. L’augment tant en l’edat d’accés, com en el percentatge de cotització s’està fent de manera gradual des de 2013 fins a 2027 en els següents termes:

AnyAnys CotitzatsEdat mínima per accedirPercentatge de cotització
201933 anys a partir de 34 anys i 9 mesos62 anys i 4 mesos 61 anys i 8 mesos80%
202033 anys a partir de 35 anys62 anys i 8 mesos 61 anys i 10 mesos85%
202133 anys a partir de 35 anys i 3 mesos63 anys 62 anys90%
202233 anys a partir de 35 anys i 6 mesos63 anys i 4 mesos 62 anys i 2 mesos95%
202333 anys a partir de 35 anys i 9 mesos63 anys i 8 mesos 62 anys i 4 mesos100%
  202433 anys a partir de 36 anys64 anys 62 anys i 6 mesos  100%
202533 anys a partir de 36 anys i 3 mesos64 anys i 4 mesos 62 anys i 8 mesos100%
202633 anys a partir de 36 anys i 3 mesos64 anys i 8 mesos 62 anys i 10 mesos100%
202733 anys a partir de 36 anys i 6 mesos65 anys 63 anys100%

I en cas de contracte temporal o fix discontinu?

És condició indispensable haver cotitzat ininterrompudament i a jornada completa a la Seguretat Social com a mínim els 6 últims anys anteriors a la sol·licitud de jubilació parcial. Això afecta els contractes temporals o fixes discontinus, que en aquest cas es veuen exclosos de la jubilació parcial.

Si compleixo amb les condicions exigides, que haig de fer per jubilar-me parcialment?

Fer la sol·licitud al Departament de la jubilació parcial i la concreció horària de la nova jornada.

 • Sol·licitar davant l’entitat gestora corresponent de la Seguretat Social, la pensió de jubilació parcial amb anterioritat a la data de reducció de jornada (fins a 3 mesos màxim). Aquesta comunicarà en un termini de 10 dies, la quantitat de la pensió que et correspon, podent fer al·legacions si no hi estàs conforme.
 • L’empresa haurà de formalitzar i enregistrar simultàniament dos contractes, un a temps parcial amb tu per la nova jornada reduïda i un altre amb el treballador/a rellevista que serà de durada determinada, fins que tu accedeixis a la jubilació total.

Quina penalització tinc per accedir a la jubilació parcial?

NO t’aplicaran cap percentatge reductor a la pensió que et correspongui per no arribar a l’edat ordinària d’accés a la jubilació. SÍ que t’aplicaran, en canvi, percentatges reductors si no tens els anys de cotització que per a cada any es marquin.

Quan em  jubili totalment,   cobraré menys que si hagués seguit treballant amb jornada completa?

NO, ja que en accedir a la jubilació total et calcularan la pensió de jubilació que et correspongui, incrementant les bases de cotització de les teves nòmines reduïdes, fins al 100%. És a dir, que a tots els efectes serà com si haguessis estat treballant i cotitzant amb la jornada completa, sense reducció de cap mena.

Com variaran tant el meu salari com la meva pensió mentre estigui parcialment jubilat?

 • Al teu salari per la jornada parcial se li aplicaran els increments i complements que es pactin en la negociació col·lectiva.
 • A la teva pensió de jubilació se li aplicaran els increments i revaloritzacions que es fixin normativament, com a la resta de pensions de jubilació.

Tindré els mateixos avantatges que s’ofereixen als pensionistes encara que tingui un contracte a temps parcial?

SÍ, des del moment en què se’t reconegui la situació de jubilació parcial adquiriràs tots els teus drets (metges, farmacèutics, socials, descomptes en transports, etc.) com a pensionista.

Des de CCOO insistim en la importància que aquesta modalitat de jubilació representa per al conjunt de la societat i és per això que continuem lluitant, allà on correspon, per al seu manteniment i la seva millora

Retribucions 2023 Taules Salarials

En aplicació de l’increment retributiu del 0,5% previst en la Llei 2/2023, de 16 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 (article 25.2.a).

SUBGRUPSOU BASE MENSUALSOU BASE ANUALCOMPLEMENT MENSUALCOMPLEMENT ANUALTOTAL MENSUALTOTAL ANUAL
A12.152,6230.136,68273,723.284,642.426,3433.421,32
A21.997,3527.962,90273,723.284,642.271,0731.247,54
A31.867,96 26.151,44 273,72 3.284,64 2.141,6829.436,08
B11.809,1525.328,10244,132.929,562.053,2828.257,66
C11.558,6921.821,66173,822.085,841.732,5123.907,50
C21.419,1919.868,66173,822.085,841.593,0121.954,50
D11.312,4818.374,72142,841.714,081.455,3220.088,80
D21.268,4217.757,88142,841.714,081.411,2619.471,96
E1.213,1216.983,68139,71.676,401.352,8218.660,08
 • Import del complement de grup dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica anterior al I Conveni únic (article 29.2): 304,69 euros al mes (3.656,28 euros a l’any).
 • Import d’un trienni (article 30): grup A, 57,74 euros al mes (808,36 euros a l’any); grup B, 52,39 euros al mes (733,46 euros a l’any); grup C, 47,04 euros al mes (658,56 euros a l’any); grup D, 41,7 euros al mes (583,8 euros a l’any), i grup E, 36,32 euros al mes (508,48 euros a l’any).

COMPLEMENT D’ANTIGUITAT (TRIENNIS)

GRUPMENSUALANUAL
A57,45804,30
B52,13729,82
C46,81655,34
D41,49580,86
E36,14505,96
Complement de lloc de treballMensualAnual
Llars d’infants. Director/a de llar d’infants (grup B1), educador584,557.014,60
Llars d’infants. Director/a de llar d’infants (grup A3), adaptació486,415.836,92
Centres docents. Director/a de residència. Complex Educatiu de Tarragona832,979.995,64
Centres docents. Cap de col·legi. Complex Educatiu de Tarragona88,431.061,16
Centres docents. Complement singular docent de serveis educatius360,874.330,44
Centres docents. Complement singular docent dels logopedes dels CREDA203,232.438,76
Centres docents. Complement singular de serveis educatius. Assistent/a social, fisioterapeuta i audioprotesista269,683.236,16
Tasques docents en centres educatius. Professor/a (A)320,603.847,20
Tasques docents en centres educatius. Professor/a (B)342,134.105,56
Llar d’infants. Personal de cuina (D1)179,672.156,04