Educació especial

Educació especial

Educacio Especial Sindrome Down
DescripcióPersonal educadorPersonal auxiliarConveniBorsa de treballInstruccions d’inici de cursDocuments en PDF

Personal educador d’educació especial

“Correspon al personal laboral de la categoria professional educador o educadora d’educació especial en centres públics donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin participar en les activitats del centre educatiu”…

Personal auxiliar d’educació especial

“Correspon al personal laboral de la categoria professional auxiliar d’educació especial ajudar els alumnes amb necessitats educatives especials en els desplaçaments per l’aula i pel centre en general”…

Personal educador d’educació especial en centres públics

Funcions del personal educador d’educació especial en centres públics

Correspon al personal laboral de la categoria professional educador o educadora d’educació especial en centres públics:

 • donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin participar en les activitats del centre educatiu, i també aplicar programes de treball preparats pel tutor o tutora o especialistes i participar en l’elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades amb l’autonomia personal, l’adquisició d’hàbits d’higiene, les habilitats socials, la mobilitat i els desplaçaments, l’estimulació sensorial, les habilitats de vida, la transició a la vida adulta i preparació per al món laboral, l’escolaritat compartida en centres ordinaris i centres d’educació especial, etc.;
 • participar en el projecte educatiu del centre;
 • conèixer els objectius i continguts dels programes per poder adequar de la millor manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i els especialistes;
 • proporcionar als mestres tutors i als especialistes elements d’informació sobre l’actuació dels alumnes a fi d’adaptar i millorar-ne el procés d’aprenentatge.

S’ha de garantir la participació dels educadors d’educació especial en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents del centre i, quan escaigui, amb els altres serveis (EAP, CDIAP, CSMIJ, etc.). A les escoles de primària i als centres d’educació especial es prioritzen les reunions amb el tutor o tutora i les reunions de cicle i de nivell. Als instituts, aquests professionals han de participar en les reunions amb el tutor o tutora i en les reunions del nivell corresponent dels alumnes que atenen, i també en les reunions específiques de centre en relació amb l’atenció a la diversitat, si escau (seminari d’orientació educativa, reunions de CAD, etc.).

Els educadors d’educació especial han de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions.

Quan es consideri necessari aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.

Jornada i horari de treball del personal educador d’educació especial en centres públics

La jornada ordinària del personal educador d’educació especial en centres públics és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que es distribueixen de la manera següent:

 • 25 hores d’atenció directa als alumnes amb necessitats educatives especials, que s’han de fer dins de l’horari lectiu i, si escau, en altres activitats on s’atengui directament als alumnes i que formin part del projecte educatiu del centre.
 • 6 hores per a reunions, coordinacions externes i internes i activitats formatives en el centre.
 • 4 hores per a col·laborar en la preparació dels materials i l’adequació dels espais per donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials en la seva participació en les activitats del centre.
 • 2 hores i 30 minuts de preparació, formació i reciclatge i altres activitats relacionades amb les seves funcions que no s’han de fer necessàriament al centre.

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d’aquests professionals, que no han de substituir en cap cas el personal docent ni el servei de monitoratge, garantint les funcions previstes en el conveni. El pla de treball del personal educador d’educació especial ha de formar part de la programació general anual dels centres.

Personal auxiliar d’educació especial

Funcions del personal auxiliar d’educació especial

 Correspon al personal laboral de la categoria professional auxiliar d’educació especial el següent:

 • ajudar els alumnes amb necessitats educatives especials en els desplaçaments per l’aula i pel centre en general, i fora del centre, si cal, amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, crosses, etc.);
 • ajudar els alumnes en aspectes de l’autonomia personal (higiene, alimentació, etc.) per garantir que puguin participar en totes les activitats;
 • fer els tractaments específics dels alumnes en el centre educatiu.

S’ha de garantir la participació dels auxiliars d’educació especial en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents.

Els auxiliars d’educació especial han de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions.

Quan es consideri necessari aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.

Jornada i horari de treball del personal auxiliar d’educació especial

La jornada ordinària del personal auxiliar d’educació especial és de 37 hores i 30 minuts setmanals, en règim de jornada partida, amb una interrupció mínima d’una hora per dinar. L’horari s’ha d’adaptar a les necessitats d’atenció dels alumnes i a l’horari de funcionament del centre.

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d’aquests professionals. El pla de treball dels auxiliars d’educació especial ha de formar part de la programació general anual dels centres.

Convocatoria Extraordinaria Borsa De Treball

La borsa de treball de personal d’administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d’Educació mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts. Tota la informació sobre la Borsa de treball de personal d’administració i serveis: aquí

S’ha publicat la Resolució per la qual s’obre la convocatòria extraordinària 11/2019 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal laboral de les categories professionals d’oficial/a de 1a, cuiner/a (D1) i ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) en tots els àmbits geogràfics on es troben ubicades les llars d’infants del Departament d’Educació.Termini de presentació de sol·licituds i la documentació justificativa de requisits i mèrits: del 5 d’abril de 2019 i, com a mínim, fins el 24 d’abril de 2019.

La sol·licitud de participació a la borsa de treball s’ha de formalitzar per Internet a través del web de l’aspirant. Finalitzada la tramitació, es pot imprimir el full resum de la sol·licitud, que ja es considera registrada i presentada davant l’Administració.Cal presentar al registre dels serveis territorials del Departament d’Educació o del Consorci d’Educació de Barcelona, demanat com a àrea de gestió, el document imprès que es genera a través de l’aplicació informàtica, on s’especifica la documentació justificativa dels requisits al·legats a la sol·licitud, durant el termini de presentació de sol·licituds.

 Projecte educatiu de centre

 • Avaluació del centre .pdf
 • Convivència i clima escolar .pdf
 • Cultura digital del centre .pdf
 • Documents de gestió del centre .pdf
 • El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf
 • Innovació pedagògica .pdf
 • Objectius prioritaris del sistema educatiu  .pdf
 • Participació de la comunitat educativa .pdf

Currículum

 • Cicles de formació professional. Curs per a l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf
 • Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf
 • Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdf
 • Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf
 • Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO .pdf
 • Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf
 • Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf
 • Ensenyaments artístics superiors .pdf
 • Ensenyament de la religió .pdf
 • Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf
 • Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdf
 • Ensenyaments  de música de grau professional .pdf
 • Ensenyaments en els centres de formació d’adults .pdf
 • Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf
 • Formació professional en alternança (dual i simple).pdf
 • Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdf
 • L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf
 • Programacions i recursos didàctics .pdf
 • Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
 • Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
 • Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
 • Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
 • Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf

Organització del centre

 • Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdf
 • Organització de les llars d’infants .pdf
 • Organització del temps escolar.pdf
 • Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf
 • Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdf
 • Personal docent .pdf
 • Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf