Personal audioprotètic

Personal audioprotètic

Audioprotèctic
IniciFuncionsConveniBorsa de treballInstruccions d’inici de cursDocuments en PDF

És personal del Departament d’Educació que fa les següents funcions:

 • Dur a terme la valoració de la capacitat auditiva dels alumnes amb diagnòstic mèdic de disminució auditiva, per tal de conèixer-ne el grau de pèrdua neurosensorial i/o conductiva crònica. 53/60
 • Prescriure i adaptar les pròtesis auditives.
 • Informar i assessorar les famílies i col·laborar amb tots els professionals que participen en el procés daprenentatge, així com amb els serveis i especialistes externs al centre educatiu.

Funcions

Correspon al personal laboral de la categoria professional daudioprotètic o audioprotètica portar a terme les funcions següents:

 • Dur a terme la valoració de la capacitat auditiva dels alumnes amb diagnòstic mèdic de disminució auditiva, per tal de conèixer-ne el grau de pèrdua neurosensorial i/o conductiva crònica. 53/60
 • Prescriure i adaptar les pròtesis auditives.
 • Informar i assessorar les famílies i col·laborar amb tots els professionals que participen en el procés daprenentatge, així com amb els serveis i especialistes externs al centre educatiu.

Jornada i horari de treball

La jornada ordinària del personal audioprotètic és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que es distribueix generalment de la manera següent:

 • 35 hores que es programen de manera presencial i en horari fix, distribuïdes de manera flexible per adequar-se a les necessitats dels alumnes i possibilitar les activitats ordinàries del lloc de treball. Dins daquest horari, es poden programar fins a un màxim de 30 hores setmanals per a latenció directa als alumnes i, si escau, el temps per a desplaçaments.
 • Les 2 hores i 30 minuts restants es dediquen a activitats de formació i a la preparació individual dactivitats, que no cal que es portin a terme a la seu del CREDA ni en lhorari fix.
Convocatoria Extraordinaria Borsa De Treball

La borsa de treball de personal d’administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d’Educació mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts. Tota la informació sobre la Borsa de treball de personal d’administració i serveis: aquí

S’ha publicat la Resolució per la qual s’obre la convocatòria extraordinària 11/2019 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal laboral de les categories professionals d’oficial/a de 1a, cuiner/a (D1) i ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) en tots els àmbits geogràfics on es troben ubicades les llars d’infants del Departament d’Educació.Termini de presentació de sol·licituds i la documentació justificativa de requisits i mèrits: del 5 d’abril de 2019 i, com a mínim, fins el 24 d’abril de 2019.

La sol·licitud de participació a la borsa de treball s’ha de formalitzar per Internet a través del web de l’aspirant. Finalitzada la tramitació, es pot imprimir el full resum de la sol·licitud, que ja es considera registrada i presentada davant l’Administració.Cal presentar al registre dels serveis territorials del Departament d’Educació o del Consorci d’Educació de Barcelona, demanat com a àrea de gestió, el document imprès que es genera a través de l’aplicació informàtica, on s’especifica la documentació justificativa dels requisits al·legats a la sol·licitud, durant el termini de presentació de sol·licituds.

 Projecte educatiu de centre

 • Avaluació del centre .pdf
 • Convivència i clima escolar .pdf
 • Cultura digital del centre .pdf
 • Documents de gestió del centre .pdf
 • El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf
 • Innovació pedagògica .pdf
 • Objectius prioritaris del sistema educatiu  .pdf
 • Participació de la comunitat educativa .pdf

Currículum

 • Cicles de formació professional. Curs per a l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf
 • Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf
 • Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdf
 • Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf
 • Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO .pdf
 • Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf
 • Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf
 • Ensenyaments artístics superiors .pdf
 • Ensenyament de la religió .pdf
 • Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf
 • Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdf
 • Ensenyaments  de música de grau professional .pdf
 • Ensenyaments en els centres de formació d’adults .pdf
 • Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf
 • Formació professional en alternança (dual i simple).pdf
 • Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdf
 • L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf
 • Programacions i recursos didàctics .pdf
 • Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
 • Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
 • Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
 • Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
 • Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf

Organització del centre

 • Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdf
 • Organització de les llars d’infants .pdf
 • Organització del temps escolar.pdf
 • Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf
 • Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdf
 • Personal docent .pdf
 • Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf