Llar d’infants

Llar d’infants

Llar Infants Joguines Fusta
IniciFuncionsConveniBorsa de treballInstruccions d’inici de cursDocuments en PDF

És personal del Departament d’Educació a les llars d’infants:

 • Director o directora
 • Personal educador
 • Personal de cuina
 • Personal de manteniment
 • Personal ajudant de cuina-netejador

Direcció de la llar d’infants

Designació

Mentre no s’hagi regulat per reglament el sistema de nomenament de director o directora de llar d’infants, ha d’exercir les funcions de direcció el personal de l’extingida categoria professional de director o directora de llar d’infants, enquadrada en el subgrup A3. En absència de personal d’aquesta categoria, ha d’exercir les funcions de director o directora l’educador o educadora que presta serveis a la llar i que resulti nomenat a proposta de l’equip de cada llar, amb l’informe favorable de la Inspecció d’Educació. Aquest nomenament té caràcter transitori i no pot excedir un període de quatre anys.

Funcions

Corresponen al director o directora de la llar les funcions següents:

 1. La gestió, l’organització i la planificació de la llar, que té com a finalitat bàsica afavorir el desenvolupament integral de cada infant.
 2. La direcció, la coordinació i el control del personal assignat a la llar d’infants, i la distribució de les tasques, a fi de garantir el bon funcionament de la llar d’infants. També actua assumint la dinamització i animació de l’equip educatiu, d’acord amb els programes formatius que s’hi estableixin.
 1. El manteniment de les relacions necessàries amb els familiars dels infants atesos, i amb altres professionals i serveis en relació amb l’educació i el desenvolupament dels infants.
 2. L’atenció directa als infants.

L’assignació dels educadors als diferents grups la fa el director o directora, amb la consulta prèvia a l’equip docent. L’assignació s’ha de fer d’acord amb els criteris pedagògics establerts en el projecte educatiu, especialment els aspectes lingüístics, l’atenció a la diversitat, les característiques dels diferents grups classe i la continuïtat en el mateix grup.

Les hores destinades a les tasques a, b i c s’han de determinar en funció del nombre de grups de la llar d’infants. Es compten normalment 3 hores setmanals per cada grup d’infants amb un mínim de 15 hores per setmana.

Personal educador

Corresponen al personal laboral de la categoria professional educador o educadora de llars d’infants les funcions següents:

 1. Atendre directament els infants, com a responsable del grup assignat, en el desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en el camp físic com psíquic i social i de la higiene personal, vestit i alimentació. Atendre, així mateix, la vigilància i custòdia dels infants en les sortides que programa el centre.
 2. Formar part de l’equip educatiu participant en l’elaboració, l’execució i l’avaluació dels projectes que s’estableixin en el pla general de funcionament del centre.
 3. Programar, desenvolupar, documentar i avaluar els processos educatius i d’atenció als infants.
 4. Mantenir una relació periòdica amb els familiars dels infants, compartint informació, proporcionant-los orientació i suport, així com amb altres professionals i serveis educatius relacionats amb l’educació i el desenvolupament dels infants.
 5. Supervisar i avaluar el personal en pràctiques adscrit a l’aula.

Els educadors que no siguin tutors d’un grup d’infants s’han d’encarregar de les tasques que s’estableixen en la programació general del centre i fer les suplències, de les quals no es derivi una substitució, que es produeixin: baixes curtes, permisos, etc.

El personal educador està obligat a assistir a les reunions de l’equip educatiu i a totes les reunions que convoca el director o directora.

Personal de cuina

Correspon al personal laboral del Departament d’Educació de la categoria professional oficial de primera cuiner o oficiala de primera cuinera, adscrit a la llar d’infants, ser el o la responsable de la cuina. Aquest personal s’encarrega, sota les directrius del director o directora de la llar i amb l’ajut del personal adscrit a les seves ordres, de preparar, manipular i controlar els aliments que se serveixen a la llar d’infants, i de tenir cura dels diferents règims alimentaris que, per prescripció mèdica, s’hagin de preparar per als infants.

Col·labora en les festes i sortides que es facin a la llar d’infants, preparant menús apropiats, i es responsabilitza de la custòdia, provisió, emmagatzematge i conservació dels aliments, així com de la neteja dels estris de la cuina i del seu paviment.

Personal de manteniment

Sota les directrius del director o directora de la llar d’infants, correspon al personal laboral de la categoria professional oficial o oficiala de primera, manteniment, adscrit a la llar d’infants, fer funcions que requereixen una pràctica concreta o coneixements generals d’ofici. Aquest personal desenvolupa feines de paleta, pintura, fusteria i altres, necessàries per al manteniment de l’edifici i de l’exterior; així mateix, fa instal·lacions no complexes per al suport de les activitats educatives programades a la llar. També té cura dels accessos a la llar.

Personal ajudant de cuina-netejador

Correspon al personal laboral del Departament d’Educació de la categoria professional ajudant de cuina-netejador o ajudanta de cuina-netejadora, sota les directrius del director o directora de la llar o del cuiner o cuinera, fer tasques del servei de menjador, de repartiment i de bugaderia i llenceria, així com encarregar-se de netejar les dependències de la llar, i també la maquinària i els estris de cuina.

Convocatoria Extraordinaria Borsa De Treball

La borsa de treball de personal d’administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d’Educació mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts. Tota la informació sobre la Borsa de treball de personal d’administració i serveis: aquí

S’ha publicat la Resolució per la qual s’obre la convocatòria extraordinària 11/2019 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal laboral de les categories professionals d’oficial/a de 1a, cuiner/a (D1) i ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) en tots els àmbits geogràfics on es troben ubicades les llars d’infants del Departament d’Educació.Termini de presentació de sol·licituds i la documentació justificativa de requisits i mèrits: del 5 d’abril de 2019 i, com a mínim, fins el 24 d’abril de 2019.

La sol·licitud de participació a la borsa de treball s’ha de formalitzar per Internet a través del web de l’aspirant. Finalitzada la tramitació, es pot imprimir el full resum de la sol·licitud, que ja es considera registrada i presentada davant l’Administració.Cal presentar al registre dels serveis territorials del Departament d’Educació o del Consorci d’Educació de Barcelona, demanat com a àrea de gestió, el document imprès que es genera a través de l’aplicació informàtica, on s’especifica la documentació justificativa dels requisits al·legats a la sol·licitud, durant el termini de presentació de sol·licituds.

 Projecte educatiu de centre

 • Avaluació del centre .pdf
 • Convivència i clima escolar .pdf
 • Cultura digital del centre .pdf
 • Documents de gestió del centre .pdf
 • El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf
 • Innovació pedagògica .pdf
 • Objectius prioritaris del sistema educatiu  .pdf
 • Participació de la comunitat educativa .pdf

Currículum

 • Cicles de formació professional. Curs per a l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf
 • Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf
 • Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdf
 • Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf
 • Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO .pdf
 • Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf
 • Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf
 • Ensenyaments artístics superiors .pdf
 • Ensenyament de la religió .pdf
 • Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf
 • Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdf
 • Ensenyaments  de música de grau professional .pdf
 • Ensenyaments en els centres de formació d’adults .pdf
 • Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf
 • Formació professional en alternança (dual i simple).pdf
 • Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdf
 • L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf
 • Programacions i recursos didàctics .pdf
 • Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
 • Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
 • Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
 • Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
 • Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf

Organització del centre

 • Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdf
 • Organització de les llars d’infants .pdf
 • Organització del temps escolar.pdf
 • Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf
 • Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdf
 • Personal docent .pdf
 • Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf