TEI

Tècnics i tècniques Especialistes d’Educació Infantil (TEEI)

Infant Tecnic Educacio Infantil
IniciFuncionsConveniBorsa de treballInstruccions d’inici de cursDocuments en PDF

“És el/la treballador/a que col·labora amb els/les mestres-tutors/es de P3 en el procés educatiu de l’alumnat, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques dels infants”.

Funcions del personal tècnic especialista en educació infantil

El personal laboral de la categoria professional tècnic o tècnica especialista en educació infantil col·labora amb els mestres tutors del primer curs del segon cicle de l’educació infantil en el procés educatiu dels alumnes, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques. Correspon al personal tècnic especialista en educació infantil el següent:

  • participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, és dir, organització de l’aula, elaboració de materials didàctics i suport al desenvolupament de les sessions;
  • col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’hàbits d’autonomia dels alumnes;
  • dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre tutor o la mestra tutora;
  • col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants;
  • participar en processos d’observació dels infants.

S’ha de garantir la participació dels tècnics especialistes en educació infantil en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents (cicle, nivell i claustre). Els tècnics especialistes en educació infantil han de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions. Quan es consideri necessari, aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.

Jornada i horari de treball del personal tècnic especialista en educació infantil

La jornada ordinària del personal tècnic especialista en educació infantil és de 37 hores i 30 minuts setmanals i s’han de desenvolupar entre les 8 i les 18 hores, amb la distribució següent:

  • 25 hores d’atenció directa als alumnes;
  • 5 hores de participació en les activitats no lectives del centre (reunions de cicle, nivell i claustre, entrevistes amb les famílies, elaboració de materials, etc.);
  • 5 hores de col·laboració en l’acollida dels alumnes del primer curs del segon cicle de l’educació infantil a l’inici i a la finalització de la jornada escolar o en tasques socioeducatives relacionades amb els hàbits i les actituds personals en el temps de migdia;
  • 2 hores i 30 minuts de preparació de material i participació en activitats de formació externa, que no s’han de fer necessàriament al centre.

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d’aquests professionals en el primer curs del segon cicle de l’educació infantil. El pla de treball dels tècnics especialistes en educació infantil ha de formar part de la programació general anual dels centres.

Convocatoria Extraordinaria Borsa De Treball

La borsa de treball de personal d’administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d’Educació mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts. Tota la informació sobre la Borsa de treball de personal d’administració i serveis: aquí

S’ha publicat la Resolució per la qual s’obre la convocatòria extraordinària 11/2019 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal laboral de les categories professionals d’oficial/a de 1a, cuiner/a (D1) i ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) en tots els àmbits geogràfics on es troben ubicades les llars d’infants del Departament d’Educació.Termini de presentació de sol·licituds i la documentació justificativa de requisits i mèrits: del 5 d’abril de 2019 i, com a mínim, fins el 24 d’abril de 2019.

La sol·licitud de participació a la borsa de treball s’ha de formalitzar per Internet a través del web de l’aspirant. Finalitzada la tramitació, es pot imprimir el full resum de la sol·licitud, que ja es considera registrada i presentada davant l’Administració.Cal presentar al registre dels serveis territorials del Departament d’Educació o del Consorci d’Educació de Barcelona, demanat com a àrea de gestió, el document imprès que es genera a través de l’aplicació informàtica, on s’especifica la documentació justificativa dels requisits al·legats a la sol·licitud, durant el termini de presentació de sol·licituds.