Transparència

Persones

Missió de la Fundació

La Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya és una entitat privada, sense ànim de lucre, creada el 1992, per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

Per la consecució de les seves finalitats fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el seu Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

A fi de dur a terme la seva missió fundacional, la Fundació desenvolupa les següents activitats, descrites sense ànim exhaustiu: realitzar recerca i elaborar estudis en matèria socioeconòmica, laboral i històrica; gestionar, custodiar i difondre el patrimoni històric documental CCOO de Catalunya; gestionar un espai de documentació per donar suport a les diferents activitats de la Fundació; desenvolupar activitats que permetin aprofundir en la concepció de classe i nacional pròpia de CCOO de Catalunya; realitzar actuacions específiques per fomentar l’ús de la llengua catalana a Catalunya, preferentment en el món del treball.

Finalitats de la Fundació

Les finalitats principals de la Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya són, entre d’altres, les següents:

  • Realitzar i promoure activitats relacionades amb I+D+i, desenvolupant projectes, recerques i estudis.
  • Promoure la reflexió, l’estudi, la recerca i la investigació en relació amb la cultura i els valors de transformació social.
  • Recuperar, tractar, classificar, emmagatzemar, preservar i difondre el patrimoni històric documental del sindicat, així com documents relacionats amb la històrica del moviment obrer a Catalunya.
  • Fomentar l’ús de la llengua catalana i l’aranès.
  • Impulsar, dissenyar i impartir accions formatives amb contingut social i sindical, adreçades als treballadors i treballadores, als seus representants, afiliats i afiliades.

D’acord amb els principis que propugna i defensa la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya, en la realització de les seves activitats, haurà de prestar especial atenció a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Estatuts

Estatuts, núm. de registre i normativa aplicable

Activitat

Activitats de la Fundació

Les activitats principals de la Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya són, entre d’altres, les següents:

  • Posar en marxa activitats culturals, de sensibilització social o de dinamització de projectes de transformació social.
  • Organització de cursos, seminaris, actes, jornades, exposicions, treballs de recerca o d’investigació, xerrades de divulgació, així com la publicació i la difusió dels continguts de la seva activitat en qualsevol mitjà o format.
  • Distribuir i vendre les publicacions generades amb motiu de les jornades científiques promogudes o organitzades per la Fundació o amb les quals aquesta col·labori, així com distribuir i vendre la publicació de les investigacions a les quals doni suport material o financer la Fundació.
  • Impulsar la constitució de convenis i xarxes de cooperació amb altres fundacions, associacions o entitats que tinguin les mateixes finalitats o similars.
  • Promocionar, dissenyar, planificar i impartir cursos, mitjançant un equip especialitzat i els recursos materials i pedagògics necessaris, en diferents matèries de caràcter sindical i laboral.

Pots veure més informació sobre el sindicat a l’espai de transparència de CCOO Catalunya

Canal de denúncies

Mitjançant el sistema intern d’informació, el canal de denúncies ofereix protecció a les persones que informen sobre infraccions normatives i lluiten contra la corrupció. Aquest canal assegura la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions al llarg de tot el procés.