Qui som?

La Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya és una entitat privada, sense ànim de lucre, creada el 1992 per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, i té com a finalitats:

 • Realitzar i promoure activitats relacionades amb I+D+i, desenvolupant projectes, recerques i estudis com activitat principal
 • Promoure la reflexió, l’estudi, la recerca i la investigació en relació amb la cultura i els valors de transformació social que defensa la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i els principis recollits en els seus estatuts.
 • Recuperar, tractar, classificar, emmagatzemar, preservar i difondre el patrimoni històric documental del sindicat Comissió Obrera Nacional de Catalunya, així com documents relacionats amb la història del moviment obrer a Catalunya, especialment a partir de la dècada dels seixanta.
 • Fomentar l’ús de la llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya i l’aranès com a llengua pròpia de la Vall d’Aran.
 • Impulsar, dissenyar i impartir accions formatives amb contingut social i sindical,  adreçades a treballadors i treballadores,  als seus representants que concorren a les candidatures de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, com als afiliats i afiliades del sindicat.

D’acord amb els principis que propugna i defensa la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Fundació, en la realització de les seves activitats, haurà de prestar especial atenció a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Patronat


El Patronat és l’òrgan de govern i administració de la Fundació; la representa i la gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fits fundacionals. Els patrons són designats i cessats pels òrgans de direcció de CCOO de Catalunya.

Són deures dels membres del Patronat, entre d’altres:

 • Fer complir estrictament els fins fundacionals, d’acord amb allò que disposen els seus estatuts.
 • Conservar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació.
 • Servir el càrrec amb la diligència d’un administrador lleial segons estableixin la llei i els estatuts.


La composició del Patronat de la Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya és la següent:

 • Presidenta: Dolors Llobet
 • Tresorer: Víctor Badia
 • Secretària: Rosa Sans
 • Vocals:
  • Lucía Aliagas
  • Carme Besora
  • Quim Fornés
  • Soledad Gálvez
  • Alfons Labrador
  • Jesús Martínez
  • Mercedes Paredes
  • Estrella Pineda
  • Liliana Reyes

Estructura organitzativa

 • Director de la Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya: Marc Andreu Acebal
 • Director de l’Arxiu Històric de CCOO de Catalunya: Juan Manuel García Simal
 • Sociòlogues: Irene Galí Magallón i Mariña Couceiro López
 • Documentalista: David Monsergas Ferrer