TIS programa fiap

Tècnics i tècniques d’Integració Social (TIS)

Alumna Mossega Llapis Groc
IniciFuncionsConveniBorsa de treballInstruccions d’inici de cursDocuments en PDF

El personal laboral de la categoria professional d’integrador/a social col·labora en el desenvolupament de l’autonomia personal i les habilitats socials d’alumnes que es troben en situació de risc, intervenint directament amb joves o infants, les famílies i els agents socials de l’entorn.

Funcions  del personal integrador social

El personal laboral de la categoria professional d’integrador o integradora social col·labora en el desenvolupament de l’autonomia personal i les habilitats socials d’alumnes que es troben en situació de risc, intervenint directament amb joves o infants, les famílies i els agents socials de l’entorn.

Correspon al personal integrador social, en el marc del projecte educatiu del centre (PEC) i en col·laboració amb l’equip docent, les funcions següents:

 • Desenvolupar habilitats d’autonomia personal i social en alumnes en situació de risc, la qual cosa inclou:
  • donar suport als alumnes en risc en les habilitats bàsiques necessàries per a l’autonomia personal i social;
  • participar en la implementació d’actuacions del centre que s’orienten al desenvolupament d’habilitats personals i socials dels alumnes;
  • col·laborar juntament amb els tutors, orientadors i personal de l’EAP en l’orientació educativa dels alumnes que atenen;
 • atendre les necessitats socioafectives dels alumnes en risc.
 • Participar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’inclusió social, la qual cosa inclou:
  • proposar accions en el pla d’acollida del centre que recullin les necessitats dels alumnes en risc;
  • col·laborar en la creació d’entorns inclusius dins del centre educatiu;
  • fomentar la participació dels alumnes en risc en els diferents espais de representació del centre;
  • fomentar la participació dels alumnes en risc en les activitats del centre.
 • Col·laborar en la prevenció, detecció i resolució de conflictes entre iguals, la qual cosa inclou:
  • participar en actuacions per a la prevenció dels conflictes;
  • col·laborar en la detecció de conflictes;
  • col·laborar en la resolució dels
 • Prevenir, detectar i intervenir en casos d’absentisme escolar, la qual cosa inclou:
  • participar en la implementació dels protocols per a la prevenció, detecció i intervenció en casos d’absentisme;
  • participar en l’atenció i seguiment dels alumnes absentistes;
  • acompanyar les famílies i els alumnes en risc en les transicions entre etapes educatives i itineraris postobligatoris.
 • Fer el seguiment als alumnes en activitats lectives i extraescolars, la qual cosa inclou:
  • observar i donar suport en activitats lectives als alumnes que s’atenen;
  • fer seguiment de la participació dels alumnes en risc en les activitats extraescolars. No correspon, però, a aquests professionals la realització d’activitats extraescolars ni de monitoratge.
 • Donar suport a les famílies en el procés d’inclusió social dels joves i infants, la qual cosa inclou:
  • proposar accions, dins el pla d’acollida de les famílies, que recullin les necessitats de les famílies més vulnerables;
  • fomentar la implicació de les famílies d’alumnes en risc en el seguiment escolar dels fills o filles;
  • potenciar la participació de les famílies d’alumnes en risc en el centre educatiu;
 • acompanyar les famílies ateses en situacions d’estrès emocional o problemàtica puntual;
 • col·laborar en l’orientació vers la família dels alumnes en risc pel que fa als serveis o recursos que els puguin ser necessaris.
 • Afavorir relacions positives dels alumnes amb l’entorn, la qual cosa inclou:
  • conèixer l’entorn del centre i detectar possibles riscos contextuals per als alumnes més vulnerables;
  • conèixer i participar en els programes socioeducatius de l’entorn;
  • col·laborar en l’elaboració d’un mapa de recursos que reculli l’oferta de zona adreçada als alumnes segons els seus interessos i necessitats;
  • coordinar-se amb el tutor o tutora per orientar els alumnes en risc cap a activitats de l’entorn atenent el interessos i necessitats;
  • promoure iniciatives, juntament amb altres professionals socioeducatius, per convertir els espais informals del barri en espais educatius.

Correspon a la direcció del centre, en el marc de les funcions esmentades, prioritzar i concretar el pla de treball específic de l’integrador o integradora social que, juntament amb la valoració dels resultats, han de formar part de la programació general i de la memòria anual del centre.

Per tal de desenvolupar les seves funcions, la direcció del centre ha de facilitar la coordinació del personal integrador social amb la resta de professionals del centre i la participació, d’acord amb les seves competències, en els cicles, equips docents, claustres i altres comissions recollides a les normes de funcionament i organització del centre (NOFC).

Els integradors o integradores socials han de col·laborar amb l’equip docent que correspongui en l’elaboració d’un pla de treball per a cadascun dels alumnes que atenen, on s’especifiquin els objectius que cal assolir i les actuacions que cal dur a terme, procurant sempre que sigui possible el seu desenvolupament en l’entorn de l’aula ordinària.

Els integradors o integradores socials han de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions. Així mateix, han de participar en les reunions de coordinació que des de l’àmbit territorial es constitueixin per a aquests professionals.

Jornada i horari de treball del personal integrador social

La jornada ordinària del personal integrador social és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que s’han de distribuir de la manera següent:

 • 30 hores d’atenció directa als alumnes i les seves famílies. En cap cas aquestes 30 hores han de ser únicament d’atenció directa als alumnes;
 • 5 hores de coordinació amb els professionals del centre i agents educatius i socials externs (per exemple, tècnics dels serveis socials, assessors en llengua i interculturalitat i cohesió social, educadors de carrer, etc.);
 • 2 hores i 30 minuts de preparació, formació i reciclatge que no han de fer-se necessàriament en el centre escolar.

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d’aquests professionals. En tot cas, s’ha de garantir que el pla de treball inclogui l’atenció als alumnes i a les famílies i les coordinacions oportunes.

Quan el pla de treball inclogui la intervenció en més d’un centre, el temps de desplaçament entre centres s’ha de descomptar de les hores d’atenció directa als alumnes.

Convocatoria Extraordinaria Borsa De Treball

La borsa de treball de personal d’administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d’Educació mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts. Tota la informació sobre la Borsa de treball de personal d’administració i serveis: aquí

S’ha publicat la Resolució per la qual s’obre la convocatòria extraordinària 11/2019 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal laboral de les categories professionals d’oficial/a de 1a, cuiner/a (D1) i ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) en tots els àmbits geogràfics on es troben ubicades les llars d’infants del Departament d’Educació.Termini de presentació de sol·licituds i la documentació justificativa de requisits i mèrits: del 5 d’abril de 2019 i, com a mínim, fins el 24 d’abril de 2019.

La sol·licitud de participació a la borsa de treball s’ha de formalitzar per Internet a través del web de l’aspirant. Finalitzada la tramitació, es pot imprimir el full resum de la sol·licitud, que ja es considera registrada i presentada davant l’Administració.Cal presentar al registre dels serveis territorials del Departament d’Educació o del Consorci d’Educació de Barcelona, demanat com a àrea de gestió, el document imprès que es genera a través de l’aplicació informàtica, on s’especifica la documentació justificativa dels requisits al·legats a la sol·licitud, durant el termini de presentació de sol·licituds.

Projecte educatiu de centre

 • Avaluació del centre .pdf
 • Convivència i clima escolar .pdf
 • Cultura digital del centre .pdf
 • Documents de gestió del centre .pdf
 • El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf
 • Innovació pedagògica .pdf
 • Objectius prioritaris del sistema educatiu  .pdf
 • Participació de la comunitat educativa .pdf

Currículum

 • Cicles de formació professional. Curs per a l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf
 • Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf
 • Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdf
 • Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf
 • Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO .pdf
 • Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf
 • Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf
 • Ensenyaments artístics superiors .pdf
 • Ensenyament de la religió .pdf
 • Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf
 • Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdf
 • Ensenyaments  de música de grau professional .pdf
 • Ensenyaments en els centres de formació d’adults .pdf
 • Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf
 • Formació professional en alternança (dual i simple).pdf
 • Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdf
 • L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf
 • Programacions i recursos didàctics .pdf
 • Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf
 • Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf
 • Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf
 • Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf
 • Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf

Organització del centre

 • Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdf
 • Organització de les llars d’infants .pdf
 • Organització del temps escolar.pdf
 • Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf
 • Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdf
 • Personal docent .pdf
 • Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf