Funcions del personal laboral

Funcions del personal laboral

Personal tècnic especialista en educació infantil

Personal tècnic especialista en educació infantil
Funcions del personal tècnic especialista en educació infantil

El personal laboral de la categoria professional tècnic o tècnica especialista en educació infantil col·labora amb els mestres tutors del primer curs del segon cicle de l’educació infantil en el procés educatiu dels alumnes, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques. Correspon al personal tècnic especialista en educació infantil el següent:

 • participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, és dir, organització de l’aula, elaboració de materials didàctics i suport al desenvolupament de les sessions;

 • col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’hàbits d’autonomia dels alumnes;

 • dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre tutor o la mestra tutora;

 • col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants;

 • participar en processos d’observació dels infants.

S’ha de garantir la participació dels tècnics especialistes en educació infantil en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents (cicle, nivell i claustre). Els tècnics especialistes en educació infantil han de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions. Quan es consideri necessari, aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.

Jornada i horari de treball del personal tècnic especialista en educació infantil

La jornada ordinària del personal tècnic especialista en educació infantil és de 37 hores i 30 minuts setmanals i s’han de desenvolupar entre les 8 i les 18 hores, amb la distribució següent:

 • 25 hores d’atenció directa als alumnes;

 • 5 hores de participació en les activitats no lectives del centre (reunions de cicle, nivell i claustre, entrevistes amb les famílies, elaboració de materials, etc.);

 • 5 hores de col·laboració en l’acollida dels alumnes del primer curs del segon cicle de l’educació infantil a l’inici i a la finalització de la jornada escolar o en tasques socioeducatives relacionades amb els hàbits i les actituds personals en el temps de migdia;

 • 2 hores i 30 minuts de preparació de material i participació en activitats de formació externa, que no s’han de fer necessàriament al centre.

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d’aquests professionals en el primer curs del segon cicle de l’educació infantil. El pla de treball dels tècnics especialistes en educació infantil ha de formar part de la programació general anual dels centres.

Personal educador d’educació especial en centres públics

Personal educador d’educació especial en centres públics
Funcions del personal educador d’educació especial en centres públics

Correspon al personal laboral de la categoria professional educador o educadora d’educació especial en centres públics:

 • donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin participar en les activitats del centre educatiu, i també aplicar programes de treball preparats pel tutor o tutora o especialistes i participar en l’elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades amb l’autonomia personal, l’adquisició d’hàbits d’higiene, les habilitats socials, la mobilitat i els desplaçaments, l’estimulació sensorial, les habilitats de vida, la transició a la vida adulta i preparació per al món laboral, l’escolaritat compartida en centres ordinaris i centres d’educació especial, etc.;

 • participar en el projecte educatiu del centre;

 • conèixer els objectius i continguts dels programes per poder adequar de la millor manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i els especialistes;

 • proporcionar als mestres tutors i als especialistes elements d’informació sobre l’actuació dels alumnes a fi d’adaptar i millorar-ne el procés d’aprenentatge.

S’ha de garantir la participació dels educadors d’educació especial en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents del centre i, quan escaigui, amb els altres serveis (EAP, CDIAP, CSMIJ, etc.). A les escoles de primària i als centres d’educació especial es prioritzen les reunions amb el tutor o tutora i les reunions de cicle i de nivell. Als instituts, aquests professionals han de participar en les reunions amb el tutor o tutora i en les reunions del nivell corresponent dels alumnes que atenen, i també en les reunions específiques de centre en relació amb l’atenció a la diversitat, si escau (seminari d’orientació educativa, reunions de CAD, etc.).

Els educadors d’educació especial han de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions.

Quan es consideri necessari aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.

Jornada i horari de treball del personal educador d’educació especial en centres públics

La jornada ordinària del personal educador d’educació especial en centres públics és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que es distribueixen de la manera següent:

 • 25 hores d’atenció directa als alumnes amb necessitats educatives especials, que s’han de fer dins de l’horari lectiu i, si escau, en altres activitats on s’atengui directament als alumnes i que formin part del projecte educatiu del centre.

 • 6 hores per a reunions, coordinacions externes i internes i activitats formatives en el centre.

 • 4 hores per a col·laborar en la preparació dels materials i l’adequació dels espais per donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials en la seva participació en les activitats del centre.

 • 2 hores i 30 minuts de preparació, formació i reciclatge i altres activitats relacionades amb les seves funcions que no s’han de fer necessàriament al centre.

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d’aquests professionals, que no han de substituir en cap cas el personal docent ni el servei de monitoratge, garantint les funcions previstes en el conveni. El pla de treball del personal educador d’educació especial ha de formar part de la programació general anual dels centres.

Personal auxiliar d’educació especial

Personal auxiliar d’educació especial
Funcions del personal auxiliar d’educació especial

Correspon al personal laboral de la categoria professional auxiliar d’educació especial el següent:

 • ajudar els alumnes amb necessitats educatives especials en els desplaçaments per l’aula i pel centre en general, i fora del centre, si cal, amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, crosses, etc.)

 • ajudar els alumnes en aspectes de l’autonomia personal (higiene, alimentació, etc.) per garantir que puguin participar en totes les activitats

 • fer els tractaments específics dels alumnes en el centre educatiu.

S’ha de garantir la participació dels auxiliars d’educació especial en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents.

Els auxiliars d’educació especial han de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions.

Quan es consideri necessari aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.

Jornada i horari de treball del personal auxiliar d’educació especial

La jornada ordinària del personal auxiliar d’educació especial és de 37 hores i 30 minuts setmanals, en règim de jornada partida, amb una interrupció mínima d’una hora per dinar. L’horari s’ha d’adaptar a les necessitats d’atenció dels alumnes i a l’horari de funcionament del centre.

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d’aquests professionals. El pla de treball dels auxiliars d’educació especial ha de formar part de la programació general anual dels centres.

Personal integrador social

Personal integrador social
Funcions del personal integrador social

El personal laboral de la categoria professional d’integrador o integradora social col·labora en el desenvolupament de l’autonomia personal i les habilitats socials d’alumnes que es troben en situació de risc, intervenint directament amb joves o infants, les famílies i els agents socials de l’entorn.

Correspon al personal integrador social, en el marc del projecte educatiu del centre (PEC) i en col·laboració amb l’equip docent, les funcions següents:

 • Desenvolupar habilitats d’autonomia personal i social en alumnes en situació de risc, la qual cosa inclou:
  – donar suport als alumnes en risc en les habilitats bàsiques necessàries per a l’autonomia personal i social;
  – participar en la implementació d’actuacions del centre que s’orienten al desenvolupament d’habilitats personals i socials dels alumnes;
  – col·laborar juntament amb els tutors, orientadors i personal de l’EAP en l’orientació educativa dels alumnes que atenen;
  – atendre les necessitats socioafectives dels alumnes en risc.

 • Participar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’inclusió social, la qual cosa inclou:
  – proposar accions en el pla d’acollida del centre que recullin les necessitats dels alumnes en risc;
  – col·laborar en la creació d’entorns inclusius dins del centre educatiu;
  – fomentar la participació dels alumnes en risc en els diferents espais de representació del centre;
  – fomentar la participació dels alumnes en risc en les activitats del centre.

 • Col·laborar en la prevenció, detecció i resolució de conflictes entre iguals, la qual cosa inclou:
  – participar en actuacions per a la prevenció dels conflictes;
  – col·laborar en la detecció de conflictes;
  – col·laborar en la resolució dels conflictes.

 • Prevenir, detectar i intervenir en casos d’absentisme escolar, la qual cosa inclou:
  – participar en la implementació dels protocols per a la prevenció, detecció i intervenció en casos d’absentisme;
  – participar en l’atenció i seguiment dels alumnes absentistes;
  – acompanyar les famílies i els alumnes en risc en les transicions entre etapes educatives i itineraris postobligatoris.

 • Fer el seguiment als alumnes en activitats lectives i extraescolars, la qual cosa inclou:
  – observar i donar suport en activitats lectives als alumnes que s’atenen;
  – fer seguiment de la participació dels alumnes en risc en les activitats extraescolars. No correspon, però, a aquests professionals la realització d’activitats extraescolars ni de monitoratge.

 • Donar suport a les famílies en el procés d’inclusió social dels joves i infants, la qual cosa inclou:
  – proposar accions, dins el pla d’acollida de les famílies, que recullin les necessitats de les famílies més vulnerables;
  – fomentar la implicació de les famílies d’alumnes en risc en el seguiment escolar dels fills o filles;
  – potenciar la participació de les famílies d’alumnes en risc en el centre educatiu;
  – acompanyar les famílies ateses en situacions d’estrès emocional o problemàtica puntual;
  – col·laborar en l’orientació vers la família dels alumnes en risc pel que fa als serveis o recursos que els puguin ser necessaris.

 • Afavorir relacions positives dels alumnes amb l’entorn, la qual cosa inclou:
  – conèixer l’entorn del centre i detectar possibles riscos contextuals per als alumnes més vulnerables; conèixer i participar en els programes socioeducatius de l’entorn;
  – col·laborar en l’elaboració d’un mapa de recursos que reculli l’oferta de zona adreçada als alumnes segons els seus interessos i necessitats;
  – coordinar-se amb el tutor o tutora per orientar els alumnes en risc cap a activitats de l’entorn atenent el interessos i necessitats;
  – promoure iniciatives, juntament amb altres professionals socioeducatius, per convertir els espais informals del barri en espais educatius.

Correspon a la direcció del centre, en el marc de les funcions esmentades, prioritzar i concretar el pla de treball específic de l’integrador o integradora social que, juntament amb la valoració dels resultats, han de formar part de la programació general i de la memòria anual del centre.

Per tal de desenvolupar les seves funcions, la direcció del centre ha de facilitar la coordinació del personal integrador social amb la resta de professionals del centre i la participació, d’acord amb les seves competències, en els cicles, equips docents, claustres i altres comissions recollides a les normes de funcionament i organització del centre (NOFC).

Els integradors o integradores socials han de col·laborar amb l’equip docent que correspongui en l’elaboració d’un pla de treball per a cadascun dels alumnes que atenen, on s’especifiquin els objectius que cal assolir i les actuacions que cal dur a terme, procurant sempre que sigui possible el seu desenvolupament en l’entorn de l’aula ordinària.
Els integradors o integradores socials han de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions. Així mateix, han de participar en les reunions de coordinació que des de l’àmbit territorial es constitueixin per a aquests professionals.

Jornada i horari de treball del personal integrador social

La jornada ordinària del personal integrador social és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que s’han de distribuir de la manera següent:

 • 30 hores d’atenció directa als alumnes i les seves famílies. En cap cas aquestes 30 hores han de ser únicament d’atenció directa als alumnes.

 • 5 hores de coordinació amb els professionals del centre i agents educatius i socials externs (per exemple, tècnics dels serveis socials, assessors en llengua i interculturalitat i cohesió social, educadors de carrer, etc.)

 • 2 hores i 30 minuts de preparació, formació i reciclatge que no han de fer-se necessàriament en el centre escolar.

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d’aquests professionals. En tot cas, s’ha de garantir que el pla de treball inclogui l’atenció als alumnes i a les famílies i les coordinacions oportunes.

Quan el pla de treball inclogui la intervenció en més d’un centre, el temps de desplaçament entre centres s’ha de descomptar de les hores d’atenció directa als alumnes.

Fisioterapeutes

Correspon al personal laboral de la categoria professional de fisioterapeuta les funcions següents:

 • Fer, tenint en compte el diagnòstic mèdic, la valoració motriu de l’usuari per establir-ne el grau d’afectació.

 • Elaborar els programes de recuperació i adaptació per millorar l’autonomia personal, i dur a terme el tractament específic que l’alumne requereix 

 • Informar i assessorar les famílies, si escau, i col·laborar amb altres professionals, serveis i especialistes.

Com a conseqüència de la revisió del marc d’intervenció dels fisioterapeutes als centres educatius, cal tenir en compte el següent:
a) En relació amb la valoració motriu, cal que es tinguin en compte les habilitats motrius, capacitats i característiques personals dels alumnes i de l’entorn, per establir el grau de funcionament de l’alumne.
b) En relació amb la elaboració dels programes, cal establir els programes d’actuació per millorar l’autonomia personal, la participació i l’accés als aprenentatges dels alumnes amb afectació motriu i dur a terme el tractament específic que l’alumne requereixi.
c) En relació amb l’assessorament a les famílies, cal informar i assessorar les famílies per avançar cap a una atenció integral i multidisciplinària que afavoreixi el desenvolupament dels alumnes i col·laborar amb altres professionals, serveis i especialistes.

Jornada i horari de treball

La jornada ordinària del personal fisioterapeuta és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que es distribueix de manera general com segueix:

 • 35 hores, que es programen de manera presencial i en horari fix, distribuïdes de manera flexible per adequar-se a les necessitats dels alumnes i possibilitar les activitats ordinàries del lloc de treball. Dins d’aquest horari es poden programar fins a un màxim de 30 hores setmanals per a l’atenció directa als alumnes i, si escau, el temps per a desplaçaments entre centres de treball.

 • Les 2 hores i 30 minuts restants es dediquen a activitats de formació i a la preparació individual d’activitats que no cal que es portin a terme a la seu de l’EAP ni en l’horari fix. A conseqüència de la revisió del marc d’intervenció dels fisioterapeutes als centres educatius, l’atenció directa s’entén com l’atenció que es fa als alumnes i a les famílies als centres educatius.

Personal audioprotètic

Correspon al personal laboral de la categoria professional d’audioprotètic o audioprotètica portar a terme les funcions següents:

 • Dur a terme la valoració de la capacitat auditiva dels alumnes amb diagnòstic mèdic de disminució auditiva, per tal de conèixer-ne el grau de pèrdua neurosensorial i/o conductiva crònica. 53/60

 • Prescriure i adaptar les pròtesis auditives.

 • Informar i assessorar les famílies i col·laborar amb tots els professionals que participen en el procés d’aprenentatge, així com amb els serveis i especialistes externs al centre educatiu.

Jornada i horari de treball

La jornada ordinària del personal audioprotètic és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que es distribueix generalment de la manera següent:

 • 35 hores que es programen de manera presencial i en horari fix, distribuïdes de manera flexible per adequar-se a les necessitats dels alumnes i possibilitar les activitats ordinàries del lloc de treball. Dins d’aquest horari, es poden programar fins a un màxim de 30 hores setmanals per a l’atenció directa als alumnes i, si escau, el temps per a desplaçaments.

 • Les 2 hores i 30 minuts restants es dediquen a activitats de formació i a la preparació individual d’activitats, que no cal que es portin a terme a la seu del CREDA ni en l’horari fix.

Llar d’infants

Director o directora

Mentre no s’hagi regulat per reglament el sistema de nomenament de director o directora de llar d’infants, ha d’exercir les funcions de direcció el personal de l’extingida categoria professional de director o directora de llar d’infants, enquadrada en el subgrup A3. En absència de personal d’aquesta categoria, ha d’exercir les funcions de director o directora l’educador o educadora que presta serveis a la llar i que resulti nomenat a proposta de l’equip de cada llar, amb l’informe favorable de la Inspecció d’Educació. Aquest nomenament té caràcter transitori i no pot excedir un període de quatre anys.

Funcions

Corresponen al director o directora de la llar les funcions següents:

 • La gestió, l’organització i la planificació de la llar, que té com a finalitat bàsica afavorir el desenvolupament integral de cada infant.

 • La direcció, la coordinació i el control del personal assignat a la llar d’infants, i la distribució de les tasques, a fi de garantir el bon funcionament de la llar d’infants.

 • També actua assumint la dinamització i animació de l’equip educatiu, d’acord amb els programes formatius que s’hi estableixin.

 • El manteniment de les relacions necessàries amb els familiars dels infants atesos, i amb altres professionals i serveis en relació amb l’educació i el desenvolupament dels infants.

 • L’atenció directa als infants. L’assignació dels educadors als diferents grups la fa el director o directora, amb la consulta prèvia a l’equip docent.

 • L’assignació s’ha de fer d’acord amb els criteris pedagògics establerts en el projecte educatiu, especialment els aspectes lingüístics, l’atenció a la diversitat, les característiques dels diferents grups classe i la continuïtat en el mateix grup.

 • Les hores destinades a les tasques a, b i c s’han de determinar en funció del nombre de grups de la llar d’infants. Es compten normalment 3 hores setmanals per cada grup d’infants amb un mínim de 15 hores per setmana.

Personal educador

Corresponen al personal laboral de la categoria professional educador o educadora de llars d’infants les funcions següents:

 • Atendre directament els infants, com a responsable del grup assignat, en el desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en el camp físic com psíquic i social i de la higiene personal, vestit i alimentació. Atendre, així mateix, la vigilància i custòdia dels infants en les sortides que programa el centre.

 • Formar part de l’equip educatiu participant en l’elaboració, l’execució i l’avaluació dels projectes que s’estableixin en el pla general de funcionament del centre.

 • Programar, desenvolupar, documentar i avaluar els processos educatius i d’atenció als infants.

 • Mantenir una relació periòdica amb els familiars dels infants, compartint informació, proporcionant-los orientació i suport, així com amb altres professionals i serveis educatius relacionats amb l’educació i el desenvolupament dels infants.

 • Supervisar i avaluar el personal en pràctiques adscrit a l’aula.

 • Els educadors que no siguin tutors d’un grup d’infants s’han d’encarregar de les tasques que s’estableixen en la programació general del centre i fer les suplències, de les quals no es derivi una substitució, que es produeixin: baixes curtes, permisos, etc.

 • El personal educador està obligat a assistir a les reunions de l’equip educatiu i a totes les reunions que convoca el director o directora.

Personal de cuina

Correspon al personal laboral del Departament d’Educació de la categoria professional oficial de primera cuiner o oficiala de primera cuinera, adscrit a la llar d’infants, ser el o la responsable de la cuina.

Aquest personal s’encarrega, sota les directrius del director o directora de la llar i amb l’ajut del personal adscrit a les seves ordres, de preparar, manipular i controlar els aliments que se serveixen a la llar d’infants, i de tenir cura dels diferents règims alimentaris que, per prescripció mèdica, s’hagin de preparar per als infants.

Col·labora en les festes i sortides que es facin a la llar d’infants, preparant menús apropiats, i es responsabilitza de la custòdia, provisió, emmagatzematge i conservació dels aliments, així com de la neteja dels estris de la cuina i del seu paviment.

Personal de manteniment

Sota les directrius del director o directora de la llar d’infants, correspon al personal laboral de la categoria professional oficial o oficiala de primera, manteniment, adscrit a la llar d’infants, fer funcions que requereixen una pràctica concreta o coneixements generals d’ofici.

Aquest personal desenvolupa feines de paleta, pintura, fusteria i altres, necessàries per al manteniment de l’edifici i de l’exterior; així mateix, fa instal·lacions no complexes per al suport de les activitats educatives programades a la llar. També té cura dels accessos a la llar.Gutentor Advanced Text

Personal ajudant de cuina-netejador

Correspon al personal laboral del Departament d’Educació de la categoria professional ajudant de cuina-netejador o ajudanta de cuina-netejadora, sota les directrius del director o directora de la llar o del cuiner o cuinera, fer tasques del servei de menjador, de repartiment i de bugaderia i llenceria, així com encarregar-se de netejar les dependències de la llar, i també la maquinària i els estris de cuina.