Jubilacions del personal docent

Jubilacions

Tota la informació del Portal de Centre i més en un click.

Jubilació als 60 anys

El BOE de 28 de desembre de 2022 publica el Reial Decret 1058/2022, de 27 de desembre, sobre revalorització de les pensions tant del sistema de Seguretat Social com de Classes Passives per l’any 2023.
En aquest Reial Decret s’estableix una revalorització general de les pensions del 8,5% per l’any 2023.

Classes passives

Funcionariat amb oposicions anteriors a 2011

Normativa aplicable: Reial Decret 670/1987, de 30 d’abril.

Modalitats de jubilació segons l’edat de jubilació:

1) Jubilació voluntària:

 • Tenir entre 60 i 64 anys.
 • Haver cotitzat un mínim de 30 anys, tenint en compte tot el temps que s’ha cotitzat, tant a l’administració, a l’empresa privada o com autònoms/es.
 • Aquests requisits són d’aplicació a tot el funcionariat que cotitzi per Classes Passives.

2) Jubilació forçada:

 • Jubilació al complir 65 anys o al final del curs escolar en què es compleixen els anys (jubilació a 31 d’agost).
 • En la jubilació als 65 anys o més o per incapacitat permanent es té dret al cobrament d’un subsidi de jubilació que consisteix en un pagament únic corresponent a una quantitat igual a la meitat del sou base més la meitat de l’import de triennis.  S’ha de sol·licitar a MUFACE, hi ha un termini de 5 anys des del moment de la jubilació per demanar-ho.

3) Jubilació demorada:

 • Es pot sol·licitar el perllongament de la permanència en el servei actiu més enllà dels 65 anys i com a màxim fins als 70 anys.

a)Per cada any complet treballat més enllà dels 65 anys es té dret a un percentatge addicional del 4% a aplicar sobre l’haver regulador. Amb el 4% addicional es pot superar la pensió màxima però no l’haver regulador del grup A1.

b) El % addicional del 4% pot ser substituït per una quantitat a tant alçat per cada any complet de serveis prestats més enllà dels 65 anys.

La quantitat pot estar al voltant dels 10.400€ bruts en funcionariat grup A2 amb el 100% de l’haver regulador o els 11.300€ per funcionariat del grup A1 que tingui la pensió pública màxima.

c)Es pot optar per una fórmula mixta però s’han de tenir 2 anys complets de serveis prestats més enllà dels 65 anys.

En aquest cas es cobra un 4% sobre una part dels anys treballats més enllà dels 65 anys i una quantitat a tant alçat per l’altra part del període.

Altres aspectes a tenir en compte en la jubilació:

 • Amb 35 anys de serveis es té dret al 100% de l’haver regulador del grup cotitzat.
 • Quan per completar els 30 anys de serveis exigits s’han de computar períodes de cotització en altres règims, els últims cinc anys de serveis computables han de ser al Règim de Classes Passives.
 • El funcionariat que ha aprovat les oposicions a partir de l’1 de gener de 2011 ja no pertany al Règim de Classes Passives, sinó que pertany al Règim General de Seguretat Social a efectes de jubilació. No es pot acollir a la jubilació voluntària a partir dels 60 anys.

Procediment

 • La jubilació s’ha de sol·licitar per ATRI amb 3 mesos d’antelació, com a mínim, respecte la data de jubilació. El dia en el qual se sol·licita la jubilació és l’últim dia que es treballa.
 • La jubilació es pot sol·licitar en la data que més convingui i no cal esperar a final de mes per sol·licitar-la.

Documentació que es rep un cop presentada la sol·licitud:

 • Després d’haver lliurat la sol·licitud de jubilació es rep del Servei Territorial la resolució provisional de jubilació, aproximadament 1 mes i mig o 2 mesos abans de la data de jubilació,  junt amb uns documents per completar i retornar.
 • Posteriorment es rep del Servei Territorial la resolució definitiva de jubilació.
 • Notificació d’inici de procediment de Seguretat Social.
 • L’últim mes que s’està en actiu es rep l’última nòmina del Departament, junt amb la part proporcional de la paga extra.
 • El mes següent es cobra la primera pensió.
 • Resolució de reconeixement del dret a pensió on figura l’import brut de la pensió, hi ha un termini de 30 dies per reclamar.

Jubilació l’any 2024:

Per l’any 2024 no hi ha cap canvi en la normativa de Classes Passives. Segueix vigent la possibilitat de jubilació voluntària, d’acord amb l’article 28.2.b) del RDL 670/87, per a aquell funcionariat acollit al Règim de Classes Passives (tant en actiu com en excedència), que tingui 60 anys i acrediti 30 anys de cotització, com a mínim.

Quantia de la pensió de jubilació del funcionariat acollits al Règim de Classes Passives per l’any 2024:


Les pensions de Classes Passives i els havers reguladors utilitzats per la determinació de la quantia de les mateixes es revaloritzaran al començament de 2024 en el percentatge equivalent al valor mig de les taxes de variació interanual expressades en tant per cent de l’IPC dels dotze mesos previs a desembre de 2023. Per l’any 2024 s’estableix una revalorització general de les pensions contributives del 3,5 per cent.

Aquest augment de les pensions queda recollit al Reial Decret llei 8/2023 de 27 de desembre.

La llei 21/2021, de 28 de desembre de garantia del poder adquisitiu de les pensions va derogar l’índex de revalorització anterior i va recuperar la garantia del poder adquisitiu de les pensions mitjançant una actualització de les pensions en funció de la inflació de l’exercici anterior i en el cas d’inflació negativa l’import de les pensions no variarà, a tal efecte es modifica l’article 27 de la Llei de Classes Passives de l’Estat.

Les pensions de jubilació del funcionariat públic acollit al Règim de Classes Passives es calculen aplicant uns percentatges que estan en funció del nombre d’anys complets de serveis prestats, a unes quantitats anomenades havers reguladors (HR), que queden definits anualment en els Pressupostos Generals de l’Estat i que estan en funció del grup en el qual està el cos al qual pertany el funcionariat.

Jubilacions. Xifres d’aplicació per a l’any 2024

Havers reguladors  (HR) per l’any 2024

GrupHR ANUALHR MES
A1 secundària49.914,06 3.565,29
A2 primària39.283,612.805,97
B34.399,172.457,08
C130.170,492.155,04
C223.869,851.704,99
E20.350,961.453,64

TAULA DE % DE L’HAVER REGULADOR ANY 2024 que correspon en funció del nombre total d’anys de serveis (inclosos els de bonificació, si pertoquen):


Anys de servei
% de l’HRHaver regulador anual brutHaver regulador mensual brut
Grup A1 49.914,06 Grup A2 39.283,61 Grup A1 3.565,29Grup A2 2.805,97
1015,67%7.821,53 6.155,74558,68439,69
1117,71%8.839,78 6.957,13 631,41 496,94
1219,96%9.962,857.841,01 711,63560,07
1322,10%11.031,01 8.681,68 787,93620,12
1424,45%12.203,98 9.604,84 871,71  686,06 
1526,92%13.436,86 10.575,15959,78 755,37
1630,57%15.258,73 12.009,00 1.089,91  857,79
1734,23%17.085,58 13.446,78 1.220,40960,48
1837,88%18.907,45 14.880,63 1.350,53 1.062,90 
1941,54%20.734,30 16.318,41 1.481,02 1.165,60
2045,19%22.556,16       17.752,26   1.611,15 1.268,02
2148,84%24.378,03 19.186,12 1.741,29 1.370,44 
2252,50%26.204,88 20.623,90 1.871,781.473,13 
2356,15%28.026,74 22.057,75 2.001,911.575,55 
2459,81%29.853,60 23.495,53 2.132,40 1.678,25
2563,46%31.675,46 24.929,38 2.262,53 1.780,67 
2667,11%33.497,33 26.363,23 2.392,67 1.883,09 
2770,77%35.324,18 27.801,01 2.523,161.985,78 
2874,42%37.146,04 29.234,86 2.653,292.088,20 
2978,08%38.972,90 30.672,64 2.783,782.190,90 
3081,73%40.794,76 32.106,492.913,912.293,32 
3185,38%42.616,62 33.540,35 3.044,042.395,74 
3289,04%44.443,48 34.978,13 3.174,532.498,44 
3392,69%Màx44.450,5636.411,98Màx3.175,042.600,85 
3496,35%Màx44.450,56 37.849,76 Màx3.175,042.703,55 
35100%Màx44.450,56 Màx39.283,61 Màx3.175,04Màx2.805,97 
Més100%Màx44.450,56Màx39.283,61 Màx3.175,04Màx2.805,97 

Quan hi ha serveis cotitzats a l’empresa privada i/o a més d’un grup de Classes Passives (A, B…) s’ha d’aplicar una fórmula més complexa, anomenada “fórmula polinòmica”.

Límit Màxim de Pensions per l’any 2024 (tant si és una sola pensió com si se n’acumulen més d’una): 44.450,56 € brut/any o 3.175,04 € brut/mes, en 14 pagues iguals.

 • Amb 32 anys cotitzats al grup A1(secundària) s’arriba pràcticament al 100% del límit màxim de pensions: 3.174,53€ brut/mes. Amb 33 anys s’arriba a la màxima pensió 3.175,04€ brut/mes.
 • Amb 35 anys cotitzats al grup A2(primària) s’arriba al 100% de la pensió màxima de primària: 2.805,97€ brut/mes.

Pensions de jubilació per incapacitat permanent per al servei

Es calculen de la mateixa manera que les ordinàries, però es consideren com a serveis efectius no sols els ja efectivament prestats sinó també el període de temps que li falta a la persona funcionària fins als 65 anys (es consideren prestats en el grup funcionarial al qual pertany la persona funcionària en el moment de la jubilació).

El dictamen de l’SGAM, sigui favorable o no, és preceptiu i vinculant. Si el dictamen és favorable a la jubilació i la persona està d’acord, s’inicia el procés de jubilació que pot ser de dos tipus:

 • Incapacitat permanent total: incapacitat per a la professió o ofici pròpia del cos a què pertany la persona però no per a altres professions. Si en el moment de la jubilació la persona té acreditats 19 anys o menys de serveis efectius a l’Estat té una reducció sobre la quantia calculada (es redueix un 5% per cada any complet que li falti fins els 20, amb un màxim de reducció del 25%).
 • Incapacitat permanent absoluta: incapacitat per a qualsevol professió o ofici, és a dir, que no permet cap tipus de feina.

Descomptes aplicables a les pensions:

A les jubilacions voluntàries i ordinàries:

Únicament hi ha descompte en concepte d’IRPF (el % corresponent, segons l’import de la pensió anual i la incidència de les circumstàncies personals declarables).

Si la data de jubilació no coincideix amb l’inici o final d’any, tant el Departament d’Educació com Classes Passives fan ajustos d’IRPF i això pot suposar una disminució en la retenció de l’IRPF que pot afectar a la declaració de la renda.

Si la jubilació és a 31 d’agost, la pensió es comença a cobrar al setembre i de setembre a desembre normalment es fa molt poca o cap retenció d’IRPF, en aquest cas es pot sol·licitar a classes passives que facin retenció d’IRPF.

 • A les jubilacions per Incapacitat Permanent (IP), la vigent reglamentació estableix una diferència entre el grau d’IP Total o Absoluta. La jubilació per I.P. Absoluta no té descompte per IRPF.

Afectació de les reduccions de jornada:

En general les reduccions de jornada:

 • tenen efectes pel càlcul de la pensió de jubilació 
 • no afecten el temps de cotització  
 • cotitzen en funció del % de jornada que es realitza i es cobra.
 • Si la suma de les reduccions de jornada realitzades és inferior a l’any no té afectació pel càlcul de la pensió de jubilació.

Servei Militar:

Pel càlcul de la pensió es té en compte el temps del servei militar obligatori ordinari o prestació social substitutòria i el període del servei social femení  que excedeixi del període obligatori mínim vigent en el moment de realitzar el servei militar. Es computa en el grup funcionarial més baix.

Períodes de cotització per part i/o cura de fills:

S’estableix la possibilitat de computar períodes de cotització per part i/o cura de fills/es.

Es reconeixen 112 dies de cotització per cada part en els casos que no s’hagués cotitzat en aquest període.

 • Per cura de fills/es (màxim 270 dies per les jubilacions des de 2019 en endavant) és requisit la interrupció de la cotització produïda entre els nou mesos anteriors al naixement (3 mesos si és adopció o acolliment) i la finalització del 6è any posterior al part, adopció o acolliment.
 • S’ha de sol·licitar a la Seguretat Social.

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere (abans anomenat complement de maternitat):

El Reial Decret-llei 3/2021, de 2 de febrer de 2021 va establir el complement per disminuir la bretxa de gènere. Reconeix a les dones que hagin tingut un o més fills o filles i que es jubilin amb la jubilació forçosa, per incapacitat permanent o tinguin dret a pensió de viudetat en el Règim de Classes Passives. Reconeix un complement per cada fill/a fins a un màxim de 4. Es reconeix a les pensions causades a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret (4/2/2021).

Els homes poden tenir dret a aquest complement si compleixen uns requisits.

El dret a aquest complement es reconeixerà a la dona sempre que no hagi sol·licitud i que no s’hagi concedit a l’atre progenitor.

L’import del complement per l’any 2024 es fixa en 33,20€ mensuals per cada fill/a fins a un màxim de 4, que serà satisfet en 14 pagues junt amb la pensió que l’ha originat.

Incompatibilitats de les pensions:

Les pensions de jubilació voluntàries del Règim de Classes Passives causades a partir de l’1 de gener de 2009 van ser declarades incompatibles amb l’exercici de qualsevol activitat, per compte pròpia o aliena, que doni lloc a la inclusió de l’interessada en qualsevol règim públic de Seguretat Social.

Només estan exempts d’aquesta incompatibilitat les pensionistes jubilades per incapacitat permanent total que poden cobrar la pensió i realitzar una activitat diferent de la que anaven realitzant com a funcionariat, durant el temps que estiguin treballant l’import de la pensió es reduirà al 75% (amb més de 20 anys de serveis) o al 55% (amb menys de 20 anys de serveis).

Les pensions de jubilació originades a partir d’1 de gener de 2009 que s’hagin assolit amb 65 anys o més d’edat i amb 35 anys o més de serveis reconeguts són compatibles amb la realització d’activitats privades, per compte pròpia o aliena, que donin lloc a la inclusió de l’interessada en qualsevol règim públic de Seguretat Social. Durant el temps que el funcionari/a estigui realitzant una activitat percebrà el 50% de la pensió assignada. S’han de complir uns requisits.

Sol·licituds una vegada jubilat/da:

 • Pla de pensions: A partir de l’endemà de la jubilació i amb la Resolució de jubilació es pot retirar de qualsevol entitat de “La Caixa” l’import acumulat en el Pla de pensions. Actualment les aportacions a aquest Pla de Pensions que la Generalitat de Catalunya va fer als seves treballadores públiques estan congelades però les treballadores poden fer noves aportacions si les interessa, atès que fiscalment pot ser beneficiós a efectes de declaració de renda.
 • Des de CCOO demanem la reactivació de les aportacions al Pla de pensions que ens van ser retallades.
 • Carnet de la pensionista: Ha estat substituït per la Targeta Social Digital que es gestiona per internet. Aquesta targeta recull les  prestacions socials  públiques que reben les ciutadanes gestionades per l’Administració General de l’Estat, CCAA i altres entitats. Dins de les opcions que ofereix la Targeta Social Digital, hi ha la possibilitat d’obtenir un document per acreditar la condició de pensionista de Classes Passives.
 • Sol·licitud de subsidi de jubilació: Només el poden sol·licitar les que es jubilen als
 • 65 anys o més o per incapacitat permanent. Hi ha un termini de 5 anys per sol.licitar-ho a MUFACE.

Gaudiments de les vacances del personal docent que es jubila:

El període de meritació de les vacances es produeix d’1 de setembre de l’any anterior a 31 d’agost de l’any en curs. El professorat que es jubili té dret a gaudir immediatament abans del dia de la jubilació dels dies de vacances meritats des de l’1 de setembre anterior a aquesta data.

És requisit imprescindible presentar la sol·licitud de vacances com a mínim amb un mes d’antelació a la data d’inici del gaudiment de vacances. Les docents poden presentar la petició amb el model de sol·licitud establert en el Seu Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Cites de consultes a les nostres seus:

Documentació que cal portar:

 • Certificat de serveis prestats amb percentatge de jornades realitzades, es demana per l’atri.

 Qui tingui temps cotitzat a la Seguretat Social ha de portar l’informe de vida laboral, es descarrega per internet http://sede.seg-social.gob.es

Seguretat social

Personal docent interí i funcionariat amb oposicions posteriors a 1 de gener 2011

Les pensions contributives d’incapacitat permanent, jubilació, viduïtat, orfandat i en favor de familiars, abonades pel sistema de la Seguretat Social, experimentaran l’any 2024 un   increment percentual igual al valor mig de les taxes de variació interanual expressades en tant per cent de l’Índex de Preus al Consum dels dotze mesos previs a desembre de 2023.

El Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre de 2023, estableix una revalorització general de les pensions contributives abonades pel sistema de la Seguretat Social per l’any 2024, del 3,8% respecte de l’import que tinguessin a 31 de desembre de 2023.
El límit màxim de pensió pública per l’any 2024 és 3.175,04€ bruts/mes o 44.450,56€ bruts/any.

La Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions va modificar diversos preceptes de la Llei General de Seguretat Social que podem agrupar en dos blocs:

 1. Derogació del Índex de revalorització de les pensions i previsió d’un nou article 58 en el que es recupera la garantia del poder adquisitiu de les pensions a través d’una actualització de les pensions en funció de la inflació de l’exercici anterior. En cas d’inflació negativa, l’import de les pensions no variarà. Les pensions mantindran el seu poder adquisitiu.
 1. Diverses mesures que pretenen actuar sobre l’accés a la pensió de jubilació a través de fórmules voluntàries i més equitatives que afavoreixen un progressiu apropament entre l’edat efectiva de jubilació i l’edat ordinària de jubilació per tal de reforçar la sostenibilitat del sistema a mig i llarg termini.

Es deroga el factor de sostenibilitat introduït per la Llei 23/2013, de 23 de desembre, i la substitució per un nou mecanisme d’equitat intergeneracional. Aquest factor de sostenibilitat que s’ha derogat tenia una afectació molt negativa sobre l’import de les pensions de jubilació a mig i llarg termini.

Quina serà l’edat d’accés a la jubilació i el període mínim de càlcul de la pensió?

Per l’any 2024 l’edat ordinària de jubilació és de 65 anys si s’han cotitzat 38 anys o més i 66 anys i 6 mesos si s’han cotitzat menys de 38 anys.

A partir de l’any 2027 es manté l’edat de 65 anys com a edat ordinària sempre que acreditin 38 anys i mig cotitzats i si s’han cotizat menys de 38 anys i 6 mesos l’edat de jubilació serà de 67 anys.

Per determinar l’edat de jubilació s’ha de tenir en compte la següent taula:


ANY

ANYS DE COTITZACIÓ
EDAT DE JUBILACIÓPERÍODE DECÀLCUL (anys)Anys de cotització per al 100% BR*
202438 anys o més Menys de 38 anys65 anys66 anys i 6 mesos25 anys(300 mesos)36 anys i 6 mesos
202538 anys i 3 mesos o més Menys de 38 anys i 3 mesos65 anys66 anys i 8 mesos25 anys(300 mesos)36 anys i 6 mesos
202638 anys i 3 mesos o més Menys de 38 anys i 3 mesos65 anys66 anys i 10 mesos25 anys(300 mesos)36 anys i 6 mesos
202738 anys i 6 mesos o més Menys de 38 anys i 6 mesos65 anys67 anys25 anys(300 mesos)37 anys

Quin és el període mínim de cotització per accedir a una pensió de jubilació?

El període mínim continua sent de 15 anys dels quals 2 anys han d’estar dins dels 15 immediatament anteriors a la jubilació (Art 205.1 b TRLGSS).

Com es determina la quantia de la pensió de jubilació?

La quantia de la pensió de jubilació es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels anys cotitzats i, si escau, el percentatge addicional per prolongació de la vida laboral, quan s’accedeix a la jubilació amb una l’ordinària vigent en cada moment i el coeficient reductor que correspongui. Art 210.1 TRLGSS.

A partir de l’any 2022, la base reguladora serà el resultat de dividir per 350 les bases de cotització durant els 300 mesos immediatament anteriors (25 anys) al mes previ al de la jubilació.

Jubilació demorada: jubilació posterior a l’edat ordinària.

Es milloren els incentius per treballar més enllà de l’edat ordinària de jubilació.

Quan s’accedeix a la pensió de jubilació a una edat superior a l’ordinària (Art 205.1.a), es reconeixerà a l’interessat/da per cada any complet cotitzat que hi hagi des de l’edat ordinària de jubilació fins el moment en que accedeix a la jubilació, un complement econòmic que pot escollir l’interessat/da d’alguna de les següents formes:

 1. Un percentatge addicional del 4% per cada any complet cotitzat entre la data que va complir l’edat de jubilació ordinària i la data de jubilació. El percentatge s’aplica a la base reguladora a efectes de determinar la pensió.
 2. Una quantitat a tant alçat per cada any complet cotitzat entre la data en que va complir l’edat de jubilació ordinària i la data de jubilació. La quantia es determinarà tenint en compte els anys de cotització acreditats en la data que compleix requisits de jubilació ordinària.
 3. Una combinació de les solucions anteriors en els termes que es determini reglamentàriament.
 4. L’elecció d’una de les fórmules es portarà a terme per una sola vegada en el moment en que s’adquireix el dret a percebre el complement econòmic. Si no s’escull una de les formes s’aplica el complement addicional del 4%.

És possible jubilar-se anticipadament?

Segons la Llei 21/2021, de 28 de desembre , es modifica l’article 208 de la Llei General de Seguretat Social respecte jubilació anticipada voluntària.

Requisits per accedir a la jubilació anticipada voluntària:

Edat mínima: 2 anys màxim d’avançament respecte a l’edat ordinària de jubilació.

Període mínim cotitzat: 35 anys.

A aquests exclusius efectes, només es computarà el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, o del servei social femení obligatori, amb el límit màxim d’un any.

Els coeficients reductors aplicables pasan a ser mensuals en lloc de trimestrals. 

La pensió serà objecte de reducció mitjançant l’aplicació d’un % de reducció, per cada mes o fracció de mes, que en el moment de la jubilació li falti a la persona treballadora per complir l’edat ordinària de jubilació.

Els coeficients reductors s’apliquen en funció del període de cotització acreditat i dels mesos d’anticipació de la pensió segons la següent taula:


Mesos que s’adelanta la jubilació
Període cotitzat: menys de 38 anys i 6 mesos.% de reduccióPeríode cotitzat: igual o superior a 38 anys i 6mesos e inferior a 41 anys i 6 mesos. % de reduccióPeríode cotitzat: igual o superior a 41 anys i 6 mesos e inferior a 44anys i 6 mesos.% de reduccióPeríode cotitzat:igual o superior a 44 anys i 6 mesos.% de reducció
2421,0019,0017,0013,00
2317,6016,5015,0012,00
2214,6714,0013,3311,00
2112,5712,0011,4310,00
2011,0010,5010,009,20
199,789,338,898,40
188,808,4087,60
178,007,647,276,91
167,337,006,676,33
156,776,466,155,85
146,296,005,715,43
135,875,605,335,07
125,505,255,004,75
115,184,944,714,47
104,894,674,444,22
94,634,424,214,00
84,404,204,003,80
74,194,003,813,62
64,003,823,643,45
53,833,653,483,30
43,673,503,333,17
33,523,363,203,04
23,383,233,082,92
13,263,112,962,81

Puc estar jubilat i treballar al mateix temps?

 

En el supòsit que la base reguladora de la pensió resultés superior al límit màxim de pensions, establert a l’article 57 TRLGSS (3.175,04 € bruts mensuals per l’any 2024), els coeficients reductors per edat s’aplicaran sobre la quantia de la pensió i no sobre la base reguladora.

Les reduccions s’apliquen de manera gradual, des de l’any 2024 fins el 2033. En aquest període s’aplica una taula de coeficients reductors més favorable que l’anterior.

Art 208.2 TRLGSS

Puc estar jubilat/da i treballar al mateix temps?

 Segons l’article 214 del text refós de la Llei General de Seguretat Social, la pensió de jubilació en la seva modalitat contributiva, serà compatible amb la realització de qualsevol feina per compte propi o per compte d’altri, a jornada parcial o completa sempre que es compleixin els següents requisits:

 • L’accés a la pensió ha de fer-se al menys un any després d’haver arribat a l’edat legal de jubilació i amb dret a la percepció del 100% de la Base reguladora. Queden excloses les persones que accedeixen a partir d’una jubilació avançada.
 • La quantia de la pensió compatible amb el treball (per a qualsevol jornada i activitat) serà el 50% de la quantia de la pensió de jubilació inicialment reconeguda (exclosos complements a mínims). Si l’activitat es realitza per compte propi i s’acredita tenir contractat, al menys, a una persona treballadora per compte aliena, la quantia de la pensió compatible amb el treball serà del 100%.

Períodes de cotització per part i/o cura de fills/es: S’estableix la possibilitat de computar períodes de cotització per part i/o cura de fills/es.

 • Es reconeix 112 dies de cotització per cada part en els casos que no s’hagués cotitzat en aquest període.
 • Per cura de fills/es (màxim 270 dies), és requisit la interrupció de la cotització produïda entre els nou mesos anteriors al naixement (3 mesos si és adopció o acolliment) i la finalització del 6è any posterior al part, adopció o acolliment.

Complement per a la reducció de la bretxa de gènere (abans anomenat complement de maternitat):

El Reial Decret-llei 3/2021, de 2 de febrer, va establir el complement per disminuir la bretxa de gènere reconeixent les dones que hagin tingut un/a o més fills o filles i que es jubilin amb la jubilació forçosa, anticipada, per incapacitat permanent o que tinguin dret a pensió de viudetat. També es reconeix un complement per cada fill/a fins a un màxim de 4.

Es reconeixerà a les pensions causades a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret (4/2/2021).

Els homes poden tenir dret a aquest complement si compleixen uns requisits.

El dret a aquest complement es reconeixerà a la dona sempre que no hagi sol.licitud i reconeixement a favor de l’altre progenitor.

L’import del complement per l’any 2024 es fixa en 33,20€ mensuals per cada fill/a fins a un màxim de 4 , serà satisfet en 14 pagues junt amb la pensió que l’ha originat.

Gaudiment de les vacances del personal docent que es jubila:

El període de meritació de les vacances es produeix d’1 de setembre de l’any anterior a 31 d’agost de l’any en curs. El professorat que es jubili té dret a gaudir immediatament abans del dia de la jubilació dels dies de vacances meritats des de l’1 de setembre anterior a aquesta data.

És requisit imprescindible presentar la sol·licitud de vacances com a mínim amb un mes d’antelació a la data d’inici del gaudiment de vacances. Els/Les docents poden presentar la petició amb el model de sol·licitud establert en el seu Servei Territorial o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Pla de pensions:

A partir de l’endemà a la jubilació i amb la Resolució de jubilació es pot retirar de qualsevol entitat de “La Caixa” l’import acumulat en el Pla de pensions. Actualment les aportacions a aquest Pla de Pensions que la Generalitat de Catalunya va fer a les seves persones treballadores estan congelades però els/les treballadors/res poden fer noves aportacions si els interessa.

Procediment sol.licitud jubilació:

S’ha de presentar sol·licitud de jubilació per ATRI amb un mínim de 3 mesos antelació i després gestionar la pensió de jubilació a la Seguretat Social.

PER CONTACTAR AMB NOSALTRES:

www.ccoo.cat/educacio/publica/formulari-de-consultes/