Retribucions del personal docent 

Retribucions del personal docent 

Tota la informació del Portal de Centre i més en un click.

Horari i retribucions segons tipus de jornada

Taules retributives

Al web del Departament d’Educació es publiquen les taules retributives del personal docent no universitari del Departament relatives a l’any 2022​.​

Càlcul de l’IRPF a la nòmina

​Per calcular l’IRPF es parteix de la informació que el o la docent va indicar en el model 145: Comunicació de dades al pagador (article 88 del Reglament de l’IRPF) en iniciar la seva relació laboral, en què comunicava les seves circumstàncies personals i familiars. 

Així mateix, es té en compte la data d’inici del nomenament i la data final del nomenament. En el cas que hi hagi un​ nou nomenament, es calcula de nou l’IRPF tenint en compte el període anterior. ​Si el treballador o treballadora vol incrementar l’IRPF que s’ha calculat per defecte (ja que, per exemple, preveu que continuï treballant tot l’any) ho ha sol·licitar per ATRI:

  • Retribucions > Alta de sol·licitud > Canvis de dades personals a efectes d’IRPF
  • Retribucions > Alta de sol·licitud > Canvi de percentatge d’IRPF

Important!

El percentatge demanat a l’ATRI no s’aplicarà si és inferior al calculat en la nòmina, atès que s’ha tingut en compte la normativa de l’IRPF.

Si es demana per ATRI un percentatge ajustat al que realment correspon segons el salari anual, s’aconsegueix que la retenció sigui més estable al llarg de l’any i s’eviten increments alts del percentatge en el darrer trimestre de l’any natural.

Per calcular l’IRPF que correspon es pot accedir a la pàgina de l’Agència Tributària > Càlcul de retencions de l’IRPF.

Canvi de dades bancàries

Es poden modificar les dades bancàries des d’ATRI​ (Retribucions > Alta de sol·licitud > Canvi de dades bancàries).

Incorporació al Departament

A l’apartat Nomenaments telemàtics​ del web del Departament hi ha tota la informació necessària per a les persones que s’incorporen a treballar.

Pla de pensions

​Alta com a persona partícip en el Pla de pensions

El Departament d’Educació comunica, al o a la docent mitjançant eN​​otum, que compleix el temps de serveis efectius per reunir el requisit de donar-se d’alta com a partícip en el Pla de pensions. El comunicat que rep és com aquest:​

Comunicació de la situació d’alta com a persona partícip en el Pla de pensions d’ocupació de promoció conjunta de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya

D’acord amb les dades de què disposem, us comunico que properament es complirà el temps de serveis efectiu, per reunir el requisit per donar-vos d’alta com a partícip en el Pla de pensions d’ocupació de promoció conjunta de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen les especificacions d’aquest Pla.

En relació am​b els vostres drets com a persona partícip del Pla de pensions d’ocupació de promoció conjunta de l’àmbit de la Generalitat, us comuniquen el següent:

1.Podeu renunciar al Pla de pensions en el termini de 20 dies naturals comptats des de l’endemà de la recepció d’aquesta comunicació. En aquest cas, perdeu tots els drets que hàgiu pogut adquirir. La renúncia caldrà comunicar-la de manera expressa i per escrit AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, SERVEI TERRITORIAL __________.

2.Podeu consultar el Reglament d’especificacions del Pla de pensions i la declaració comprensiva dels principis de la política d’inversió del Fons, així com altra informació referent al Pla, al portal de l’empleat o a l’Oficina d’Atenció a les Persones Partícips i Beneficiàries.

​3. En cas que no hi renuncieu, les dades necessàries exclusivament per a la gestió dels vostres drets econòmics seran cedides a les entitats dipositària i gestora del Pla de pensions, Cecabank, SA i VidaCaixa SAU d’Assegurances i Reassegurances, respectivament, davant les quals podeu exercir els drets d’accés, de rectificació i de supressió, entre altres drets, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.​

Renúncia dels partícips potencials ​al Pla de pensions

​​

S’hi pot renunciar dins del termini de 20 dies naturals comptats des de l’endemà de la recepció de la comunicació d’alta com a persona partícip. En el cas que hagi passat aquest termini és possible renunciar-hi sempre que no es tinguin els drets consolidats en el Pla de pensions. 

​Consultar els drets consolidats a ATRI (Retribucions > Pla de pensions).​

​Cal comunicar la renúncia de manera expressa i per escrit al Departament d’Educació, mitjançant els serveis territorials que corresponguin. En l’escrit han de constar el nom i cognoms, el DNI, la sol·licitud expressa conforme vol renunciar al Pla de pensions de la Generalitat de Catalunya i la signatura. Al web del Pla, en el bloc “Documentació”, hi ha un model que es pot utilitzar, i que cal emplenar i firma​r adientment.

Els serveis territorials fan la tramesa per via electrònica al Servei de Nòmines de Personal Docent per tal que faci les actuacions de renúncia davant l’entitat​​ gestora del Pla.

Drets consolidats

​D’acord amb el que estableix la normativa bàsica estatal en matèria de plans i fons de pensions, les contribucions dels promotors en els plans de pensions són de caràcter irrevocable. I és per aquest motiu que aquelles persones partícips del Pla de pensions de la Generalitat que tenen drets consolidats no hi poden renunciar.

​Consegüentment, aquestes contribucions romanen en el Pla de pensions a nom de cada partícip, on continuen rendint fins que s’esdevingui alguna de les contingències que donen dret a cobrar-les; que possibilitin la mobilització a un altre pla de pensions, o bé els supòsits excepcionals de liquiditat, tots regulats en el Reg​lament d’especificacions del Pla de pensions.

 Pla de pensions per al personal de la Generalitat

Data d’actualització: 11 de febrer de 2022​

​​