Permisos del personal docent

Permisos del personal docent 

Tota la informació del Portal de Centre i més en un click.

Maternitat i paternitat

​​​​​Adopció o acolliment

Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla a partir del segon, en cas de adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors.

Es pot gaudir a temps parcial, a partir de la sisena setmana des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment, quan les necessitats del servei ho permetin, sempre que hi hagi acord previ entre l’empleat públic i l’òrgan competent per a la seva concessió i de conformitat amb l’establert a la regulació legal d’aquests permisos. 

El gaudiment a temps parcial serà de mitja jornada i es podrà gaudir si s’ocupa un lloc de treball a jornada sencera.​

Una vegada acordat el gaudiment a temps parcial del permís per adopció o acolliment, només podrà modificar-se mitjançant nou acord entre l’òrgan competent per a la concessió dels permisos i la persona interessada, sempre que es justifiqui la necessitat. 

A la sol·licitud del gaudiment del permís a jornada parcial caldrà especificar si aquesta opció es farà al començament o al final de la jornada laboral. El tram d’horari escollit tindrà validesa fins la finalització del permís o la finalització del curs escolar.

El gaudiment a temps parcial del permís per adopció o acolliment , serà incompatible amb l’exercici simultani per la mateixa persona del permís per lactància, permís per naixement de fills prematurs (art. 48.g TREBEP) i reducció de jornada per guarda legal. 

Si fora necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen del acollit o adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es tindrà dret, a més, d’un permís de fins a dos mesos de durada. Aquest permís es pot fraccionar en períodes de temps inferiors.

Observacions: De les 16 setmanes del permís, 6 setmanes s’han de gaudir a jornada completa de forma obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial o decisió administrativa de l’adopció o acolliment.

En el cas que ambdós progenitors treballin o en el cas de les famílies monoparentals, i, transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, aquests podran optar per gaudir d’aquest permís de manera interrompuda, des de la finalització dels descans obligatori posterior a fet causant dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé decisió administrativa de guarda amb finalitat d’adopció o d’acolliment.​​

Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un preavís de al menys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes. 

Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís llevat que es tracti d’una família monoparental.​

En el supòsit d’adopció internacional, quan calgui el desplaçament previ dels pares al país d’origen de la persona adoptada, el permís es podrà iniciar fins 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l’adopció. 

Retribucions: Durant el permís d’un màxim de dos mesos, per desplaçament previ dels progenitors al país d’origen del acollit o adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, només es cobren les retribucions bàsiques.

Durant la resta del permís es cobra el 100%.

 • MUFACE: Es cobra el 100% de les retribucions, a càrrec del Departament, si es cotitza a la MUFACE.
 • ​Seguretat Social: Es cobra el 100% de retribucions, a càrrec de l’INSS, si es cotitza a la Seguretat Social. Caldrà demanar als serveis territorials/Consorci un certificat d’empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s’ha de presentar a l’oficina de l’INSS. 

Sol·licitud de permisos, documentació i nor​mativa

Declaració jurada

Sol·licitud de gaudiment, en períodes múltiples del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment i per paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental, o per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats

Sol·licitud de gaudiment a temps parcial del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor/a, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment, per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats​

Enviament de la docu​mentació​

Atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats a continuació del part

Durada: Equivalent al temps d’hospitalització del fill o filla, a continuació del part, i fins un màxim de 13 setmanes amb independència de la durada mínima del període d’hospitalització i de la seva causa, i seran tinguts en compte els internaments hospitalaris iniciats durant els trenta dies naturals següents al part.​​

Observacions: Aquest permís s’inicia a partir del finiment del permís de maternitat o del permís de l’altre progenitor.​

Retribucions: 100%

Sol·licitud de permisos, documentació i nor​mativa

Declaració jurada 

Sol·licitud de gaudiment, en períodes múltiples del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment i per paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental, o per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats

Sol·licitud de gaudiment a temps parcial del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor/a, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment, per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats​

Enviament de la docu​mentació

Dol gestacional

Durada: En el supòsit de pèrdua gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de la gestació, la persona gestant i l’altra persona progenitora o, en el seu cas, un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat de la persona gestant, podran disposar d’un permís de 3 dies hàbils per contribuir a la recuperació del procés de dol, en el marc dels deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, a continuació del fet causant o de l’alta mèdica en cas que hi hagi hospitalització.

Retribucions: 100% 

Documentació: Justificant mèdic​

  Ves a ATRI per fer la tramitació       

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i per a tràmits administratius d’adopció o acolliment i tècniques de reproducció assistida

Durada: El temps necessari per exàmens i tècniques de preparació al part o tècniques de reproducció assistida​. Les parelles que optin per l’adopció o acolliment permanent o preadoptiu, tenen dret a absentar-se del lloc de treball, durant el temps necessari, per dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent a Catalunya.

Retribucions: 100%

Documentació: Document justificatiu emès pel facultatiu

Termini: La sol·licitud s’haurà de demanar abans de l’inici del permís​

  Ves a ATRI per fer la tramitació                                                                                 

Normativa:

 • Article 18 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).
 • Article 48.e) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic de 30 d’octubre (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).

Lactàn​cia​

Durada: Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. Aquest dret es podrà substituir per una reducció de jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada o, en una hora a l’inici o al final de la jornada. En el cas de les famílies monoparentals es té dret a dues hores diàries d’absència del lloc del treball que es poden dividir en dues fraccions d’una hora. El temps d’absència del lloc de treball s’incrementarà proporcionalment en els casos de part, adopció o acolliment múltiple (dues hores en cas de bessons, tres hores en cas de trigèmins, etc.).​​​

El permís de lactància es pot compactar en jornades senceres consecutives de treball.

Si es vol gaudir de la lactància compactada, s’ha de fer després d’haver gaudit de la resta de permisos (ex. maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.).

Criteris per al càlcul de la lactància compactada: El càlcul dels dies laborables del permís de lactància compactada s’ha de fer personalitzat i cas a cas, prenent com a referència els dies teòrics de prestació de serveis al centre per part del docent entre la seva incorporació després de finalitzar el permís de maternitat i, si s’escau altres permisos i/o vacances, i el compliment dels dotze mesos d’edat del fill o filla que dóna dret al permís. El càlcul es fa en base a les hores del nomenament que ocupa el docent, llevat dels casos en què es vulgui gaudir de la reducció de jornada per cura de fill/filla amb posterioritat a la compactació de la lactà​ncia, en què el càlcul es fa sobre les hores de la jornada reduïda.​

En els casos en què es vulgui gaudir de la reducció de jornada per cura de fill/filla amb posterioritat a la compactació de la lactància, ambdues peticions s’hauran de tramitar de manera conjunta per poder fer el càlcul dels dies de lactància compactada​.

Per tant, en el càlcul s’han de tenir en compte els dies que el personal docent treballa i no s’han de comptabilitzar els dies que no treballa (festius, lliure disposició dels centres i vacances escolars de Nadal, Setmana Santa​ i el mes de juliol etc.).​ ​​

Els dies que corresponen al personal interí per compactació de lactància es calculen segons el número d’hores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a vacant. Si a partir de l’1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de lactància compactada.

Les persones amb jornada inferior a la sencera tenen dret a la lactància i únicament poden compactar-la si tenen nomenament a vacant.

La compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada, si no es realitza la incorporació al lloc de treball en acabar el permís i també en cas que es constati que s’ha gaudit de més dies de permís dels que corresponguin.

Observacions: El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris, sense que es pugui transferir el seu exercici a l’altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància pel mateix fill/a.

En cas de compactació del permís de lactància en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica​, llevat que es vulgui gaudir d’altres permisos (reducció de jornada compactada, vacances, etc.). En aquests casos, el gaudiment dels altres permisos s’ha de fer abans del gaudiment de la lactància compactada.

La distribució de les hores diàries de​ gaudiment d’aquest permís està condicionada a les necessitats del servei.

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions.​

  Ves a ATRI per fer la tramitació                                                                                 

​Normativa

 • Llei 25/2010​​​​, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010)
 • Article 48.f del Reial decret legislatiu 5/2015​, de 30 d’octubre (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015), modificat per l’art. 3 del Reial decret  legislatiu 6/2019​, de 7 de març (BOE núm. 57, de 7 de març de 2019)

Documentació que cal adjuntar

 • Fotocòpia ​​del llibre de família o un document equivalent.
 • Qualsevol altra documentació que l’òrgan competent consideri convenient​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​Maternitat biològica

Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o filla i en cas de part múltiple, per cada fill a partir del segon, una per cadascun dels progenitors.

Es pot gaudir a temps parcial, a partir de la sisena setmana posterior al part, quan les necessitats del servei ho permetin, sempre que hi hagi acord previ entre l’empleat públic i l’òrgan competent per a la seva concessió i de conformitat amb l’establert a la regulació legal d’aquests permisos. 

El gaudiment a temps parcial serà de mitja jornada i es podrà gaudir si s’ocupa un lloc de treball a jornada sencera.​

Una vegada acordat el gaudiment a temps parcial del permís per naixement per a la mare biològica, només podrà modificar-se mitjançant nou acord entre l’òrgan competent per a la concessió dels permisos i la persona interessada, sempre que es justifiqui la necessitat. 

A la sol·licitud del gaudiment del permís a jornada parcial caldrà especificar si aquesta opció es farà al començament o al final de la jornada laboral. El tram d’horari escollit tindrà validesa fins la finalització del permís o la finalització del curs escolar.​

El gaudiment a temps parcial del permís per naixement per a la mare biològica, serà incompatible amb l’exercici simultani per la mateixa persona del permís per lactància, permís per naixement de fills prematurs (art. 48.g TREBEP) i reducció de jornada per guarda legal. 

Les sis setmanes immediates posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes per la mare.

Observacions: L’altre progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti en el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.

En el cas que ambdós progenitors treballin o en el cas de les famílies monoparentals, transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot portar a terme, de manera interrompuda, des de la finalització dels descans obligatori posterior al part i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos. Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un preavís de al menys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.

Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís llevat que es tracti d’una família monoparental.​

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions, a càrrec del Departament, si es cotitza a la MUFACE. Es cobra el 100% de retribucions, a càrrec de l’INSS, si es cotitza a la Seguretat Social.

Cal demanar als serveis territorials/Consorci d’Educació un certificat d’empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s’ha de presentar a l’oficina de l’INSS. 

Sol·licitud de permisos, documentació i nor​mativa

Declaració jurada 

Sol·licitud de gaudiment, en períodes múltiples del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment i per paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental, o per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats 

Sol·licitud de gaudiment a temps parcial del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor/a, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment, per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats​

Enviament de la docu​mentació

Naixement de fills prematurs

Durada: Per naixement d’un fill o filla prematur o que per qualsevol circumstància hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, es té dret a l’absència del lloc de treball durant un màxim de 2 hores diàries amb la percepció de retribucions.

Retribucions: 100%

Documentació

 • Document justificatiu de l’hospitalització
 • Llibre de família

​Normativa: Article 48.g) del Reial decret legislatiu 5/2015​, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic de 30 d’octubre (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).

Sol·licitud de permisos a la direcció del centre  

Enviament de la docu​mentació

Paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental

Durada: 4 setmanes ampliables en 1 setmana més en el supòsit de discapacitat del fill o filla o menor adoptat o acollit i també en cas de part, adopció o acolliment múltiple.

Observacions: El progenitor o progenitora d’una família monoparental, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.​ Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un preavís de al menys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.​

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions.

  Ves a ATRI per fer la tramitació               ​​

Progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment ​

Durada: 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors.

Es pot gaudir a temps parcial, a partir de la sisena setmana posterior al part o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment, quan les necessitats del servei ho permetin, sempre que hi hagi acord previ entre l’empleat públic i l’òrgan competent per a la seva concessió i de conformitat amb l’establert a la regulació legal d’aquests permisos. 

El gaudiment a temps parcial serà de mitja jornada i es podrà gaudir si s’ocupa un lloc de treball a jornada sencera.​

Una vegada acordat el gaudiment a temps parcial del permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment, només podrà modificar-se mitjançant nou acord entre l’òrgan competent per a la concessió dels permisos i la persona interessada, sempre que es justifiqui la necessitat. 

A la sol·licitud del gaudiment del permís a jornada parcial caldrà especificar si aquesta opció es farà al començament o al final de la jornada laboral. El tram d’horari escollit tindrà validesa fins la finalització del permís o la finalització del curs escolar.

​El gaudiment a temps parcial del permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment, serà incompatible amb l’exercici simultani per la mateixa persona del permís per lactància, permís per naixement de fills prematurs (art. 48.g TREBEP) i reducció de jornada per guarda legal. 

Observacions: Les sis primeres setmanes immediates posteriors al naixement, adopció o acolliment són de descans obligatori i ininterromput.

En cas que ambdós progenitors treballin o en el cas de les famílies monoparentals​, i, transcorregudes les sis primeres setmanes, les deu setmanes restants es poden gaudir de manera interrompuda, dins dels dotze mesos a comptar o bé des del naixement del fill o filla, o bé des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé decisió administrativa de guarda amb finalitat d’adopció o d’acolliment.  Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un preavís de al menys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.​​

En cas que s’opti per gaudir d’aquest permís després de la setzena setmana del permís per naixement i si el progenitor que gaudeix d’aquest últim permís hagués optat per compactar la lactància, les setmanes restants del permís del progenitor diferent de la mare biològica es començaran immediatament després de la finalització de la compactació de la lactància.

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions

Sol·licitud de permisos, documentació i nor​mativa

Declaració jurada 

Sol·licitud de gaudiment, en períodes múltiples del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment i per paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental, o per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats

Sol·licitud de gaudiment a temps parcial del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor/a, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment, per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats​

Enviament de la docu​mentació

Progenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d’educació especial o d’atenció precoç

Durada: Els progenitors amb fills discapacitats poden gaudir conjuntament d’un permís retribuït per assistir a reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport addicional en l’àmbit sanitari. Així mateix el funcionari pot gaudir de dues hores de flexibilitat horària diària que li permeti conciliar els horaris del centre d’educació especial, o altres centres on el fill o filla discapacitat rebi atenció, amb els horaris del propi lloc de treball, tenint en compte la situació del domicili familiar i el marc horari del centre.

Retribucions: 100%

Documentació

 • Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificat oficial de l’Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social, de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant.
 • Certificat mèdic on es determini el tractament que ha de rebre, especificant el temps, els dies i l’horari. Horari del centre escolar o d’altres centres on el fill/a rep atenció.

  Ves a ATRI per fer la tramitació                                                                  

Normativa:​ Article 17 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006).​​

Vacances després dels permisos

… per maternitat biològica, adopció o acolliment, del permís del progenitor diferent de la mare biològica pel naixement, adopció o acolliment, risc durant l’embaràs, incapacitat temporal i atenció a fills prematurs.

 Durada:

Tot el període de permís de maternitat biològica, adopció o acolliment, permís del progenitor diferent de la mare biològica pel naixement, adopció o acolliment, risc durant l’embaràs i atenció a fills prematurs que comprengui parcialment o en la seva totalitat el mes d’agost, interromprà el gaudiment de les vacances anuals. Els dies no gaudits s’han de fer immediatament després del permís.​​​​

Si el període de gaudiment del permís de compactació de jornada per cura de fill o filla coincideix totalment o parcialment amb les vacances del mes d’agost, el còmput del període quedarà interromput fins l’acabament del període de vacances.

En cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudiment de les vacances durant l’any natural, es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagi originat. El còmput de les vacances s’inicia l’endemà de la data de finiment de la incapacitat temporal.

Retribucions

 • ​Es percebrà el 100% de les retribucions.
 • Es percebrà el 80% o el 60% de les retribucions, segons el tipus de reducció de jornada compactada.

Sol·licitud de permisos, documentació i nor​mativa

Enviament de la docu​mentació

Cura de fill/a o menor acollit per temps superior a un any, fins que el menor compleixi 8 anys [NOU]

Durada: No pot ser superior a vuit setmanes, continues o discontínues. Es pot gaudir a temps complet quan les necessitats de servei ho permetin. El gaudiment a temps parcial queda diferit al seu desenvolupament reglamentari.

Observacions: És únic per a cada fill/filla, és un dret individual de les persones progenitores, adoptants o acollidores , sense que es pugui transferir el seu exercici

La persona progenitora, adoptant o acollidora comunicarà les dates de gaudiment del permís (data d’inici i fi, o període de gaudiment) amb una antelació de quinze dies i s’haurà de realitzar per setmanes completes. El gaudiment del permís en els períodes que siguin sol·licitats s’autoritzarà sempre que les necessitats dels serveis ho permetin (en cas que no sigui possible el seu gaudiment en atenció a les necessitats dels serveis, és raonable que es proposin dates de gaudiment alternatives per tal que siguin acceptades per les persones interessades). 

Retribucions: No es percep cap retribució.

*Aquest permís encara està pendent de desenvolupament reglamentari i, d’acord amb la Directiva UE 2019/1158, de 20 de juny, aquests permisos haurien de ser remunerats a partir del 2 d’agost de 2024. Des de CCOO, estarem pendents que a Espanya s’apliqui correctament la normativa europea.

Sol·licitud de permisos, documentació i normativa

Sol·licitud de gaudiment, en períodes múltiples del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor, diferent de la mare biològica, per naixement, adopció o acolliment i per atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats

Documentació: Llibre de família, certificació de la inscripció del naixement del fill/a al registre civil, còpia compulsada de la Resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé còpia compulsada de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment

Normativa

Article 49.g) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015). 

Enviament de la documentació​​

Enviament de la documentació​

Tant la sol·licitud com  la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

 • eValisade la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.
 • Petició genèrica. Per fer una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat de la còpia de la documentació presentada​ i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

Tant l’eValisa com la Petició​​ genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició.​​​

Conciliació familiar

Accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari  d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat o d’una persona convivent en el mateix domicili​

Durada

 • Si el familiar és de 1r grau o conviu al mateix domicili: 5 dies hàbils.
 • Si el familiar és de 2n grau: 4 dies hàbils. 

Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies. Aquest termini es podrà iniciar en qualsevol moment mentre es mantingui el supòsit de fet de l’hospitalització o del repòs domiciliari en cas d’intervenció quirúrgica sense hospitalització.

Retribucions: 100%

Documentació

 • Còpia del llibre de família o del parentiu del familiar o, si és el cas d’una persona que conviu al mateix domicili, justificant del padró municipal.​
 • Certificació mèdica acreditativa del succés (accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que comporti repòs domiciliari)​.

 Ves a ATRI per fer la tramitació          

Normativa

 • Article 11.4 de la Resolució TRI/3345/2005​, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4517, de 24 de novembre de 2005)
 • Article 48.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).

Atendre un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat (sense retribució)

Durada: Mínim 10 dies i màxim de 3 mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a 3 mesos més. Es convenient demanar-lo dues setmanes abans de començar el permís.

Observacions: El familiar ha de ser-ho fins el segon grau de consanguinitat o afinitat (avis, pares, germans, fills, nets…). Hi ha reserva del lloc de treball. El temps de permís computa a efectes d’antiguitat.

Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finament del permís.

Es podrà demanar la modificació de la data prevista de finalització i la reincorporació al centre, prèvia justificació que ha finalitzat la situació per la qual es va demanar i concedir.​​​​​​

Retribucions: No es percep cap retribució. Durant el temps de permís s’ha de continuar cotitzant pels drets passius i MUFACE (funcionaris).

Documentació

 • Document acreditatiu del parentiu amb la persona sol·licitant.
 • Declaració jurada o promesa del/de la sol·licitant on faci constar que no desenvolupa cap activitat pública ni privada, remunerada o no, durant el període esmentat.

 Ves a ATRI per fer la tramitació          

Normativa: ​Article 20 de la Llei 8/2006, de 5 de juoliol (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006)

Flexibilit​at horària recuperable (inclou recuperació per menstruació o climateri)

Durada: Es poden autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, i per a reunions de tutoria amb el professorat responsable dels fills i filles.

El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada durant la mateixa setmana en què gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.

Retribucions: 100 %

Documentació​

 • Còpia del llibre de família o document equivalent
 • Document justificatiu

 Ves a ATRI per tramitar el permís ​       

Normativa: ​​​​​Article 22 de la Llei 8/2006​, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006)​​

​Matrimoni o inici de la convivència

Durada: 15 dies naturals consecutius. Es convenient d​emanar-lo dues setmanes abans de començar el permís.

Es comença a gaudir en la data sol·licitada per l’interessat en la seva petició, sense que sigui obligatòria la coincidència de la data inicial del permís amb la data de celebració del matrimoni. El permís es pot iniciar com a molt aviat el dia que es celebra el matrimoni.

Observacions: Es pot gaudir dins el termini d’un any a comptar des de la data del casament o de l’inici de la convivència.

Els substituts podran gaudir del permís de matrimoni o d’inici de convivència, en el termini d’un any natural, sempre que en la data de celebració del matrimoni  o inici de convivència tinguin un nomenament vigent.​

Les interrupcions produïdes durant l’any natural no es tenen en compte per poder gaudir del permís de matrimoni o inici de convivència.

Retribucions: 100%​

Documentació

Per matrimoni:

 • ​Certificat del jutjat, ajuntament o parròquia on s’indiqui la data prevista de celebració del matri​moni. Posteriorment cal presentar una fotocòpia del llibre de família o un document equivalent.

Per inici de la convivència:

 • Escriptura pública de formalització de la convivència o, en cas de no haver-se formalitzat aquesta,  aportació de l’acta de notorietat que demostri la convivència ininterrompuda durant dos anys o durant un període inferior si  una vegada iniciada la convivència els convivents han tingut un fill comú.​​
 • Certificat d’inscripció en el Registre de parelles estables de Catalunya

 Ves a ATRI per fer la tramitació          

Normativa:

 • Article 234.1 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010)
 • Article 9 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol (DOGC núm. 7341, de 13 de juliol de 2006)
 • Ordre JUS/44/2017​, d e28 de març (DOGC núm. 7341, de 31 de març de 2017)​​

Matrimoni d’un fa​miliar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat

Durada: Un dia. Es pot ampliar a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.

Retribucions: 100 %

Documentació: Còpia del llibre de família i/o document justificatiu.

Termini: Cal presentar la sol·licitud abans d’iniciar el permís.​​

 Ves a ATRI per tramitar el permís         

Normativa: Art​icle 10 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006)​

​Mort d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat

Durada

 • ​Si el familiar és de 1r grau: 3 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 5 dies hàbils si el succés es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball.
 • Si el familiar és de 2n grau: 2 dies hàbils si el succés es produeix a la mateixa localitat del lloc de treball i 4 dies hàbils si el succés es produeix en una localitat diferent de la del lloc de treball.
 • Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del dia del succés.

Retribucions: 100%

​Documentació

 • Còpia del llibre de família
 • Certificació mèdica acreditativa del succés (mort)

 Ves a ATRI per fer la tramitació          

Normativa

 • Article 11.4 de la Resolució TRI/3345/2005​, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4517, de 24 de novembre de 2005)
 • Article 48.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).

Víctimes de violència de ​gènere

Durada: El temps imprescindible d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.

Observacions: L’absència del lloc de treball es considera una falta justificada d’acord amb el que determinin els serveis socials, policíacs o de salut corresponents. També es té dret a la flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a la seva protecció o assistència social.

Retribucions: 100 %

Documentació: Documentació acreditativa de la situació. Aquesta documentació es pot adjuntar a la sol·licitud o bé lliurar directament al/a la cap del Servei de Personal Docent dels serveis territorials​​.

 Ves a ATRI per tramitar el permís ​         ​

Normativa

 • Article 21 de la Llei 8/2006​, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006)​
 • Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, de 28 de desembre (BOE núm. 313, de 29 de desembre de 2004) ​

Formació

Exàm​ens finals en centres oficials​​

Durada: Un dia per assistir a exàmens finals en centres oficials. El temps indispensable per a altres proves definitives d’avaluació, alliberadores de matèria en centres oficials.

Retribucions: 100%

Documentació: Document justificatiu de la prova realitzada, emès pel centre oficial.

Termini: la sol·licitud s’ha de demanar abans de l’inici del permís.

NormativaReial​ decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015)

 Ves a ATRI per fer la tramitació                                                                                 ​

​​Assistir a activitats de formació

Durada: Es concedirà el permís per assistir a activitats de form​ació del Departament d’Ensenyament, quan així ho disposi la direcció del centre. Això inclou la possibilitat d’assistència a jornades de formació durant un matí, dins l’horari lectiu.

Retribucions: 100%​

NormativaDecret legislatiu 1/19​​​​97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Sol·licitud de perm​isos a la direcció del centre 

Trasllat de domicili 

Trasllat de domicili​

Durada:

 • Si el trasllat de domicili és a la mateixa localitat, un dia.
 • Si comporta un canvi de localitat, fins a quatre dies, tenint en compte els trams següents:

Fins a 15 km: un dia
De 16 a 50 km: dos dies
De 51 a 150 km: tres dies
Superior a 150 km: quatre dies

Retribucions: 100 %

Documentació: Certificat d’empadronament.

Termini: Cal presentar la sol·licitud abans d’iniciar el permís.

Observacions: S’han de gaudir dels dies de manera consecutiva i el permís es pot gaudir en els sis mesos següents a la data d’alta en el padró.​

 Ves a ATRI per tramitar el permís         ​

Normativa:

 • Article 48.b del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic
 • Article 47.d del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya
 • Article 96.1 del Decret 1/1997​, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública​​​

Data d’actualització: 12.6.2023

Deures inexcusables

D​​​eure inexcusable amb substitució del/de la docent

Durada: El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic (per exemple, ser candidat/a en unes eleccions) o personal,i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, que comporti substitució del/de la docent.

Observacions: Pel temps indispensable per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquest permís té un caràcter residual, excepcional i puntual. Per aquest motiu, el permís s’ha de circumscriure a situacions puntuals, que no es perllonguen en el temps, que no siguin reiterades i que no es puguin atendre amb altres mesures de conciliació establertes en normes legals.

Pel temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic o personal: El fet causant és l’acompliment d’una obligació l’incompliment de la qual genera una responsabilitat civil, penal o administrativa. Per considerar que el dret és de compliment inexcusable, s’exigeix que una norma així ho determini i en sancioni l’incompliment. En qualsevol cas, el permís està previst per l’acompliment d’una obligació de contingut concret o per a la realització d’un acte concret amb contingut determinat

El deure o l’obligació que ha d’assumir la persona interessada ha de ser indelegable, de tal manera que si resultés possible el seu compliment mitjançant la substitució o la representació per una altra persona, aquesta obligació quedaria fora de l’àmbit d’aplicació del permís per deures inexcusables.

Per a poder atorgar el permís per deures inexcusables l’activitat per la qual es deixa de prestar serveis ha de coincidir necessàriament amb la jornada i l’horari laboral de la persona interessada.​

Retribucions: 100 %

Documentació: Document justificatiu del deure inexcusable i del temps que ha estat necessari per complir-lo.

Termini: Cal presentar la sol·licitud abans d’iniciar el permís.

 Ves a ATRI per tramitar el permís         ​

Normativa:

 • Article 48.j) del Reial decret legislatiu 5/2015​​, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).​​

Deure relacionat amb la conciliació de la vida familiar i laboral (sense substitució del docent)​

Durada: El temps indispensable per complir un deure relacionat amb la conciliació de la vida familiar i laboral que no comporti la substitució del/de la docent.

Observacions: Pel temps indispensable per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquest permís té un caràcter residual, excepcional i puntual. Per aquest motiu, el permís s’ha de circumscriure a situacions puntuals, que no es perllonguen en el temps, que no siguin reiterades i que no es puguin atendre amb altres mesures de conciliació establertes en normes legals.

Pel temps indispensable per complir un deure relacionat amb la conciliació de la vida familiar i laboral: El fet causant és l’acompliment d’una obligació l’incompliment de la qual genera una responsabilitat civil, penal o administrativa. Per considerar que el dret és de compliment inexcusable, s’exigeix que​ una norma així ho determini i en sancioni l’incompliment. En qualsevol cas, el permís està previst per l’acompliment d’una obligació de contingut concret o per a la realització d’un acte concret amb contingut determinat

El deure o l’obligació que ha d’assumir la persona interessada ha de ser indelegable, de tal manera que si resultés possible el seu compliment mitjançant la substitució o la representació per una altra persona, aquesta obligació quedaria fora de l’àmbit d’aplicació.

Per a poder atorgar el permís l’activitat per la qual es deixa de prestar serveis ha de coincidir necessàriament amb la jornada i l’horari laboral de la persona interessada.

​​Retribucions: 100 %

Documentació: Document justificatiu del deure i del temps que ha estat necessari per complir-lo.

 Ves a ATRI per tramitar el permís    ​

Data d’actualització: 12.4.2023