Prou arbitrarietats en les adjudicacions! CCOO presenta un contenciós-administratiu contra el sistema de provisió de llocs de treball

PROU ARBITRARIETATS EN LES ADJUDICACIONS! CCOO PRESENTA UN CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU CONTRA EL SISTEMA DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Últimes notícies

Vídeo roda de premsa: denunciem els abusos i les discriminacions que genera el decret de plantilles

El passat dijous 9 de juny es van publicar les adjudicacions provisionals docents. CCOO Educació, després de fer un anàlisis de les dades, hem extret unes conclusions molt preocupants:

8 de cada 10 places de tota Catalunya estan donades a proposta de la direcció!

Només el 20% (2 de cada 10) queden per elecció.

Això significa que el personal interí que no ha estat confirmat, i que hauria d’ocupar una nova vacant, molt possiblement no l’aconseguirà. Per molt baix que sigui el seu número, és molt possible que no tingui l’estabilitat d’una plaça durant tot el curs vinent, i torni a fer substitucions, si es dona el cas. Això succeeix perquè el 80% de les places són blindades per les propostes de direcció.

Aquí podeu veure el vídeo de la roda de premsa on presentem un dossier (adjuntat a sota) on es poden veure les dades genèriques de tota Catalunya i per cada servei territorial. En el dossier també es pot trobar el contenciós (que s’ha admès a tràmit) per derogar aquests decrets que permeten aquesta falta de democràcia.

Has patit alguna arbitrarietat o discriminació en les adjudicacions provisionals?

Explica’ns el teu testimoni per denunciar-ho. Clica en aquest enllaç.

Notícies

Diari Ara: CCOO denuncia que la normativa actual facilita “abusos i discriminacions” de les direccions 

ElPeriodico: CCOO denuncia “abusos” en la elección de los profesores

Reunions amb els grups parlamentaris

A més, aquesta setmana hem iniciat una sèrie de reunions amb els principals partits polítics de l’arc parlamentari per fer extensiu un dels perjudicis més greus que estan patint les persones interines, substitutes i funcionàries docents de Catalunya.

Reunió amb ERC

Imatge

Reunió amb el PSC

Imatge

Properament ens reunirem amb altres formacions polítiques.

Adjudicacions Provisionals: has patit alguna arbitrarietat o discriminació? 10/06/2022

Explica’ns el teu testimoni per denunciar-ho

CCOO Educació hem denunciat les arbitrarietats que s’estan donant en algunes adjudicacions provisionals. És per això que hem impugnat el decret de direccions i la seva aplicació en el Decret de Provisió. Però necessitem recopilar el màxim d’informació possible i totes les possibles arbitrarietats i abusos que aquest sistema està produint per denunciar-ho i fer-ho públic.

És per això que et demanem que ens expliquis si has patit alguna situació d’arbitrarietat en el procés d’adjudicacions provisionals. També si tenint un número molt baix en la borsa de treball docent, t’has quedat sense l’adjudicació d’una vacant, obtenint-la normalment en cursos anteriors.

Les teves dades seran protegides i tractades anònimament, però necessitem les teves dades personals per posar-nos en contacte amb tu per resoldre dubtes i aclariments que ens puguin sorgir.

Recull de signatures contra el Decret Plantilles 15/02/2022

Si estàs d’acord amb aquestes demandes, siguis docent o no, t’animem a signar aquesta petició.

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya ha interposat davant dels Jutjats del Contenciós-Administratiu de Barcelona recurs contenciós-administratiu contra la RESOLUCIÓ EDU/1852/2021 d’11 de juny per la qual s’estableixen els criteris per a la utilització del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres i s’estableix el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o substitucions i la selecció de personal interí docent. Així mateix, i en virtut del que disposa l’art. 26 de la Llei Jurisdiccional es ve a impugnar de manera indirecta l’art. 50.6 de Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i l’article 10.1 e) de l’Decret 155/2020, de 2 de novembre, i l’art. 28 de Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per a definir el perfil i la provisió de llocs de treball docents, per ser contraris a l’ordenament jurídic i lesiu per als interessos del funcionariat i el personal interí docent de Catalunya.

Fa més d’una dècada que els canvis normatius del Departament d’Educació han propiciat un sistema de provisió de llocs de treball arbitrari i discriminatori. En les adjudicacions i propostes de continuïtat del professorat en els centres educatius públics no hi ha prou transparència ni objectivitat.

Aquest sistema de selecció de personal, en el que el director o directora determinen el tipus de places per les adjudicacions sense que s’hagi valorat o demostrat cap efecte positiu vers la millora de la qualitat educativa. Aquesta situació ha provocat inseguretat, discriminacions, indefensió laboral i el silenci de molts claustres a causa de la pressió i la competitivitat entre companys. A la vegada aquest sistema ha generat una sobrecàrrega de responsabilitat als equips directius i la implantació en els centres de diferents metodologies, sovint sense el consens de la comunitat educativa.

L’actual sistema de selecció de personal, en que la direcció determina les adjudicacions no ha demostrat la millora de la qualitat educativa. En canvi, ha provocat subjectivitat, discriminacions, indefensió laboral i competitivitat entre el personal que treballa als centres educatius i una sobrecàrrega per als equips directius, en creure que una selecció intrínsecament aleatòria pot afavorir el desenvolupament del projecte educatiu del centre.

Amb la meva signatura demano al Parlament de Catalunya que modifiqui la normativa com a solució extrajudicial del conflicte. Amb la meva signatura demano al Parlament de Catalunya que modifiqui la normativa com a solució extrajudicial del conflicte.

Admès a tràmit el contenciós-administratiu contra el sistema de provisió de llocs de treball

Avancem  per unes adjudicacions transparents!

Admès a tràmit el contenciós-administratiu contra el sistema de provisió de llocs de treball.

S’ha admès a tràmit el contenciós-administració que CCOO va interposar contra la RESOLUCIÓ EDU/1852/2021 d’11 de juny i altres articles dels decrets que afecten l’accés al treball públic docent. CCOO va impugnar aquest sistema de substitucions per entrevistes i altres normatives emparades en la LOMCE per incompatibilitat amb la normativa vigent. Sota el parany de l’autonomia i del projecte educatiu dels centres públics, Catalunya ha instaurat un model de selecció de personal docent; únic en l’estat, propi de l’empresa privada. A dia d’avui, no tenim cap indicador que demostri que aquest desplegament normatiu hagi millorat la qualitat educativa. La pèrdua dels drets de les persones treballadores als centres públics és una evidència.

Recuperem la democràcia als centres

CCOO impugna el Decret de la direcció dels centres educatius públics i la seva aplicació en el Decret de Provisió de llocs de treball docents

Denunciem les males praxis que aquestes normatives estan afavorint al no garantir el dret al treball en condicions d’igualtat, mèrit i capacitat. De la seva aplicació en deriven, a la pràctica, els principals greuges pel que fa a la provisió de llocs de treball i el funcionament de la borsa docent que han causat tantes arbitrarietats i discriminacions que no hem deixat de denunciar al llarg dels últims anys. En posem alguns exemples:

CCOO – Discriminacions de gènere al Departament d’Educació

CCOO denuncia discriminació en la contractació pública del Departament d’Educació

La Vanguardia – “Contigo tenemos un problema: estás embarazada”

Diari Educació – Sense contrapoder, no hi ha democràcia als centres educatius

En tractar-se de l’adjudicació de places públiques, aquestes normatives representen una validació de sistemes que no podem permetre en un estat democràtic i social de dret, en el qual tota l’activitat de l’administració ha d’estar inspirada en la igualtat de totes les persones davant la llei i la ciutadania té dret a accedir en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics.

Tal com CCOO hem fet públic durant els últims cursos, hem recollit molts casos de personal educatiu afectat per greus discriminacions. La normativa actual permet que no s’hagin de justificar les decisions preses per les direccions dels centres educatius pel que fa a la continuïtat del personal docent i aquest fet possibilita tota classe de situacions que vulneren els drets fonamentals de les treballadores. 

Hem recollit, per exemple, moltíssims casos de discriminació de gènere a causa de situacions derivades de la maternitat, sigui per embaràs o per demanar reduccions de jornada o permisos per cura de persones a càrrec.  No només les mares s’han vist perjudicades per aquests dubtosos sistemes de gestió i provisió de la borsa docent i del professorat, però és un col·lectiu que ha quedat en una situació especialment vulnerable. 

Paral·lelament, estem observant i denunciant cada curs a les adjudicacions d’estiu, on s’adjudiquen llocs de treball per tot el curs, és la dràstica reducció de les places en la fase d’elecció, que són les úniques que es regeixen per número d’ordre per assignar al personal interí. La conseqüència de perfilar places i donar continuïtats sense tenir en compte el número de la borsa està provocant que col·lectius de personal docent amb molts anys de serveis prestats, molta experiència professional i sense que es pugui posar en dubte la seva professionalitat, retornin a la condició precària d’haver de cobrir substitucions. 

El Departament d’Educació no ha atès les nostres peticions ni s’ha mostrat prou receptiu en admetre que aquestes situacions no poden tenir lloc a una escola pública i democràtica, i encara menys en una escola en què se suposa que s’aposta per la coeducació, la inclusió i la igualtat de gènere. Quan hem anat denunciant aquestes situacions i greuges hem trobat a faltar la resposta immediata i contundent del Departament, que no ha admès que les normatives actuals s’han de sotmetre, com a mínim, a una profunda revisió. Vista la inexistència de voluntat negociadora ens hem vist obligades a engegar accions molt més contundents perquè hem de seguir defensant els drets dels nostres treballadors i treballadores.

Entre els procediments que denunciem destaquem: 

 • Assignar places com a propostes de les direccions dels centres que, en alguns centres arriba al 100% de la plantilla. 
 • Perfilar places amb requisits determinats i decidir directament la persona que ocuparà la vacant (sovint aquesta decisió es pren de manera anticipada al mateix procés d’entrevistes establert). Des de CCOO entenem que hi pot haver determinats llocs de treball que necessitin certs requisits concrets de formació i experiència, però denunciem que el sistema actual no té garanties d’una aplicació que eviti la generalització massiva dels perfils que deriven en un tracte discriminatori i arbitrari i es converteixen en un procés sense cap mena de transparència.
 • Realitzar entrevistes per assignar places públiques, sense garanties per respectar els criteris d’igualtat, mèrit i capacitat. Aquest  procediment, a més, ha permès impedir l’accés a determinades places a dones embarassades o a docents que demanaven reduccions de jornada per cura de fill/a. 
 • Fer proposta de Continuïtat i Proposta de No Continuïtat: El director o directora decideix cada final de curs qui continua o no al centre educatiu.  Les direccions poden no fer Proposta de Continuïtat i la persona docent no segueix al centre sense cap explicació ni justificació. Aquest fet no està contemplat per normativa i genera una enorme quantitat de discriminacions i arbitrarietats, deixant al professorat en absoluta indefensió.

Anant més enllà, el Departament permetrà, segons ens ha informat, fer propostes de continuïtat per al curs 21-22 que contrarien les normes que el mateix Departament va aplicar el curs 20-21. La Resolució per adjudicar destinació provisional per al curs vinent permetrà fer aquestes propostes sense haver ocupat una vacant al centre un mínim de quatre mesos, com és el cas de les persones nomenades com a reforços Covid durant aquest curs. El propi departament va insistir que no ocupaven vacant per evitar pagar els complements adients o que agafessin les compactacions de lactància a les que haurien tingut dret, però ara sí que consideren que han ocupat una vacant al centre objecte de proposta.

S’estan vulnerant els drets de les treballadores i treballadors dels centres educatius, en nom d’una pretesa estabilitat de les plantilles per una millor atenció educativa.

Les docents han quedat desemparades, sense cap contrapoder en les relacions laborals, davant les decisions d’algunes direccions dels centres, que seleccionen bona part de la seva plantilla en detriment del funcionament democràtic dels claustres, que han quedat greument silenciats per por de no obtenir continuïtat per al curs següent. CCOO volem recuperar el funcionament plenament democràtic dels centres educatius. 

Premsa

Vídeo i dossier de la roda de premsa presentant el contenciós-administratiu que CCOO Educació ha presentat en contra el sistema de provisió de llocs de treball. Amb Teresa Esperabé, secretaria general de la Federació d’Educació de CCOO Educació de Catalunya, Ester Satorras, responsable de CCOO Educació a les comarques gironines i la Carmen Perona, responsable del gabinet jurídic de la Federación estatal de Enseñanza de CCOO.

Vídeo de la roda de premsa 23/11/2021

CCOO INTERPOSA CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU CONTRA la RESOLUCIÓ EDU/1852/2021 d’11 de juny i altres articles dels decrets que afecten l’accés al treball públic docent.

CCOO impugna el sistema de substitucions per entrevistes i altres normatives emparades en la LOMCE per incompatibilitat amb la normativa vigent. Sota el parany de l’autonomia i del projecte educatiu dels centres públics, Catalunya ha instaurat un model de selecció de personal docent; únic en l’estat, propi de l’empresa privada. A dia d’avui, no tenim cap indicador que demostri que aquest desplegament normatiu hagi millorat la qualitat educativa. La pèrdua dels drets de les persones treballadores als centres públics és una evidència.

Les normatives que regulen la gestió del personal de la borsa docent, aprovades entre els anys 2010 i 2014, i que depenen de la llei autonòmica d’Educació LEC 12/2009, han comportat una sèrie de canvis que han modificat de manera substancial el funcionament de la borsa de personal docent del Departament d’Educació de Catalunya, i el sistema de provisió dels llocs de treball de la funció pública docent. Parlem de les següents normatives:

 • Decret 155/2010 de 2 novembre de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.
 • Decret 102/2010 de 3 agost, d’autonomia dels centres educatius.
 • Decret 39/14 de 27 de març 2010 pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

Aquestes controvertides normatives han atorgat progressivament a les direccions dels centres educatius públics el poder de decisió i contractació de pràcticament la totalitat de la plantilla (exceptuant tan sols els funcionaris i funcionàries amb plaça definitiva) emparant-se de la derogada LOMCE que atorgava aquesta capacitat de gestió del personal al director/a de centre i restava poder als òrgans de participació de la comunitat educativa. Hem detectat males praxis i nombroses discriminacions directes fruit de la discrecionalitat de les decisions d’algunes direccions, però no podem deixar d’analitzar els efectes indirectes permesos per aquestes normatives que provoquen un efecte dominó entre tot el professorat. Malgrat que les discriminacions directes i de mala praxi puguin ser un nombre relativament reduït, els efectes col.laterals del sistema afecten greument a tot el professorat, i les situacions que es desencadenen s’han d’analitzar amb profunditat. Docents amb molts anys de servei que no han mostrat cap tipus de falta de professionalitat es queden sense plaça vacant i l’ambient de treball als claustres on ara prima la competència se’n ressent greument. Afegim que és especialment greu que les direccions no hagin de justificar ni argumentar les seves decisions en el moment de no donar continuïtat a una persona interina o funcionària sense plaça definitiva en un centre, i ni tan sols hi pugui intervenir la representació legal dels treballadors i treballadores. Aquesta situació deixa al personal docent en la més absoluta indefensió.

Finalment, aquest últim mes de juny, s’ha publicat la següent resolució que permet a les direccions de tota Catalunya escollir el personal substitut per a totes les substitucions de més d’un mes de durada, agreujant, encara més, el panorama:

 • RESOLUCIÓ EDU/1852/2021, d’11 de juny per la qual s’estableixen els criteris per a la utilització del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres i s’estableix el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o substitucions i la selecció de personal interí docent.

Afegim, a més a més, unes dades facilitades pel mateix Departament d’Educació sobre el total de docents que van participar en les adjudicacions d’estiu del curs anterior i les respectives continuïtats al seu centre de treball:

Adjudicacions destinacions provisionals curs 2020-2021

1- Total nombre de participants embarassades o amb permís de maternitat: 2.788

 • Amb proposta de la direcció del centre: 1.943. Percentatge 69,70%
 • Sense requisits per ser proposades: 284
 • No han estat proposades i tenen requisits: 561

2- Total nombre resta de participants: 49.816

 • Amb proposta de la direcció del centre: 33.074. Percentatge 66,50%
 • Sense requisits per ser proposades: 6.088
 • No han estat proposades i tenen requisits: 10.654

Aquestes dades ens semblen molt preocupants i demostren com arriba de ser d’arbitrari el sistema de provisió: de 43.728 docents “proposables” (segons normativa), tenim una xifra de 10.654 docents que se suposa que “no s’adeqüen”, o “no donen el perfil” del centre educatiu. No sembla de rebut que 1 de cada 4 docents no sigui “vàlid/a” per a treballar en un determinat centre docent, però sí que ho sigui per fer-ho en d’altres.

De les 2.788 dones embarassades o amb permís de maternitat a l’inici de curs 20-21, no es va fer proposta de continuïtat a 561 dones i totes elles (561 són moltes) reunien els requisits.

Caldria analitzar quin és el motiu pel qual aquests 10.654 docents i les 561 dones embarassades o en situació de maternitat no són proposats ni proposades. El fet que les direccions no hagin de justificar de cap manera el motiu de la no proposta deixa inevitablement al personal docent indefens i amb la incertesa de no saber-ne les raons reals. Cal tenir en compte que en el cas que hi haguessin raons educatives, de males praxis o manca de professionalitat, hi hauria d’intervenir la Inspecció educativa.

CCOO denunciem la manca de transparència i la inseguretat laboral que ocasiona, alhora que el pes i responsabilitat que recau en els directors i directores que han d’exercir aquesta potestat tan delicada, sense formació, ni acompanyament per part del Departament d’Educació.

Davant d’aquesta irreparable situació (el Departament no ha volgut negociar cap canvi en la normativa), anunciem que la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya hem interposat Recurs contenciós-administratiu contra la RESOLUCIÓ EDU/1852/2021 d’11 de juny per la qual s’estableixen els criteris per a la utilització del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres i s’estableix el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o substitucions i la selecció de personal interí docent. Així mateix, es ve a impugnar de manera indirecta l’art. 50.6 de Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i l’article 10.1 e) del Decret 155/2020, de 2 de novembre de la direcció dels centres educatius públics, i l’art. 28 de Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per a definir el perfil i la provisió de llocs de treball docents, per ser contraris a l’ordenament jurídic i lesiu per als interessos del personal funcionari i interí de Catalunya.

De manera paral·lela s’han presentat 9 recursos d’alçada de manera individual en contra de la Resolució de l’EDU / 1496/2021, de 17 de maig, publicada el passat 22 de juliol de 2021 per considerar-la no ajustada a Dret, ja que ha deixat sense plaça d’interinatge a personal docent amb molt de temps de serveis prestats per afavorir persones que hi accedeixen amb sistemes de provisió discrecionals i de manera contrària a la normativa estatal vigent (la recentment aprovada LOMLOE del 29 de desembre de 2020).

Per últim, afirmem que la Federació d’Educació de CCOO QÜESTIONA LA LEGALITAT DELS NOMENAMENTS DELS DOCENTS INTERINS i, per tant, hem registrat un Requeriment al Consell de Govern de la Generalitat que derogui els DECRETS 102/2010, de 3 d’agost, en el seu art. 50.6 i DECRET 39/2014, de 25 de març, en el seu art. 28 en què s’atorga una potestat de contractació al director/a del centre educatiu per al nomenament del docent interí.

Requerim la derogació parcial d’aquests Decrets, ja que van en contra del redactat de la Llei 2/2006 Orgànica d’Educació i contra la mateixa llei d’educació de Catalunya, així com de l’EBEP que no doten a la direcció del centre de la competència per al nomenament de personal funcionari interí, de manera discrecional i arbitrària, sense que en la selecció d’aquests docents prevalguin els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i transparència.

bit.ly/AdjudicacionsTransparents

Infografia

https://educaccio.cat/wp-content/uploads/2021/10/Infografia-Resum-AdjTrans.pdf

Cartells

https://educaccio.cat/wp-content/uploads/2022/01/Cartells-AdjTrans2.pdf