CCOO impugna el Concurs de Trasllats 2022 perquè s’hi oculten places estructurals

El 27 de gener de 2023, la Federació d’Educació de CCOO vam entrar a registre dos recursos de reposició contra les dues resolucions –  la RESOLUCIÓ EDU/54/2023 i la RESOLUCIÓ EDU/55/2023, de 12 de gener – que havien estat publicades el passat 18 de gener al DOGC per les quals es feien públiques les places vacants a proveir pel personal funcionari de carrera i en pràctiques corresponents als dos cossos docents de primària i de secundària, respectivament. 

Aquest passat mes de maig davant la manca de resposta del Departament d’Educació al recurs, des de CCOO vam interposar un contenciós administratiu contra la publicació definitiva de les places del concurs de trasllats del cos de primària i de secundària per aconseguir que hi apareguin realment totes les places estructurals.

CCOO considerem molt greu que el Departament d’Educació amagui places vacants estructurals existents de totes les especialitats docents als concursos de trasllats del funcionariat de manera reiterada. És una pràctica que es repeteix periòdicament en els successius concursos de trasllats a Catalunya des de fa temps. En el context actual, però, esdevé especialment greu i perjudicial per al col·lectiu funcionari de carrera que veu limitat l’accés a una destinació definitiva. Ens trobem enmig dels processos d’estabilització docent i creiem que el fet que aquestes places no hagin estat disponibles pel personal funcionari en aquest concurs de trasllats és totalment incoherent, discriminatori i atempta contra els seus drets.

Veient les xifres constatem que tan sols s’han adjudicat un total d’11.552 places entre les dues resolucions: 3.357 places per al cos de primària i 8.195 per al cos de secundària.

Hem de tenir present que el Departament d’Educació es va veure obligat a determinar i posar sobre la taula a la mesa sectorial totes les places existents de Catalunya per a poder classificar i destriar les places del concurs de mèrits (12.859 places), les de les oposicions d’estabilització (14.238 places) i les destinades al concurs d’oposició de reposició (2.174 places). La xifra total de places estructurals existents arriba a 29.271 i, per tant, és evident que 17.719 han estat amagades i a disposició de les direccions dels centres de manera que poden adjudicar-se amb criteris discrecionals.

Ja fa massa anys que els criteris d’assignació de llocs de treball, en totes les vies de provisió docent a Catalunya no són transparents ni segueixen criteris objectius ni democràtics.  Recordem que la Federació d’Educació de les CCOO ja vam dur a judici tot el sistema de provisió docent  (part dels decrets d’autonomia, del decret de direccions i del de provisió de llocs de treball) el passat 20 de març de 2023 i n’estem esperant la sentència.

CCOO impugnem aquest procediment per tal que la justícia determini l’obligació d’incorporar aquestes 17.719 places que falten al concurs de trasllats. 

#AdjudicacionsTransparents #El ClaustreTéElPoder #DemocràciaAlsCentres