SEGUEIX EL DESGAVELL A LES OPOSICIONS

Avui, 14 de setembre de 2023,  s’ha fet una nova mesa sectorial en la que s’han tractat aspectes relatius als processos d’estabilització docent:  el procés de mèrits i el concurs oposició d’estabilització. Des de CCOO lluitem per a garantir que aquests es desenvolupin amb la màxima transparència i compleixin la seva funció, que no és altra que la d’estabilitzar el personal docent que fa anys que treballa pel Departament.  A la mesa d’avui hem manifestat les nostres preocupacions per com s’està desenvolupant el procés del concurs oposició des de l’inici fins la publicació, aquesta setmana, dels resultats provisionals. Instem la Conselleria d’Educació a complir amb l’esperit de tota la normativa d’estabilització que els obliga a reduir els interinatges al 8% l’any 2025. És incoherent que el Departament digui que no deixarà vacant cap plaça del concurs de mèrits desertes i, en canvi,  no ho garanteixi amb les places del concurs oposició. 

També hem recordat la necessitat d’estabilitzar les plantilles dels centres deixant de bloquejar places als concursos de trasllats. Com ja sabem, a l’últim concurs de trasllats, el Departament tan sols va treure al voltant d’11.000 places quan sabem que n’existeixen unes 29.000. El Departament ha fet una feina ingent d’identificació de places pels processos d’estabilització i no és acceptable que aquestes s’amaguin en els concursos de trasllats. 

Aquesta ocultació de les “places perfilades” impedeix l’accés a totes elles a tot el personal funcionari de carrera i es donen sense que se segueixin criteris clars, objectius i transparents. Recordem que el sistema de provisió de Catalunya és l’únic de l’Estat en el qual no es respecten els criteris transparents i objectius de selecció de personal i l’únic en el qual es poden perdre llocs de feina sense justificació. Hem insistit en que el decret de plantilles continuarà perjudicant a tot el funcionariat que no podrà accedir a places amb caràcter definitiu. Destaquem que CCOO tenim entrada a tràmit una impugnació d’aquest passat concurs de trasllats.

CCOO hem lluitat i seguirem lluitant per garantir una estabilització real i amb garanties.

Concurs de mèrits

 • El  departament diu que la seva voluntat és que no quedi cap plaça deserta. 
 • La propera setmana  publicaran les  renúncies i no preses de possessió (només n’hi ha hagut 4) i aquests llocs es cobriran amb la llista complementària i recursos admesos. També publicaran una nova  resolució, que  ha de ser la definitiva, que es podrà consultar a l’etauler. 
 • El Departament encara està gestionant recursos d’alçada. Els que s’estimin s’inclouran a la llista de la setmana vinent. Entre finals de setembre i principis d’octubre el Departament acabarà de donar resposta a tots els recursos presentats.
 • A finals de setembre es publicarà una nova llista amb totes les persones seleccionades des del primer moment fins l’últim que s’enviarà al Ministeri d’Educació perquè aquest faci els nomenaments de funcionariat de carrera de les persones seleccionades.

Oposicions d’estabilització

 • Publicació de resultats provisionals: del 12 al 15 de setembre al web del Departament.
  • Consulta dels resultats: A l’espai personal habilitat
  • Resultat:
   • Positiu: Valor igual o superior a 5→ Accés a la fase de concurs = Baremació de mèrits
   • Negatiu: Valor inferior a 5
 • Reclamacions als resultats provisionals:
  • Termini: 2 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació
  • On: Allà on s’indiqui a la publicació del resultat
  • Com: Per escrit, cal dir els punts que es considera que no s’han puntuat correctament
  • Qui: qui ho consideri oportú
  • A qui està adreçada: Al tribunal
  • Resultat de la reclamació:
   • Estimació o desestimació serà per escrit, motivada i d’acord als criteris d’avaluació
   • La qualificació obtinguda pot quedar-se igual, pot augmentar però no es pot disminuir la qualificació.* 

*Malgrat que algun tribunal havia publicat una avís intentant dissuadir als candidats de presentar reclamacions a les puntuacions afirmant que aquestes es podien revisar a la baixa. El Departament ens ha assegurat que això no serà així i s’ha compromès a fer-ne una nota aclaridora a la seva pàgina web i avisar els tribunals.

 • Notes definitives: es preveu que es publiquin entre el 26 i el 27 de setembre. I si no s’hi està d’acord, es pot interposar recurs d’alçada davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes.
 • Mèrits: la fase de mèrits serà a principis d’octubre i s’hi podran presentar al·legacions a cada apartat (no als subapartats) penjant-hi un pdf d’autobarem que inclogui tot el que la persona aspirant consideri. La informació d’atri ja apareixerà en cada apartat. Hi haurà un termini de 5 dies per afegir mèrits i al·legacions i no hi haurà límit per afegir. Cada al·legació que es presenti quedarà enregistrada amb un número i no es podrà despenjar però sí afegir-ne de noves.