Admès a tràmit el recurs de CCOO contra el Departament per no treure totes les vacants a concurs de trasllats

El Jutjat contenciós administratiu número 16 de Barcelona ha dictat un Decret pel qual s’admet a tràmit el recurs contenciós administratiu presentat per la Federació d’educació de CCOO de catalunya, contra el Departament d’Educació, en relació amb la Resolució EDU/1000/2023, de 22 de març, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllat del personal funcionari de carrera i en pràctiques per a proveir els llocs de treball vacants a la inspecció d’educació i els llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyament secundaris i de règim especial als instituts i instituts escoles, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art superiors de disseny.

En la Resolució recorreguda observem que la relació de places que s’inclouen en l’Annex de la Resolució no es contemplen totes les places vacants, que el propi Departament d’Educació va facilitar a la Mesa Sectorial a les organitzacions sindicals amb la finalitat de determinar les places vacants que s’oferirien en els tres processos selectius, així les places existents són:

 Concurs de mèrits: 12.859 places

Concurs oposició d’estabilització: 14.238 places

Concurs oposició reposició: 2.174

TOTAL: 29.271 places existents identificades.

Entenem que, dins del poder d’autoorganització, l’Administració no està obligada a treure a concurs de trasllat totes les places vacants, però en aquest cas, haurà de motivar aquesta decisió.

Bé és cert que l’Administració, en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització, com a potestat discrecional, pot decidir que determinades places no surtin a concurs. Tanmateix, això no vol dir que ens trobem davant una facultat omnímoda de l’Administració que pugui exercir de manera arbitrària, sinó que, en tant que es tracta d’una potestat discrecional, haurà d’efectuar-se conforme a l’interès públic.

CCOOmpromeses amb tu, CCOOmpromeses amb l’educació