Mesa sectorial PDNU (14/03/2024): planificació del Mapa de centres de la formació professional 2035 

A la mesa del 14 de març de 2024 el president executiu de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, Fabián Mohedano, ens ha presentat la Planificació del Mapa de centres de la formació professional 2035. La nova llei d’FP integra els diversos sistemes de formació professional en un de sol: la formació professional inicial i la formació professional per a l’ocupació, i els serveis inherents d’informació i orientació i d’avaluació i acreditació de les competències professionals. Aquest sistema únic ha propiciat, per exemple, l’elaboració de l’Informe General de Prospectiva 23-26 o del Decret de centres integrats (137/2023), i suposarà una reestructuració de l’oferta de la formació professional.

CCOO considerem que aquesta integració és una oportunitat per incentivar la formació i l’acreditació professional de centenars de milers de treballadors i treballadores que no disposen de cap certificació professional i per a totes aquelles persones treballadores que volen millorar la seva formació o assolir-ne de nova. En definitiva, aquest nou sistema facilita l’accés a una formació professional qualificada al llarg de la vida, independentment de les circumstàncies formatives o laborals de cada persona.

Tanmateix, el Departament d’Educació ha de ser ambiciós en l’aplicació d’aquesta integració. Ja hi ha milers de places demanades per estudiar graus mitjans i graus superiors que no s’ofereixen. Fa falta augmentar la inversió en formació professional, tant l’oferida pel SOC, com la del mateix Departament.

CCOO volem remarcar  la  tasca ingent que ha fet el personal docent de formació professional per prestigiar-la. L’increment sostingut de demanda dels cicles i els alts percentatges d’inserció laboral dels alumnes d’FP són dades objectives i incontestables d’aquest prestigi. S’ha de comptar amb el personal docent d’FP per mantenir la qualitat de la formació professional. És imprescindible que l’extensió de l’FP que es vol abordar i els canvis que suposaran es facin acompanyats pel Departament d’Educació i amb la complicitat del personal docent.

Tots els serveis d’FP ofertats més enllà dels graus -acreditació de competència, formació permanent o ocupacional, certificats professionals, programes d’innovació, programes d’intercanvi internacional …- no formen part de l’horari laboral dels docents que se n’ocupen. No podem permetre que serveis públics d’FP tan necessaris per a la classe treballadora es sostinguin en la “voluntarietat” del personal docent. 

Demanem consens amb la comunitat educativa respecte a tots els canvis que es duguin a terme, que afecten alumnat, personal docent i famílies. 

Finalment, respecte a la mobilitat que es produirà de les places i especialitats, demanem que els canvis que afecten el personal docent comptin amb l’acompanyament del Departament i no quedin supeditats a les arbitrarietats que es puguin donar en la provisió de places a causa dels decrets que les regulen. El personal funcionari de carrera amb plaça definitiva no ha de perdre la continuïtat ni l’antiguitat pel fet que la plaça canviï de centre. El personal funcionari sense plaça definitiva ha de poder rebre la continuïtat que rebria si la plaça no canviés de centre.

També ens han presentat el Pacte Nacional de Salut Mental i Benestar Emocional amb l’anàlisi que han fet fins ara. Aquest pacte és una eina interdepartamental de la Generalitat de Catalunya que vol treballar la salut mental de forma transversal a tots els àmbits de la societat. 

CCOO denunciem que l’anàlisi i el pacte, en general, no inclouen el personal dels centres educatius. Cal una anàlisi quantitativa i qualitativa amb dades reals, fiables, objectives (agressions d’alumnat a personal educatiu, baixes per depressió o ansietat, burnout, estrès, gent que marxa d’un centre perquè no hi està bé, etc.). En aquesta anàlisi també s’han de tenir en compte els diferents factors de risc psicosocials del personal educatiu com són la sobrecàrrega, la limitació de l’autonomia personal i la participació, l’organització del centre educatiu i l’estil de lideratge (no és el mateix un lideratge pedagògic compartit que un lideratge autoritari).

Els Decrets de plantilles, direccions i autonomia de centres molt sovint augmenten els riscos psicosocials. 

CCOO hem exigit un protocol específic d’agressions d’alumnat a personal educatiu i un servei de suport psicològic preventiu ofertat a tot el personal del Departament d’Educació. 

També hem demanat un protocol de resolució de conflictes interpersonal i formació en gestió de les emocions.

Exigim també la implementació del mètode PSQCAT21 per a fer avaluacions de riscos psicosocials, ja que aquest és col·laboratiu i permet la participació de totes les persones treballadores proposant mesures de millora. 

Reclamem que el programa de salut i escola s’apliqui a tots els centres educatius, que el Departament d’Educació hi tingui més pes i que es dirigeixi també al personal educador.  

CCOO, demanem que s’estableixi la figura de la coordinació de coeducació en tots els centres educatius, separada de la de convivència i benestar, tenint en compte la transcendència de cadascun d’aquests càrrecs. També exigim que aquests siguin retribuïts, comportin una reducció lectiva suficient en funció de la grandària i complexitat del centre i una formació adient en horari laboral.

Sobre l’estat i l’aplicació de l’acord del 25 de gener que vam signar CCOO i UGT el Departament d’Educació ha manifestat que la tramitació està en marxa i que seguiran amb els tràmits fins el 12 de maig. CCOO utilitzarem tots els mecanismes possibles per exigir al Departament d’Educació i als grups parlamentaris que donin compliment a aquest acord.

El Departament d’Educació ha informat que el personal docent que fa tasques d’assessorament (plantilles, planificació, llengües estrangeres, adults…) als dos nous serveis territorials (Alt Pirineu i Aran i Penedès) cobraran el complement que els correspon des de l’1 de setembre de 2023 aviat. 

En el torn obert hem denunciat que malgrat el canvi de normativa del desembre sobre l’ús de dades biomètriques alguns centres educatius encara les fan servir. La resposta és que la setmana vinent es reuneixen els diferents departaments de la Generalitat per unificar criteris d’aplicació d’aquesta normativa. 

CCOO hem demanat que les plantilles dels centres passin per mesa perquè la part social hem de poder conèixer i negociar aquestes. a més, les plantilles provisionals s’han de publicar abans que acabi el curs en l’exercici de transparència que correspon a les administracions públiques. 

A l’anterior mesa CCOO vam denunciar l’abús horari que patien les persones que participen en el programa SENSEI. El Departament va donar instruccions als centres perquè ajustessin els horaris d’aquestes persones però encara hi ha centres que no ho han fet i cal que aquestes persones recuperin les hores fetes de més. El Departament ens ha contestat que estan estudiant com organitzar aquest retorn d’hores.

A més, CCOO hem tornat a denunciar la sobrecàrrega que pateixen els centres que fan sessions de 50-55 minuts, que cal personal orientador als centres d’FP i CFA