L’ESCOLA EN CATALÀ I SENSE RETALLADES: si no millorem les condicions de treball no tindrem docents!

Resum de la mesa sectorial del 13 de setembre de 2023.

Projecte de Decret del Règim  Lingüístic del Sistema Educatiu

El Departament d’Educació segueix amb la idea d’exigir el C2 de català i el B2 d’una llengua estrangera al personal docent que s’incorpori de nou el curs 25-26. A CCOO volem manifestar que l’exigir aquest requisit no ha de servir com una cobertura al Departament per justificar que ja ha “fet els deures” respecte a la llengua catalana als centres educatius. Reiterem que al personal docent i d´atenció educativa se’ls ha de facilitar una formació planificada, flexible, al centre, en hores laborals i gratuïta per part del Departament i no causar-los més sobrecàrrega de treball de la que tenen. 

Encara no se’ns ha donat resposta o no ens satisfà la resposta donada a moltes qüestions clau contemplades en la normativa:

 • La no afectació del contingut de la major part decret als centres privats.  CCOO considerem que ha d’afectar a tota la tipologia de centres i que no és admissible establir un tipus de segregació més, ara  per tipologia de centres,  excloïent als centres privats de la seva obligació vers la immersió i l’ús vehicular de la llengua catalana en detriment dels valors que s’hi associen, com la cohesió social. 
 • El Departament és conscient que les ràtios han de ser menors per a la óptima aplicació del projecte lingüístic ( sobretot pel que fa a la oralitat), per fer front a les diferents situacions lingüístiques de les aules i en concret de les aules d’acollida, però en cap no dona una resposta concreta.  Des de CCOO demanem, la reducció radical de ràtios sobretot en el segon cicle de l’educació infantil i en altres nivells i situacions que es requereixi. Reivindiquem eines i recursos per lluitar contra la segregació escolar i per la convivència i cohesió d’una societat multicultural. Tot això només s’aconsegueix, entre altres,  augmentant les dotacions i recursos tant de personal ELIC i AA  com dels CFAs entre d´altres.
 • CCOO seguim demanant una explicació sobre el menysteniment de l’FP, etapa clau en el lligam entre el món educatiu i laboral (el qual serà determinant per evidenciar si la llengua catalana és necessària en el món del treball o no l’és)  de la qual el text solament fa una breu menció en referència a la competència en llengua catalana tècnica.
 • CCOO apostem per la promoció des del Departament de la confecció i coordinació de projectes lingüístics de zona i del treball conjunt a través dels PEE (Plans Educatius d’Entorn) tal com s’apunta opcionalment en el redactat del decret. És molt important assegurar l’harmonització en aquest tema, compartir recursos i alhora evitar la “competència desfermada” a la que s’ha avocat als centres educatius des de fa temps.

En definitiva, no podem abandonar el model d’immersió lingüística aplicat amb recursos i que requereix un seguiment acurat, que ha de ser  garant de la cohesió social i de la igualtat d’oportunitats, com tampoc oblidar que la llengua vehicular en tot moment ha de ser la llengua catalana. Davant del repte del plurilingüisme que la societat actualment requereix ens reiterem que aquest s’ha de construir a partir i entorn de la llengua pròpia de Catalunya, el català, i el reconeixement de les llengües familiars.

Una vegada més reiterem el nostre rebuig absolut a la instrumentalització política i judicialització de la llengua catalana a l’escola.

Concurs de mèrits al cos d’inspecció educativa

Des de la Subdirecció General de la Inspecció d’Educació se’ns informa dels següents aspectes relacionats amb el concurs de mèrits:

 • Actualment són 3 les vacants convocades tot i que existeix la possibilitat de que aquestes places s´ampliïn degut a la previsió de jubilacions que s´aniran produint en el futur. Però les noves vacants es cobriran amb una llista de reserva existent.
 • L’estructura del concurs evoluciona respecte a la convocatòria del 2021 ja que es passa de 3 fases a 2: fase de mèrits 50% i fase de cas pràctic 50%. 
 • La previsió del calendari és la següent:
 • Resolució al DOGC: finals de setembre 2023.
 • Procés d’inscripció: octubre 2023.
 • Nomenament de les comissions i gestió d´admesos i exclosos: finals d’octubre de 2023.
 • Fase de mèrits: segona setmana de novembre 2023.
 • Cas pràctic: finals de novembre 2023.
 • A la pàgina web de la convocatòria es poden trobar casos pràctics de processos anteriors.

Fase de pràctiques del concurs oposició per accés al cos d’inspectors d´educació

CCOO demanem que el curs de formació es proposi un format híbrid per tal d´evitar desplaçaments i es faciliti l’accés a tothom. Així mateix hem reclamat que s’incorpori la figura de l’observador sindical a tots els processos selectius (oposicions, comissions d’avaluació de pràctiques…) com ja existeix en altres comunitats autònomes. 

Altres temes tractats a la mesa

 • CCOO exigim que els horaris del personal docent es signin i s’aprovin en claustre, en exercici real del dret dels docents, i  que aquests mateixos siguin horaris siguin els que des de direcció es facin arribar a inspecció educativa. Recordem a l’administració que la inspecció ha de fer complir la normativa horària a tots els centres i evitar la sobrecàrrega que pateixen cada vegada més docents a causa de males praxis en la confecció dels horaris del seu centre. 
 • Sobre les dues hores de reducció dels majors de 55 anys recordem que és inadmissible que aquestes hores s’hagin de fer al centre atès que “de facto” és una mesura dissuasòria de demanar aquest dret per part d’aquest col·lectiu i d’incomplir el mateix objectiu de la reducció. El Departament ha de prendre mesures urgents al respecte.
 • Demanem que s´informi al professorat afectat del procés d´integració PTFP, en termini ordinari, de quan es farà efectiva la integració a efectes legals i quan cobraran la primera nòmina com a PES i la quantitat corresponent a la retroactivitat. CCOO manifestem que aquesta primera nòmina ja s’hauria de cobrar aquest setembre. El Departament comenta que el sistema informàtic és força antic, que els alenteix molt el procés de revisió dels expedients i que faran els canvis pertinents i pagaran amb els endarreriments deguts, el més aviat possible, però que encara trigaran un temps. Des de CCOO exigim que s’agiliti el pagament d’aquest professorat i denunciem que el professorat està pagant la manca de previsió d’Educació, tenint en compte que aquest tema no és un tema sobrevingut. En especialitats d’FP hi ha molta manca de professorat a la borsa docent, així com també en altres especialitats. Hi té molt a veure com es tracta al professorat i la gestió que fa el Departament en el dia a dia  influeixen en augmentar o disminuir l’interès dels professionals en la docència. Casos com aquest afecten negativament!
 • La manca de personal PAS al Departament (tant als centres com a serveis centrals i serveis territorials) evidencia un funcionament nefast de l’administració que es tradueix en una clara falta de comunicació i resolució de problemes a les consultes dels i les docents i alhora representa una sobrecàrrega del personal PAS. El Departament  ens ha informat que no poden fer contractacions directes i s´estan buscant solucions.Aquest és un dels efectes negatius que té l’externalització en la prestació del servei.
 • Després de l´estabilització de 12.859 persones per concurs de mèrits, i com que enguany no es convocarà concurs estatal, exigim la realització d’un concurs de trasllats autonòmic. I que aquest concurs tal com CCOO hem proposat atorgui preferència a qui  hagi accedit al cos per oposició i, seguidament a qui ho hagi fet per mèrits. La resposta del Departament ha sigut que s’està esperant el retorn del Ministeri.

El 16 d’octubre el Departament d’Educació ja va presentar a la mesa una proposta de complement retributiu de major dedicació horària que permetria als i les docents de les especialitats de FP  507 Informàtica i 627 Sistemes i aplicacions informàtiques fer més hores lectives per suplir la mancança de professorat d’aquestes especialitats. Ara, sense passar per mesa, el Departament ha anunciat que aquest sistema també s’aplicarà a docents de llengua i literatura catalanes. CCOO fa temps que denunciem la manca de docents en algunes especialitats que s’ha agreujat els darrers cursos per la manca de planificació de l’administració i per condicions de treball cada vegada més precàries, entre moltes altres raons. És urgent que el Departament apliqui estratègies i mesures que promoguin l’entrada al món docent i incentivin la docència. La sobrecàrrega lectiva a canvi d’un petit sobresou és un nou pedaç a la qualitat de l’educació pública que a més porta de fet a la normalització “d’hores extres” a l’administració, fet que el nostre sindicat considerem totalment inadmisible i denunciable. Amb aquest nyap l’administració no millora ni les condicions laborals ni la qualitat de l’educació pública, cal que es posin a treballar de debó en solucions reals a curt, mig i llarg temini. 

Hem tornat a explicar a l’administració quin és l’objectiu de la mesa sectorial de negociació: negociar!  Seguim trobant que a les meses el Departament d’Educació ens passa documentació, resolucions, instruccions… a les quals fem aportacions i propostes que gairebé mai es recullen. La mesa de negociació no és un espai on  passar documents i deixar que els representants legals dels treballadors diguem la nostra per després publicar el document tal com ha arribat a la mesa. Exigim a la Conselleria d’Educació una negociació real que ens porti a aconseguir acords que millorin les condicions laborals del personal docent i la qualitat de l’educació de Catalunya.