Mesa sectorial 14/09/2022: Ratificació de l’Acord de l’1 de setembre, decret d’ESDAPC i complement retributiu de major dedicació horària

A la mesa de dimecres el Departament i els sindicats vam ratificar l’acord signat el dia 1 de setembre. CCOO ho vam fer després de la consulta a la nostra afiliació que va resultar en un 66.7% de vots favorables a l’acord. Amb el vistiplau i la força de l’afiliació esperem la publicació de l’acord al DOGC i seguim treballant, atentes i mobilitzades per continuar revertint  totes les retallades que patim, per la millora de les condicions de treball  i per una millor educació pública.

El Departament d’Educació va presentar a la mesa una proposta de complement retributiu de major dedicació horària que permetria als i les docents de les especialitats de FP  507 Informàtica i 627 Sistemes i aplicacions informàtiques fer més hores lectives per suplir la mancança de professorat d’aquestes especialitats. CCOO des de fa cursos venim denunciant la manca de docents en algunes especialitats, en concret professorat de formació professional, que s’ha agreujat els darrers cursos provocada per la manca de planificació de l’administració, de coordinació amb universitats i/o l’IOC en relació a la formació pedagògica i per condicions de treball cada vegada més precàries que no incentiven el pas a  la docència, entre moltes altres raons. És urgent que el Departament apliqui estratègies i mesures que promoguin l’entrada al món docent i incentivin la docència,  i que s’habiliti i  formi a professionals docents en aquestes especialitats i altres que també ja està detectat que tenen manca de professorat i dificultat per cobrir substitucions. CCOO hem advertit de la sobrecàrrega de treball que representarà aquesta mesura per les persones que acceptin fer més hores lectives,  pels equips docents de la família professional d’Informàtica i comunicacions i pel centre en general, i que l’aplicació i extensió d’aquest complement retributiu condueix directament a la normalització “d’hores extres” a l’administració, fet que el nostre sindicat considerem totalment inadmisible i denunciable, quan tot just estem a punt de revertir l’hora lectiva imposada per les retallades. Estarem amatents a aquest tema.

El Departament va assegurar que és una mesura d’acceptació voluntària, que aquest professorat farà 24 hores de permanència al centre, com la resta,  i que s’aplicarà única i exclusivament aquest curs.

Un altre punt que vam tractar va ser el contingut de l’esborrany del Decret de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAPC). En les consideracions prèvies vam manifestar el malestar del professorat d’EEAA, atès que no ha estat partícip ni coneixedor directe de la nova estructura i organització que contempla el nou decret. Alhora hem fet petició de les meses que calgui convocar per poder tractar-ne el contingut i l’afectació del personal dels diferents campus d’ESDAP de Catalunya, de les seves condicions de treball i de la necessitat  de planificació i mesures formatives necessàries per a la promoció docent i poder impartir aquests ensenyaments superiors.

Hem advertit també al Departament que és important regular els ensenyaments artístics superiors com realment l’espai d’educació  superior que representen  i que és tan important treure una regulació adient com fer-ho en el moment oportú. Tenim dubtes molt raonables de que ara sigui el moment més oportú, quan caminem cap a una nova llei estatal d’ensenyaments artístics. No ens agradaria que es repetís el que ja vam advertir sobre la Reforma de la FP (reorganització curricular) mitjançant la qual el Departament va introduir canvis curriculars a tots els cicles formatius que hauran de ser canviats de nou en breu en  aplicació de la nova Llei de FP. Un daltabaix per tothom, pels centres educatius i pel professorat,  que no s’entendria que ara es repetís en aquests ensenyaments  i augmentés encara més la pressió sobre uns professionals que fins ara han estat treballant en unes condicions d’ensenyament de secundària, però amb unes exigències d’ensenyaments superiors, sense rebre el degut reconeixement i tenir a l’abast els recursos necessaris.

En el torn obert de paraula hem demanat aclariments sobre com s’ha de realitzar la reducció de 2 hores complementàries a majors de 55 anys i el Departament d’Educació ens ha contestat clarament que les persones que s’acullen a aquest dret no han de fer cap mena de tasca al centre en aquestes hores, són 2 hores de reducció del seu horari de permanència al centre (han de fer 22 hores de permanència al centre, no 24 a secundària i 28 hores de permanència al centre, no 30 a primària). Si això no passa poseu-vos en contacte amb CCOO perquè farem la gestió i/o denúncia quan sigui pertinent.