Publicada al DOGC la llista única per especialitats del procés ordinari d’integració del personal PTFP en el cos de secundària 

Amb aquesta resolució es modifica la llista única per especialitats de les persones funcionàries de carrera del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, que s’integren a tots els efectes, en el cos de professors d’ensenyament secundari en l’especialitat equivalent als codis d’especialitat del Ministeri d’Educació i en la data d’efectivitat que es detalla a l’annex únic d’aquesta resolució, les quals han de ser nomenades funcionàries docents del cos d’ensenyament de secundari ex novo pel Ministeri d’Educació,  finalitzat el termini d’interposició de recursos, i vistos i resolts els recursos interposats per les persones participants dins del termini ordinari.

El 27 de desembre de 2023, s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/4350/2023, de 20 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2998/2023, de 30 d’agost, per la qual s’aprova la llista única per especialitats del procés d’integració en el cos de professors d’ensenyament secundari, convocat per la Resolució EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d’ensenyament secundari (DOGC núm. 8940, de 20.6.2023). Aquesta resolució s’ha publicat també a l’e-Tauler i a la pàgina web del Departament d’Educació.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (a partir del 28/12/2023). 

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu davant aquest òrgan, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (a partir del 28/12/2023).

Si necessites interposar recurs posa’t en contacte amb nosaltres.

CCOO seguim exigint que tot el professorat PTFP integrat cobri  ja el sou que els  correspon, inclosos els endarreriments, tal com exigim a Departament d’Educació s’ha convertit en morós .

D’altra banda volem recordar que està obert el període extraordinari de sol·licitud d’Integració. Podeu trobar tota la informació aquí.

Organitza’t amb CCOO! Lluita amb CCOO!