Recull de convenis col·lectius i documentació de negociació col·lectiva (desembre del 2023)

Documentació publicada en diaris oficials i revistes especialitzades

Aquest document inclou tots els convenis col·lectius, les revisions salarials, les pròrrogues de convenis, els acords de comissions negociadores, etc., publicats en diaris oficials (BOE, DOGC i BOP de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

També hi trobaràs:

  • Clàusules destacades: protocol contra l’assetjament sexual o per raó de sexe, ajuts socials, jornada laboral, flexibilitat horària, fons social, prestació laboral en modalitat de teletreball, intel·ligència artificial en relacions laborals.
  • Articles de publicacions periòdiques d’accés obert, guies i informes.

Llistes dels mesos anteriors