Garantir el dret a l’habitatge

Introducció

L’accés a un habitatge ha deixat d’estar a l’abast de moltes persones, fins i tot que estan treballant. La UE recomana  no dedicar més del 35% dels ingressos al pagament de l’habitatge i els subministraments bàsics, per a moltes persones això no és així. El cost de l’habitatge determina la insuficiència de salaris i prestacions. Si no existeix una prestació específica per l’accés a l’habitatge les diferències entre qui és propietari d’un habitatge o en té llogat un a preu asequible i que no el té distorsiona qualsevol política de rendes per protegir de la pobresa.

Objectius

Assolir polítiques públiques que garanteix l’accés a l’habitatge i la priorització de l’ús socials d’aquest.

S’han d’establir implementar polítiques públiques integrals que garanteixin l’accés equitatiu i assequible a l’habitatge, així com la priorització de l’ús social d’aquest bé fonamental, protegint els drets i el benestar de tots els membres de la societat.

Mesures

Per protegir la funció social de l’habitatge i garantir el seu dret davant de la seva mercantilització, és necessari establir una regulació legal del mercat immobiliari. Això inclou la creació d’un ampli parc d’habitatge social de lloguer, que s’ha de mantenir de manera indefinida amb la qualificació d’habitatge de Protecció Oficial. Entre d’altres mesures:

  • Parc ampli d’habitatge social (de lloguer)
  • Qualificació indefinida de l’habitatge de PO 
  • Mesures contra l’ús d’habitatges per estades curtes (turisme )
  • Ajuts a l’emancipació.  Tot evitant el trasllat als preus del lloguer. 
  • Polítiques amb pressupost suficient per incrementar l’oferta pública d’habitatge (compra, intermediació, mobilització d’habitatges buits, dret de tanteig i retracte, rehabilitació, construcció)

Eines i normativa de referència

ODS vinculats

ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
ODS 2. Posar fi a la fam; assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les persones de totes les edats.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.
ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua, i el sanejament per a totes les persones.
ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l'ocupació plena i productiva, i el treball digne per a totes les persones.
ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.
ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.
ODS 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres; gestionar els boscos de manera sostenible; combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la diversitat.
ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible; proporcionar accés a la justícia per a totes les persones, i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
ODS 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Interlocutor

Governs, administracions públiques, partits polítics i entitats i organitzacions amb qui compartim aquest objectiu

CCOO participem a: 

  • Iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda
  • Crida per un Pacte Nacional de l’habitatge
  • Òrgans participació institucional locals i de Catalunya sobre el tema de l’habitatge. 

Etiquetes