Acció social

Engloba diversos serveis, en la seva majoria catalogats a la cartera de Serveis Socials, adreçats a diferents col·lectius en situació de risc social o de vulnerabilitat, que es poden classificar en grans àmbits d’actuació:

  • Serveis adreçats a la infància, l’adolescència i la família (Centres Residencials d’Acció Educativa, Centres d’Acolliment, Serveis de suport a les famílies acollidores, Centres Matern – Infantils…).
  • Serveis a dones que pateixen violència masclista, punts d’informació i atenció a la dona.
  • Serveis de detecció i tractament social de persones en situació de pobresa i d’exclusió social.
  • Prevenció de situacions de risc.
  • Serveis per a refugiats i persones immigrants.
  • Serveis d’urgències socials.
  • Serveis de mediació, mesures penals alternatives i resolució de conflictes socials.
  • En general, serveis adreçats a persones en situació de vulnerabilitat i/o risc social.

Actualitat sobre el sector

Twitter @INTERVENCIOCCOO

Twitter feed is not available at the moment.