Estat de la negociació del conveni d’Acció Social

Hem traslladat la necessitat de millorar notablement les nostres condicions fins a l’equiparació amb ladministració pública

Dijous, dia 8 de febrer, vam tenir reunió de la comissió negociadora del Conveni Col·lectiu d’acció social. Des de l’estiu la patronal, La Confederació, té la proposta sindical per abordar el tancament definitiu del Conveni amb millores socials, reestructuració dels complements salarials i actualització a la normativa laboral vigent.

De moment sembla que La Confederació està en sintonia i entén la necessitat de tancar el conveni amb aquestes millores, però es mostra cautelosa a l’espera d’un compromís de l’administració d’incrementar els pressupostos dels serveis.

En aquest sentit, el 2022 i 2023, des de CCOO hem mantingut reunions amb les diferents administracions (Parlament, Govern i ens locals) on hem traslladat la necessitat de millorar notablement les nostres condicions fins a l’equiparació amb ladministració pública. Totes les administracions reconeixen aquesta necessitat, però no concreten ni com ni quan.

La nostra prioritat és i ha sigut sempre caminar cap a l’equiparació amb les condicions retributives i socials de la pública i pensem que ha arribat el moment de tancar un conveni que ens permeti iniciar aquest camí.

3

Millores imprescindibles

 • L’any 2026 han d’estar unificades a l’alça (cap als salaris del cicle continuat) les taules salarials i, a més, s’han d’anar incrementant les remuneracions amb l’objectiu final d’equiparar-nos amb els salaris de la pública.
 • Establir nous complements:
  • Complements de nocturnitat pel cicle general i continuat (les hores nocturnes es remuneren amb un complement del 25% del salari hora).
  • Complement de treball a torns pels professionals que presten servei en hores diferents en un període determinat de dies o de setmanes (les hores treballades a torns es remuneren amb un complement del 15% del salari hora).
  • Complement de dissabtes i diumenges per a quan es realitzi jornada de treball en algun d’aquests dies (les hores en cap de setmana es remuneren amb un complement entre el 15% i el 25% del salari hora).
  • Complement per festius de significació especial: pel personal que presti els seus serveis durant els dies de Nadal o any nou (volem incloure també el dia de Reis) percebrà un complement equivalent al 25% del preu hora i un descans equivalent de dues hores per cada hora treballada.
  • Complement d’experiència professional: el personal amb una experiència professional de tres anys a l’empresa o entitat, percebran un complement anual entre 661 € i 880 € (en funció del seu grup professional).
 • Mantenir i revalorar els complements que ja teníem acordats en el conveni (disponibilitat, valoració i diagnòstic, coordinació i CREI) així com la compensació dels festius.
 • Reducció de la jornada anual.
 • Millorar l’excedència voluntària per garantir el dret a reserva del lloc de treball durant els 6 primers mesos.
 • Millora en els permisos retribuïts, com per exemple hores per a visites mèdiques, tutories escolars, per fer exàmens oficials, per casament d’un familiar, així com incrementar les hores d’assumptes propis i l’actualització dels permisos de la nova llei de famílies.
 • Establir un permís sense sou d’una duració màxima de 90 dies anuals per a tot el personal amb una antiguitat superior a 1 any.