Preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior (PPACFGS)

proves d'accés a grau superior, curs d'accés a grau superior

Icona Info Nova

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés a grau superior. L’objectiu de la prova és que l’aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

El curs d’accés a grau superior comença al setembre i acaba al maig, quan es realitza la prova (consulteu el calendari escolar).
El curs 2023-2024 les matèries obligatòries es fan de forma presencial i les matèries específiques es fan a distància a l’IOC però donat que el curs està avançat no es poden oferir les matèries optatives.

Curs Horari Guia del curs Sol·licitud de plaça *
Proves d’accés a CFGS Horari del curs (matí) Guia del curs Sense places


* Al juny, un cop finalitzat el curs s’obre un període de preinscripció per al següent. A principis de setembre, l’alumnat que promociona o repeteix un curs i el que ha obtingut plaça a la preinscripció, realitza la matrícula. A partir del setembre i una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat.  

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic. En algunes matèries s’ha d’abonar una quantitat que cobreix les despeses del material que proporciona el centre. En aquests casos el preu és de 5 € per matèria. En cas que sigui necessari comprar un llibre de text no caldrà abonar aquesta quantitat. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.

Pels ensenyaments de preparació per les proves d’accés a grau superior es pot sol·licitar beca, que és concedida o denegada en funció de les circumstàncies socioeconòmiques de cada sol·licitant.