Preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior (PPACFGS)

proves d'accés a grau superior, curs d'accés a grau superior

Informació

Icona Info Nova

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés a grau superior. L’objectiu de la prova és que l’aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Consulteu la guia del curs.

Després de la preinscripció han quedat places vacants i es poden sol·licitar al setembre. L’horari del curs és de matí.

  • Les matèries obligatòries es faran de forma presencial
  • Les matèries específiques es faran a distància a l’IOC amb suport de professorat al centre.

El curs d’accés a grau superior comença al setembre i acaba al maig, quan es realitza la prova. Per a més informació consulteu el calendari escolar.

Sol·licita una plaça

Icona Matricula Nova


A partir del setembre i una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat.

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic. En algunes matèries s’ha d’abonar una quantitat que cobreix les despeses del material que proporciona el centre. En aquests casos el preu és de 5 € per matèria. En cas que sigui necessari comprar un llibre de text no caldrà abonar aquesta quantitat. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.

Pels ensenyaments de preparació per les proves d’accés a grau superior es pot sol·licitar beca, que és concedida o denegada en funció de les circumstàncies socioeconòmiques de cada sol·licitant.