Documentació del centre

Projecte educatiu

El projecte educatiu és el document que defineix com funciona un centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d’altres centres, adaptats a la realitat de l’entorn del seu alumnat i d’acord amb les conviccions pedagògiques dels seus docents; explicita les línies d’atenció a la diversitat i els objectius a mitjà termini; desglossa les línies mestres d’organització i distribueix funcions entre els membres de la comunitat educativa.

Podeu accedir al document clicant aquí.

Normes d’organització i funcionament

En aquest document es recullen el conjunt de normes d’organització del centre que l’experiència de funcionament ha anat indicant com a més convenients.

Podeu accedir al document clicant aquí.

Pla d’emergència

El pla d’emergència és el document que recull les actuacions que s’han de seguir davant d’una emergència, amb la finalitat de reduir la improvisació en cas que es produeixi qualsevol accident.

Podeu accedir al document clicant aquí.

Projecte lingüístic

El projecte lingüístic forma part del projecte educatiu de centre i concreta com es fa l’ensenyament de les diferents llengües al centre i com s’utilitzen.El projecte lingüístic concreta l’ús del català com a llengua vehicular, d’ensenyament i aprenentatge, així com l’aprenentatge del castellà i de les llengües estrangeres.

Podeu accedir al document clicant aquí.

Projecte de convivència

El projecte de convivència del centre té com a objectiu la contribució a un clima de respecte i acceptació entre els membres de la comunitat educativa i, per tant, vol proporcionar eines i recursos que permetin assolir aquest objectiu, que repercutirà també en la consecució de l’èxit social i personal de l’alumnat.

Podeu accedir al document clicant aquí.

Estratègia digital de centre

L’estratègia digital de centre defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.

Podeu accedir al web clicant aquí.

Acords del consell escolar

Acords del consell escolar i aprovació de documents: