Organització interna

Els òrgans col·legiats de govern i participació del CFA Manuel Sacristán són:

  • Equip directiu. És l’òrgan de govern del centre i està format pels següents òrgans unipersonals:
    • Director: Hèctor Cloquell Pérez
    • Cap d’estudis: Montserrat Garriga Garcia
    • Secretari: Jorge Sánchez Pedraza
  • Consell escolar. És l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre: director, cap d’estudis,  secretari (amb veu i sense vot), un representant de l’Ajuntament, un representant del personal d’administració i serveis (PAS), 5 representants del professorat i 5 representants de l’alumnat. No és membre del consell escolar, però també hi participa amb veu i sense vot, un representat de CCOO.
  • Claustre de professorat. És l’òrgan propi de participació del professorat en el control i la gestió dels aspectes educatius del centre. El formen els 12 professors i professores del centre i el presideix la direcció.