COMPETIC

COMPETIC

Informació

Icona Info Nova

Aquest ensenyament té com a objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’imparteixen en quatre nivells: L’inicial, 1, 2 i 3, que equivalen a certificats de l’ACTIC (ORDRE PRE/206/2017) i, entre altres, són vàlids per computar com a mèrits en oposicions.

Consulteu la guia dels cursos:
COMPETIC 1 presencial
COMPETIC 2 presencial
COMPETIC 3 presencial
COMPETIC 2 a distància
COMPETIC 3 a distància

Places que han quedat vacants després de la preinscripció i que es poden sol·licitar al setembre:

Curs Horari Vacants setembre
COMPETIC 1 tarda Dimarts i Dijous 16:30 – 18:00 14
COMPETIC 2 tarda Dimarts i Dijous 18:00 – 20:00 6
COMPETIC 3 tarda Dimecres 17:00 – 20:00 0
COMPETIC 2 a distància (3 grups) 5
COMPETIC 3 a distància (5 grups) 0

Tots els cursos comencen al setembre i acaben al juny. Cal tenir present que el COMPETIC 3 s’estructura en tres trimestres.  Per a més informació consulteu el calendari escolar.

Sol·licita una plaça

Icona Matricula Nova


A partir del setembre i una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat.

En el cas de COMPETIC 3, si hi hagués places disponibles, hi hauria la possibilitat de matricular-se al desembre per al segon trimestre i al març per al tercer, en aquest cas el formulari per sol·licitar plaça s’activarà al novembre (per al 2n trimestre) i al febrer (per al 3r trimestre). Tingueu present que per accedir a aquest nivell cal tenir acreditat el COMPETIC 2 o l’ACTIC de nivell mitjà.

(*) En la modalitat a distància, la realització del projecte final ha de ser presencial. Per al COMPETIC 2 es realitzen dues sessions de 5 hores i per al COMPETIC 3 una sessió de 3 hores. Al COMPETIC 3, en la modalitat a distància, cada trimestre l’alumne escull una única competència a cursar d’entre les cinc possibles (només en el cas que no hi hagi llista d’espera es podrà escollir una segona competència). En la modalitat presencial no es pot escollir la competència i s’ha de cursar la impartida pel professorat: C8. Presentació de continguts (primer trimestre); C4. Tractament de la informació escrita (segon trimestre); C6. Tractament de la informació numèrica (tercer trimestre).

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic i únicament s’ha d’abonar la quantitat de 10 € en concepte de material i despeses del curs. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.