COMPETIC

COMPETIC

Icona Info Nova

Aquest ensenyament té com a objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’imparteixen en quatre nivells: L’inicial, 1, 2 i 3, que equivalen a certificats de l’ACTIC (ORDRE PRE/206/2017) i, entre altres, són vàlids per computar com a mèrits en oposicions.

Els cursos són anuals, de setembre a juny. Cal tenir present que el COMPETIC 3 s’estructura en tres trimestres (consulteu el calendari escolar).

Per al curs 2023-2024 està tancada la matrícula. Entre el 20 i el 28 de juny es podrà fer la preinscripció a través d’aquesta pàgina web per al curs 2024-2025 que comença al setembre.

Curs Horari del curs 2023-2024 Guia del curs
COMPETIC 1 tarda
(nivell ACTIC bàsic)
Dimarts i Dijous
16:30 – 18:00
Guia de COMPETIC 1 presencial Matrícula tancada
COMPETIC 2 tarda
(nivell ACTIC mitjà)
Dimarts i Dijous
18:00 – 20:00
Guia de COMPETIC 2 presencial Matrícula tancada
COMPETIC 3 tarda
(nivell ACTIC avançat)
Dimecres
17:00 – 20:00
Guia de COMPETIC 3 presencial Matrícula tancada
COMPETIC 2 a distància (3 grups)
(nivell ACTIC mitjà)

Guia de COMPETIC 2
a distància
Matrícula tancada
COMPETIC 3 a distància (6 grups)
(nivell ACTIC avançat)

Guia de COMPETIC 3
a distància
Matrícula tancada


* Al juny, un cop finalitzat el curs s’obre un període de preinscripció per al següent. A principis de setembre, l’alumnat que promociona o repeteix un curs i el que ha obtingut plaça a la preinscripció, realitza la matrícula. A partir del setembre i una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l’adequat per seguir les classes amb normalitat.  

En el cas de COMPETIC 3, si hi hagués places disponibles, hi hauria la possibilitat de matricular-se al desembre per al segon trimestre i al març per al tercer, en aquest cas el formulari per sol·licitar plaça s’activarà al novembre (per al 2n trimestre) i al març (per al 3r trimestre).

Altres aspectes sobre el COMPETIC 3 a tenir en compte:
· Tingueu present que per accedir a aquest nivell cal tenir acreditat el COMPETIC 2 o l’ACTIC de nivell mitjà.
· El certificat del curs s’obté quan se superen dues competències.
· En la modalitat a distància, cada trimestre l’alumne cursa una competència a escollir d’entre les cinc possibles (només en el cas que no hi hagi llista d’espera es podrà cursar una segona competència en el mateix trimestre un cop finalitzada la primera).
· En la modalitat presencial no es pot escollir la competència i s’ha de cursar la impartida pel professorat: C4. Tractament de la informació escrita (primer trimestre); C6. Tractament de la informació numèrica (segon trimestre); C8. Presentació de continguts (tercer trimestre).

En la modalitat a distància, la realització del projecte final ha de ser presencial. Per al COMPETIC 2 es realitzen dues sessions de 5 hores al final del curs i per al COMPETIC 3 una sessió de 3 hores al final de cada trimestre.

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic i únicament s’ha d’abonar la quantitat de 10 € en concepte de material i despeses del curs. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.