Sol·licitud prestació de l’atur

SOL·LICITUD PRESTACIÓ DE L’ATUR

Qui pot demanar la prestació d’atur?

El personal interí o substitut que hagi finalitzat un nomenament, a jornada sencera o inferior, i per tant s’ha extingit el seu contracte o un dels seus contractes de treball.

Quins requisits són necessaris?

  • Haver perdut la feina involuntàriament.
  • Haver cotitzat com a mínim 360 dies en els últims 6 anys.
  • Estar en recerca activa de feina (al SOC: Servei d’Ocupació de Catalunya).

Quin és el termini màxim per demanar la prestació de l’atur?

15 dies hàbils a partir de l’últim dia treballat (sense comptar els diumenges, ni els festius).

Com he de fer la sol·licitud?

  1. Petició per internet del certificat d’empresa al ST/Consorci d’Educació de Barcelona, perquè aquest l’enviï telemàticament al SOC/SEPE.   
  2. Inscripció com a demandat d’ocupació al SOC SI és la primera vegada que esteu a l’atur:                               https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici
  3. Petició de cita prèvia per tramitar la prestació d’atur al SEPE (Servicio Estatal Público de Empleo):  www.sepe.es

Atenció telefònica: BARCELONA 93.619.09.98 GIRONA 972.068.698 LLEIDA 973.990.598 TARRAGONA 977.990.598  – Telèfon d’informació general: : 901 11 99 99

Quina serà la quantia de la prestació?

Dependrà de la base de cotització dels darrers 6 mesos treballats i de si ha estat a temps complet o a temps parcial. La base reguladora, que fonamenta el càlcul de la prestació, s’obté a partir de la quantitat que figura en la nòmina en l’apartat de base de contingències comunes.

En funció d’això es rebrà el 70% de la base reguladora fins al dia 180 i el 50% a partir del dia 181. Tenint en compte que la prestació estarà subjecta a descomptes de la Seguretat Social i la retenció a compte de l’IRPF, si s’escau.

Tot i això, hi ha límits màxims i mínims a percebre. A l’any 2020: màxim de 1.098,09€ per persona sense fills o 1.254,96€ amb 1 fill, i 1.411,83€ amb 2 o més fills.

Quanties corresponents a l’any 2020 relatives als valors mensuals i anuals.

El tipus de jornada laboral treballada, també afectarà a la quantia a cobrar. Si s’ha treballat a jornada completa, la quantitat que correspon tant al 70% com al 50% de la base reguladora està per damunt del màxim, per la qual cosa s’acaba cobrant el mateix durant tot el temps de prestació d’atur, per tant la quantiat màxima.Si vols saber la quantia a rebre, es pot calcular mitjançant aquest aplicatiu del SEPE.

El SEPE ingressarà l’import el dia 10 de cada mes i si fos festiu, el següent dia hàbil.

Quina durada tindrà la prestació?

La durada de la prestació d’atur depèn del temps treballat els darrers 6 anys i si  s’ha treballat de dilluns a divendres.

Si s’ha treballat a jornada inferior a la sencera, cal demanar que en el certificat s’especifiqui que l’horari és de dilluns a divendres indicant el tipus de jornada, ja que s’ha de tenir en compte les hores de permanència i complementàries. Els Serveis Territorials ja ho tenen en compte i habitualment ho fan així en els certificats que entreguen.

Dies de cotització (darrers 6 anys)Dies de prestacióde 360 a 539120de 540 a 719180de 720 a 899240de 900 a 1.079300de 1.080 a 1.259360de 1.260 a 1.439420de 1.440 a 1.619480de 1.620 a 1.799540de 1.800 a 1.979600de 1.980 a 2.159660des de 2.160720

Període d’ocupacióDurada de la prestació
Des de 360 fins a 539 dies120 dies
Des de 540 fins a 719 dies180 dies
Des de 720 fins a 899 dies240 dies
Des de 900 fins a 1.079 dies300 dies
Des de 1.080 fins a 1.259 dies360 dies
Des de 1.260 fins a 1.439 dies420 dies
Des de 1.440 fins a 1.619 dies480 dies
Des de 1.620 fins a 1.799 dies540 dies
Des de 1.800 fins a 1.979 dies600 dies
Des de 1.980 fins a 2.159 dies660 dies
Des de 2.160 dies720 dies

Què passa amb l’atur si mentre la cobro em donen un nomenament de jornada sencera?

S’interromp el pagament de la prestació.

Si el nomenament dura menys de 360 dies, quan s’acabi podeu sol·licitar la represa de la prestació que vareu interrompre en començar a treballar.

Si el nomenament dura 360 dies o més, quan s’acabi podeu triar entre dues possibilitats: tornar a cobrar la prestació que vareu interrompre en començar a treballar o bé sol·licitar una altra prestació contributiva a partir del que heu cotitzat.

Es pot complementar amb atur, si es treballa una jornada inferior a la sencera?

Si cobreu una prestació contributiva i comenceu a treballar amb jornada inferior a la sencera, podeu escollir entre interrompre la percepció de la prestació, mentre duri el nomenament, o compatibilitzar la feina amb el cobrament de la prestació de l’atur corresponent a les hores que falten per completar la jornada.

Si es cobreixen dues substitucions compactades i es finalitza una de les dues, també es té dret a cobrar el subsidi d’atur amb el mateix requisit anterior.

La prestació només cobrirà la part que falta per arribar al màxim de la prestació de l’atur que correspongui, i s’ha de tenir en compte que es consumeix temps d’atur.

Si s’interromp la prestació i el nomenament dura menys de 360 dies, quan s’acabi podeu sol·licitar la represa de la prestació interrompuda. Si el nomenament dura 360 dies o més, quan s’acabi podeu escollir entre reprendre la prestació interrompuda o sol·licitar-ne una altra. Les cotitzacions que s’han tingut en compte per a la prestació no escollida no poden computar-se per accedir a una altra prestació més endavant.

Si compatibilitzeu la prestació amb un nomenament a jornada inferior a la sencera, l’import de la prestació es redueix en proporció a la jornada que feu. La durada de la prestació no varia i, en acabar el nomenament, es torna a percebre l’import íntegre que us correspongui.

Tens dret a gaudir de vacances?

Quan finalitza el nomenament, el Departament d’Ensenyament efectuarà el pagament de les vacances no gaudides que pertoquen segons el temps treballat. El nombre de dies de vacances que corresponen a cada persona és de 2,5 dies per cada mes treballat.

No es pot tramitar ni començar a cobrar l’atur fins que s’exhaureixin els dies de vacances no gaudides. Cal recordar que el Departament no computa els dies de vacances no gaudides com a serveis prestats a efectes del número de la borsa

Què succeeix si tinc una baixa laboral al acabar un nomenament?

Si es produeix una situació de baixa per incapacitat temporal amb nomenament en vigor, continuareu percebent la prestació econòmica d’IT fins al final del nomenament. Posteriorment la Seguretat Social pagarà fins que rebeu l’alta mèdica, tot i que se’n modificarà l’import i passareu a cobrar l’equivalent a la prestació d’atur.

Un cop rebeu l’alta mèdica, teniu 15 dies hàbils per sol·licitar la prestació d’atur. Si la causa de la baixa és una malaltia comuna o un accident no laboral i teniu dret a una prestació de nivell contributiu, perquè compteu amb 360 dies cotitzats o més, es descompta de la durada de la prestació el temps que passi entre el final del nomenament i l’alta mèdica. A més a més, el Servei Públic d’Ocupació Estatal cotitza a la Seguretat Social per tot aquest període.

Què succeeix amb la prestació d’atur si agafo la baixa?

Continuareu cobrant la prestació sense que en variï l’import o la durada. Caldrà que lliureu a l’oficina d’ocupació la baixa mèdica, les confirmacions setmanals i l’alta quan es produeixi. La vostra situació com a demandant de feina es modifica, ja que durant la baixa no haureu de renovar la demanda. 

Què succeeix amb la prestació de l’atur en situacions de maternitat/paternitat?

La llicència per maternitat o paternitat comença amb el contracte en vigor i s’acaba un cop finalitzat el contracte.

Si la maternitat o paternitat comença amb el contracte en vigor, quan aquest s’acaba es continua percebent la prestació econòmica de maternitat o paternitat durant totes les setmanes del permís. En finalitzar, en el termini de 15 dies s’ha de sol·licitar la prestació d’atur. Es cobra entre els dies 10 i 15 de cada mes.

La prestació per maternitat o paternitat l’abonarà l’INSS i es cobra el 100% del sou.

La prestació d’atur l’abona el SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) i es cobra el 70% de la base de cotització.

La maternitat o paternitat comença quan es percep la prestació d’atur.

Durant tot el període de la maternitat/paternitat no es consumeixen dies de la prestació d’atur i es cobra el 100% de la base de cotització. En finalitzar, es continua cobrant la prestació suspesa i es percep el 70 % de la base de cotització durant el temps reconegut de la prestació. Es cobra entre els dies 10 i 15 de cada mes.

Quan es produeix el naixement, s’ha de lliurar a l’oficina d’ocupació l’informe de maternitat perquè el SEPE suspengui l’atur i poder iniciar el cobrament de la prestació de maternitat/paternitat que serà abonada per l’INSS. La suspensió de l’atur no s’haurà de renovar, ni es rebran convocatòries de cursos de formació, ofertes de feina o d’altres serveis.

Puc marxar a l’estranger cobrant la prestació de l’atur?

Quan cobres de l’atur, només pots anar a l’estranger per treballar, buscar feina, completar la formació professional o col·laborar en tasques de cooperació internacional.

Si marxeu per algun dels motius anteriors i esteu menys d’un any, s’interromp l’abonament de la prestació i en tornar, si us trobeu en situació d’atur, podeu sol·licitar la represa de la prestació.

Si us hi esteu un any o més i quan torneu a Espanya us trobeu en situació d’atur, no teniu dret a reprendre la prestació. Tanmateix, si teniu la nacionalitat espanyola i torneu d’un país que no pertany a la Unió Europea, podríeu tenir dret a un subsidi per a emigrants retornats.

Si us traslladeu a l’estranger per una causa no inclosa a la llista anterior, heu de sol·licitar una autorització a l’oficina d’ocupació.