Permutes

PERMUTES

Procediment excepcional de provisió de vacants autoritzat per l’Administració.

Qui el pot demanar:

personal funcionari propietari definitiu.

Sol·licitud:

signa per les dues persones sol·licitants, adjuntant els fulls de serveis certificats pels serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona, de cadascuna de les persones sol·licitants.

Observacions:

  • Acreditar 2 anys de serveis efectius amb caràcter definitiu al lloc de treball que es vol permutar.
  • Que els llocs de treball siguin d’iguals característiques i els correspongui idèntica forma de provisió.
  • Que els qui pretenguin la permuta comptinguin, respectivament, una antiguitat que no difereixi en més de 5 anys.
  • Que la unitat administrativa de la qual depengui cadascuna de les places per permutar emeti un informe previ favorable..
  • Quan la permuta sigui entre administracions educatives diferents, totes dues l’han d’autoritzar.
  • En els 10 anys a partir de la concessió de la permuta, no se’ls en pot autoritzar cap altra.
  • No es pot autoritzar una permuta quan a alguna de les persones li manquin menys de 10 anys per a la jubilació legalment establerta.
  • Cal deixar sense efecte les permutes si en els 2 anys següents a la data en què es concedeixin es produeixen l’excedència o la jubilació voluntàries d’algun dels permutants.
  • Després de la permuta no es pot participar en els concursos de trasllats fins a haver prestat 2 anys de serveis en la plaça que s’hagi ocupat com a conseqüència de la permuta.
Normativa:RD 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents previstos en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació i altres procediments de provisió de places per cobrir per aquests mateixos.