Paga “extra”: Quant es cobra?

Última actualització: 21/12/2022

Paga “extra”: Quant es cobra?

Tenim dues pagues “extres” que cobrem en les nòmines de juny i desembre, però no són “dobles”.

La lluita sindical va permetre aconseguir, al desembre de l’any 2009, cobrar per primera vegada una paga “doble”. Però l’alegria ens va durar ben poc i 5 mesos més tard, el President del Govern anunciava la retallada del 5% del nostre sou i de part dels complements de la paga extra. Des de llavors, la paga extra equival, aproximadament, a un 80% de la nòmina mensual.

Com es meriten les pagues?

Les pagues extraordinàries són proporcionals a la jornada realitzada i al temps treballat. El període corresponent a cadascuna de les pagues extraordinàries comprèn els 6 mesos immediatament anteriors, és a dir:

 • Paga extraordinària de juny: Període de l’1 de desembre de l’any anterior al 31 de maig de l’any en curs. ( 6 mesos)
 • Paga extraordinària de desembre: Període de l’1 de juny al 30 de novembre de l’any en curs. (6 mesos)

Les persones en situació d’incapacitat temporal perceben la paga extra exactament igual que la resta de treballadors.

Les pagues extraordinàries s’abonen proporcionalment en els casos següents:

 • Sí que es cobra paga extraordinària treballant a jornada reduïda (1/3,1/2, 2/3). Òbviament l’import de la paga extraordinària presenta la reducció proporcional corresponent.
 • Quan el temps de serveis prestats és inferior a la totalitat del període corresponent a una paga extraordinària, aquesta paga s’ha d’abonar proporcionalment al temps de serveis prestats efectivament.

Exemple 1:

Vacant ordinària: de l’1 setembre fins a 31 agost de l’any següent. Rebrà tres pagaments a part de nòmina mensual ordinària.

 • La part proporcional de paga extra de desembre: corresponent al període treballat de l’1 de setembre fins al 30 novembre (3 mesos)
 • La paga extra de juny: corresponent al període treballat de l’1 de desembre al 31 de maig (6 mesos)
 • A la nòmina de l’agost, la liquidació de la paga extra que li correspon dels mesos de juny i agost + les vacances gaudides i retribuïdes.

Exemple 2:

Una Substitució: del 21 d’octubre fins al 3 de febrer de l’any següent. Rebrà a part de la nòmina mensual ordinària:

 • La part proporcional de la paga extra de desembre: corresponent al període treballat del 21 d’octubre fins al 30 de novembre (un mes i alguns dies)
 • En finalitzar contracte el 3 febrer rebrà en la darrera nòmina:
  • La part proporcional de la paga de juny: corresponent al període treballat de l’1 de desembre fins al 3 de febrer ( 2 mesos i alguns dies)
  • Les Vacances no gaudides però retribuïdes corresponent al període treballat del 21 d’octubre fins al 3 de febrer. Aproximadament 2,5 dies per cada mes treballat.

Com puc saber quina part de la meva nòmina correspon a la paga extra ?

A la teva nòmina la paga extra s’identifica amb 2 codis:

 • 003 Paga extraordinària: és la suma de sou base paga extra + triennis paga extra + complement de destinació (codi 004).
 • 085 Complement addicional específic: és la suma del complement específic general (codi 005) + el complement específic singular (codi 006) + complement específic per estadis (codi 008).

Sumant les quantitats que apareixen en els dos conceptes s’obté la quantia exacta de la teva paga extra. No rebem una paga doble perquè les quanties del SOU BASE i dels TRIENNIS que es fan servir per calcular la paga extra són inferiors a les corresponents a les de les nòmines de cada mes.

Recuperació de les pagues 2012, 2013 i 2014

Aquest retorn de les pagues extres (2012, 2013, 2014) no és fruit d’un desig irrefrenable del Govern de tornar-les, de fet segurament no haguessin tornat mai. El retorn de les pagues arrabassades ha estat fruit de negociació sindical que CCOO va liderar. Així, el 2018 quan la millora de la situació econòmica era un fet i el Govern continuava mirant cap a un altre costat des de CCOO vam pressionar amb dues ocupacions del Departament d’Administració Pública dirigit per Josep Puigneró durant el mes de novembre. Van ser accions en solitari del nostre sindicat, que vam reforçar amb una concentració al Parlament i la convocatòria d’una vaga general dels serveis públics de la Generalitat de Catalunya pel 12 de desembre de 2018, conjuntament amb la UGT i USOC. Aquesta pressió va donar els seus fruits i vam aconseguir signar un gran acord desconvocant la vaga.

L’Acord del Comitè de Vaga de l’11 de desembre de 2018.

Volem recordar que a la convocatòria d’aquesta vaga general de 2018 cap sindicat més s’hi va voler afegir. L’Acord del Comitè de Vaga de desembre de 2018 (criticat pels sindicats que no es van voler afegir a la convocatòria de vaga) fixava un calendari de retorn de totes les pagues, que obligava al Govern a pagar-les. I així ha estat.

Entre els anys 2019 i 2020 hem cobrat les pagues que ens van prendre els anys 2012 i 2013. La paga del 2014 l’havíem de cobrar entre 2021 i 2022. Però el tercer punt de l’acord establia la possibilitat de reduir el termini de devolució de les pagues arrabassades a 3 anys en funció de la situació econòmica i pressupostària del moment. És per això, gràcies a l’acord signat l’any 2018 per CCOO, UGT i USOC, que hem cobrat el 100% de la paga de 2014.