Normativa

Normativa

Alumnes

Accés a la universitat​

Reial decret 96/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els reials decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES), i 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 55, de 05.03.2014)

Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior (BOE núm. 302, de 16.12.2011)

Reial decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE núm. 113, de 8.5.2010; suplement en català al num. 113, de 8.5.2010).

Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE núm. 283, de 24.11.2008).

Ordre de 25 de novembre de 1999, per la qual es determinen els estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials que es relacionen amb cadascuna de les vies d’accés (BOE núm. 286, de 30.11.1999).
Text actualitzat (Ordre de 25 de novembre de 1999)

Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d’accés a la universitat que podran realitzar qui estiguin en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents. (BOE núm. 306, de 17.12.2010).

Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la universitat (DOGC núm. 5417, de 9.7.2009).​

Admissió i escolarització​

Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya (DOGC núm.8344​, de 18.2.2021​)​

Decret 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm.7805, de 7.2.2019)

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007) 

Resolució ENS/783/2017, de 10 d’abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2017-2018 per als ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics.

Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018.

Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau (BOE núm. 138, de 7.6.2014)​

Ajuts i atenció a la diversitat​

Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials (DOGC núm. 2528, de 28.11.1997).

Resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013).

Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb trastorns de l’aprenentatge (DOGC núm. 6419, de 17.7.2013).

Resolució EDU/3699/2007, de 5 de desembre, per la qual s’aproven les instruccions per establir el procediment per tal que l’alumnat que pateixi malalties prolongades pugui rebre atenció educativa domiciliària per part de professorat del Departament d’Educació (DOGC núm. 5029, de 14.12.2007).

Associacions de pares i mares​

Decret 202/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions de pares d’alumnes (DOGC núm. 854, de 19.6.1987) ​

Drets i deures​

Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006).​

Educació inclusiva

Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017).​

Registre​

Ordre ENS/293/2015, de 18 de setembre, de creació del Registre d’alumnes i del fitxer de dades de caràcter personal associat (DOGC núm. 6963, de 25.9.2015).​

Títols acadèmics​

Reial decret 562/2​017, de 2 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l’obtenció de títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxillerat, d’acord amb el que disposa el Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l’ampliació del calendari d’implantació de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm. 132, de 3.6.2017)​

Reial decret 356/2014, de 16 de maig, pel qual s’estableixen set títols de formació professional bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de formació professional (BOE núm. 130, de 29.5.2014)

Reial decret 774/2015, de 28 d’agost, pel que s’estableixen sis títols de formació professional bàsica del Catàleg de títols dels ensenyaments de formació professional (BOE núm. 207, de 29.8.2015) 

Reial decret 733/1995, de 5 de maig, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 131, de 2.6.1995).

Ordre EDU/520/2011, de 7 de març, per la qual es modifica l’ordre EDU/1603/3209, de 10 de juny, per la qual s’estableixen equivalències amb els títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxiller regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 62, de 14.3.2011).

Ordre EDC/216/2005, de 4 de maig, per la qual es desenvolupa el procediment d’expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4385, de 17.5.2005).

Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s’estableixen equivalències amb els títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxiller regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació (BOE núm. 146, de 17.6.2009).

Més informació a l’apartat Homologació i c​onvalidació de títols.​

Disposicions internes​

Consulteu a l’apartat Disposicions internes la normativa del Departament que no es publica al DOGC.​​


Catàleg de protocols

Project​​​es educatius

 Plans e​duc​​atius d’entorn

 • Data de publicació: juny de 2017
 • Responsable: Departament d’Educació

Plans educ​atius d’entorn (XTEC) 

 Promoció es​colar del poble gitano. ​

 • Data de publicació: octubre de 2014​​
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte promoció escolar (XTEC)

 Projecte Escola i família. Continguts de l’aplicaci​ó informàtica per a l’elaboració del projecte​

 • Data de publicació: març de 2017​
 • Responsable: Departament d’Educació

Comunitat educativa. Escola i famílies (XTEC) 

 Servei comunitari per als alumnes de secundà​ria obligatòria. Una acció educativa en el marc curricular​

 • Data de publicació: octubre de 2015
 • Responsable: Departament d’Educació

Servei comunitari (XTEC)

 Projecte de Convivència i èxit educatiu. Continguts de l’aplicació informàtica per a l’elaboració del projecte de convivència​

 • Data de publicació: setembre de 2021​​
 • Responsable: Departament d’Educació

​Projecte de convivència (XTEC)

Prevenció de la violència als centres​

Maltractament infantil i ad​oles​cent ​

 • Data de publicació:​ novembre de 2019
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte de convivència (XTEC)

Protocols relacionats amb el maltractament d’infants i adolescents.

 Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina​

 • Data de publicació: any 2007
 • Responsable: Departament d’Acció Social i Ciutadania

Departament de Drets Socials > Protocols d’actuació​

Materials de suport per als centres​

Prevenció, detec​​ció i intervenció de processos de radicalització violenta als centres educatius​​

 • Data de publicació: desembre de 2018
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte de convivència (XT​​EC)

Prevenció, detecció i inter​venció davant conductes d’odi i discriminació ​

 • Data de publicació: desembre de 2018​
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte de convivència (X​​​TEC)

Prevenció, detec​ció i intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals​

 • Data de publicació: juliol de 2019​​​
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte de convivència (XTEC)

Prevenció, detecció i inte​r​venció enfront l’assetjament escolar a persones LGBTI​

 • Data de publicació: juliol de 2018
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte de convivència (X​​TEC)

Materials de suport per als centres​​

Prevenció, detecció​ i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d’Ensenyament ​

 • Responsable: Departament d’Educació

Protocols en casos d’assetjament

Prevenció, detecció​ i intervenció davant la violència masclista entre l’alumnat  ​

 • Data de publicació: juny de 2019
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte de convivència (XTEC​)

Materials de suport per als centres​​​​​

M​illora de la convivència

 Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius

 • Responsable: Departament d’Igualta​t i Feminismes

​Departament d’Igualtat i Feminismes > LGTBI+​

Materials de suport per als centres​

  Protocol per a​ la prevenció i l’abordatge del matrimoni forçat a Catalunya

 • ​Responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Departament d’Igualtat i feminismes > Prevenció del matrimoni forçat

Materials de suport per als centres

Protocol​ d’acollida d’alumnat des​plaçat de la guerra de Rússia contra Ucraïna als centres educatius

 • Data de publicació: març de 2021​​
 • Responsable: Departament d’Educació

Gestió d’alumnes > Situacions específiques 

 Actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflict​​e o comissió d’una infracció penal

 • Responsable: Departament d’Educació​

Projecte de convivència (XTEC) 

​Intervenció en cas de​​​ conflicte greu amb l’alumnat 

 • Data de publicació:​ juny de 2008
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte de convivència (XTEC)

Protocol d’àmbit c​​omunitari de prevenció, detecció i intervenció davant situacions d’absentisme​​

 • Data de publicació: juny de 2019
 • Responsable: Departament d’Educació

Projecte de ​convivèn​​​cia (XTEC)

Sa​​lu​t

 Guia per a l’abordatge de la conducta suïcida i de les autolesions no suïcides en el centre educatiu​

 • Data de publicació: Desembre de 2022
 • Responsable: Departaments de Salut i d’Educació

 Acompanyar l’àpat dels alumnes. Cons​ells per a menjadors escolars i famílies

 • Data de publicació: febrer de 2016​
 • Responsable: Agència de Salut Pública de Catalunya

Alimentació saludable per a infants i joves (Agència de Salut Pública de Catalunya)

Model d’atenció dels infants amb al·lèrgies alimentàries i/o al làtex en l’àmbit escolar

 • Responsable: Departaments d’Educació i Salut

 Model d’atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar

 • Responsable: Departaments d’Educació i Salut

Pla transversal de promoció i edu​​​​cació per a la salut en infants

 • Data de publicació: desembre de 2010​
 • Responsable: Departaments d’Educació i Salut

Programa Salut i Escola (XTEC) 

 Sida i comunitat escolar. Informació per a​ professionals de l’àmbit educatiu​

 • Data de publicació: novembre de 2009​
 • Responsable: Departament de Salut

Material divulgatiu – Documentació (Dept. ​de Salut)

 Programa Salut i Esc​​ola. Conting​ut i guia d’implantació​

 • Data de publicació: desembre de 2008
 • Responsable: Departaments d’Educació i Salut​​

Programa Salut i Escola (Agència de Salut Pública de Catalunya) ​​

 Protocol de prevenció de drogues a se​​cundària​

 • ​Responsable: Departament d’Educació​

​Protocol de prevenció de drogues a secundària (XTEC)​

Seg​uretat

Guia d’actuació per a centres educatius en el marc d’altes temperatures 

 • Data de publicació: maig de 2023
 • Responsable: Departament d’Educació

Pla d’adequació al canvi climàtic​​​​​​​​

Mesures d’actuació en l’à​mbit educatiu davant d’onades de calor o d’altes temperatures excepcionals (SLT)

 • Data de publicació: setembre de 2022
 • Responsable: Departaments d’Educació i Salut

Mesures d’actuació davant les onades de calor (Educació)

 Pla d’emergència per als centres​​

 • Data de publicació: setembre de 1998
 • Responsable: Departament d’Educació

 Pla d’emergència per a les llar​s d’infants​​

 • Responsable: Departament d’Educació

 Protocols i mesures exc​​epcionals relacionades amb la covid-19​​

 • ​Responsable: Departaments d’Educació i Salut​

​Repositori del Departament d’Educació​​

Unitats docen​​ts (Justícia i DGAIA)

 Marc d’actuació de les unitats docents dels ce​ntres de la DGAIA

 • Data de publicació: juny de 2015​​
 • Responsable: Departament d’Educació

 Marc d’actuació de les unitats docents dels centres ​de justíc​ia juvenil​. Document marc

 • Data de publicació: novembre de 2015​
 • Responsable: Departament d’Educació​

Centres i serveis educatius

Activitats complementàries i extraescolars

Decret 198/1987, de 19 de maig, pel qual es regula les activitats complementàries i extraescolars i de serveis als centres docents en règim de concert de Catalunya (DOGC núm. 854, de 19.6.1987).​

Resolució PRE/2073/2014, de 8 de setembre, per la qual s’aprova el Pla estratègic d’esport escolar de Catalunya, 2013-2020 (DOGC núm. 6707, de 16.09.2014)​​

Autonomia dels centres​

Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu (BOE núm. 96, de 21.4.2012). Aquest reial decret llei ajorna totes les disposicions del Reial decret 1147/2011 fins al curs 2014-2015, excepte la disposició addicional setena.

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

Ordre de 16 de gener de 1990, de desplegament del Decret 235/1989, de 12 de setembre, que regula el procediment per dur a terme l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 1250, de 2.2.1990).​

Calendari escolar​

Ordre EDU/133/2023​, de 26 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.​​

Ordre EDU/113/2022, de 3 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i es modifica l’Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya ​ (DOGC núm. 8671​​​, de 19.5.2022)​

Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya  

Ordre EDU/56/2019​, de 26 de març, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 7844​, de 1.4.2019) 

Ordre ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya  (DOGC núm. 7640, de 12.6.2018)

Ordre ENS/77/2016, de 6 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 7100, de 15.4.2016)

Ordre ENS/59/2015, de 26 de març, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2015-2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm 6844, de 2.4.2015)

Ordre ENS/124/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 6607, de 22.4.2014) ​

Centres de complexitat

Resolució EDU/1931/2022, de 7 de juny, per la qual es regula el Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE) per als cursos 2022-2023 i 2023-2024, en el marc de les mesures adoptades pel Departament d’Educació per reforçar els centres educatius amb més complexitat i vulnerabilitat educativa, al qual s’integra el programa del Ministeri d’Educació i Formació Professional de cooperació territorial per a l’orientació, avenç i enriquiment educatiu PROA+ (DOGC núm. 8695, de 13.6.2022)

Resolució ENS/2466/2018, de 22 d’octubre, per la qual s’actualitza la relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial (DOGC núm. 7736, de 29.10.2018)​

Centres privats i concertats​

Decret 122/2012, de 9 d’octubre, del procediment d’autorització prèvia per a l’obertura de centres educatius privats (DOGC núm. 6233, de 16.10.2012)

Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius (DOGC núm. 1722, de 17.3.1993)​

Centres d’educació especial

Resolució EDU/1010/2021, de 9 d’abril, per la qual es dicten instruccions referents a l’organització i el funcionament dels centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR) sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 8386, de 14.4.2021)

​​Gestió econòmica i contractació​

Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, el Text refós de la llei de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries (BOE suplement de llengua catalana núm. 288, de 28.11.2014)

Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni (BOE núm.285, de 29.11.2006)

Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu (BOE núm. 96, de 21.4.2012). Aquest reial decret llei ajorna totes les disposicions del Reial decret 1147/2011 fins al curs 2014-2015, excepte la disposició addicional setena.

Reial decret 828/2013, de 25 d’octubre, que modifica les normes següents: el Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre; el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial decret 520/2005, de 13 de maig; el Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE suplement de llengua catalana núm. 257, de 26.10.2013)

Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs (BOE suplement de llengua catalana núm. 28, de 17.9.2007)

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16.11.2011)

Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (DOGC núm. 7133, de 2.6.2016)

Ordre de 16 de gener de 1990, de desplegament del Decret 235/1989, de 12 de setembre, que regula el procediment per dur a terme l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 1250, de 2.2.1990)​

Innovació pedagògica

Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica (DOGC núm. 6966, de 30.9.2015)

Ordre ENS/354/2014, de 5 de desembre, de creació del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (DOGC núm. 6769, de 12.12.2014)

Resolució EDU/331/2021, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EDU/523/2020, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases generals per a la participació en programes d’innovació pedagògica  (DOGC núm. 8344, de 18.2.2021)

Resolució EDU/523/2020, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les bases generals per a la participació en programes d’innovació pedagògica (DOGC núm. 8077, de 4.3.2020)

Resolució EDU/1753/2020, de 16 de juliol, per la qual es modifica la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del projecte de convivència en els centres educatius dins del marc del projecte educatiu de centre (DOG​C núm. 8183, de 22.7.2020)

Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre (DOGC núm. 7336, de 17.03.2017)​

A l’apartat Innovació pedagò​gica podeu consultar les resolucions de creació dels programes.

Requisits i utilització dels centres​

Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària (BOE núm. 62, de 12.3.2010). El Reial decret-llei 14/2012, de 20 d’abril, deroga els apartats 3 i 4 de l’article 13.

Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 86, de 9.4.2010).

Reial decret 1558/2005, de 23 desembre, pel qual es regula els requisits bàsics dels centres integrats de formació professional (BOE núm. 312, de 30.12.2005; en castellà).

Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006). 
Modificació: El decret 101/2010, de 3 d’agost, en deroga els articles 3, 4 i 5 i en modifica l’article 2 i el títol: “Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres de l’educació infantil”.

Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es regula el procediment d’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics escolars de titularitat municipal (DOGC núm. 1939, de 29.8.1994).

Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel qual es regulen els centres de formació d’adults (DOGC núm. 1884, de 15.4.1994). 

Decret 130/2009, de 25 d’agost, de modificació del Decret 325/2006, de 22 d’agost, de creació de centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris (DOGC núm. 5452, de 27.8.2009).

Resolució del Consorci d’Educació de Barcelona (DOGC núm. 5587, de  15.3.2010), per la qual es dóna publicitat a l’acord relatiu a l’aprovació de les instruccions per a la gestió de l’ús social de les instal·lacions dels centres públics dependents del Consorci d’Educació de Barcelona

​Serveis educatius​

Decret 180/2005, de 30 d’agost, de modificació del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius (DOGC núm. 4460, de 1.9.2005).

Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament (DOGC núm. 1918, de 8.7.1994).

Correcció d’errades a l’Ordre ENS/308/2016, de 14 de novembre, per la qual es crea el Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC) (DOGC núm. 7249, de 17.11.2016)

Ordre ENS/308/2016, de 14 de novembre, per la qual es crea el Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC) (DOGC núm. 7249, de 17.11.2016)

Ordre ENS/141/2012, de 18 de maig, per la qual es crea el Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV) i se suprimeix l’EAP d’Escolars Invidents de Barcelona per integració dels seus professionals en el CREDV. (DOGC núm. 6141, de 4.6.2012).

Correcció d’errades a l’Ordre ENS/354/2014, de 5 de desembre, de creació del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (DOGC núm. 6769, de 12.12.2014).

Ordre ENS/354/2014, de 5 de desembre, de creació del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa. (DOGC núm. 6769, de 12.12.2014)

Ordre ENS/440/2003, de 29 d’octubre, de modificació de l’Ordre ENS/16/2002, de 16 de gener, per la qual es regula el règim d’autonomia de gestió econòmica dels serveis educatius del Departament d’Ensenyament.(DOGC núm. 4008, de 12.11.2003).

Ordre ENS/16/2002, de 16 de gener, pel qual es regula el règim d’autonomia de gestió econòmica dels serveis educatius del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 3563, de 29.1.2002).​

Servei escolar de transport i menjador​

Llei 17/2011  de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, en els centres educatius.(BOE núm. 160, de 6.7.2011; en castellà)

Reial decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors (BOE núm. 105, de 2.5.2001; en castellà).

Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996).

Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996).

Zones escolars rurals​

Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària (DOGC núm 2218, de 14.6.1996, article 50).

Ordre 12 de març de 1997, d’adaptació i creació de zones escolars rurals, derogada pel Decret d’Autonomia dels centres educatius. Article 9.

​Disposicions internes​

Consulteu a l’apartat Disposicio​ns internes la normativa del Departament que no es publica al DOGC.​


Disposicions internes


Documents d’organització i gestió del centre

Novetats del curs 2022 – 2023

Documents en pdf​​​

Proje​cte educati​​​u de​ centreCurrículum​Organització del centreGestió del centre
 Avaluació del centreCicles de formació professional. Curs per a l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superiorDirectrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius​ Actuacions ​​del centre en diversos supòsits
Convivència i clima escolarCicles formatius de formació professional de grau bàsicOrganització de les escoles bressol Aspectes específics amb relació a l’alumnat dels centres de formació d’adults
 Cultura digital del centreCicles esportius LOGSE i LOEOrganització del temps escolar  Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal​
 Documents de gestió del centre  Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària  Òrgans unipersonals de direcció i de coordinacióFormació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques
El pla Les escoles lliures de violències. Ubicació del projecte educatiu de centre. Nou! Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüísticConcreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESOPersonal docentGestió del personal de les escoles bressol
Innovació pedagògica​Currículum del primer cicle de l’educació infantil​ Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER​ Gestió del personal docent
Objectius prioritaris i línies estratègiques del sistema educatiuCurrículum dels ensenyaments d’idiomesGestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes
Participació de la comunitat educativaCursos d’especialització de formació professional ​ Implantació de les eines d’administració electrònica als centres del Departament​
Ensenyaments artístics superiors Les unitats d’acompanyament i orientació personal i familiar de l’alumnat vulnerable (UAO).​ Nou!​
 Ensenyaments de la religióPrevenció de riscos laborals
 Ensenyaments  de dansa de grau professiona​​lPropietat intel·lectual
 Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades​ Protecció de dades personals​
 Ensenyaments  de música de grau professional Recollida i tractament de dades a efectes estadístics i científics
 Ensenyaments en els centres de formació d’adults​ Salut escolar en els centres educatius
 Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars Situacions específiques dels alumnes 
 Pràctiques formatives a l’empresa (formació en centres de treball i formació professional en alternança)Transparència i accés a la informació pública
  Itineraris formatius específics: dese​​nvolupament i aplicació​​ Ús social dels centres
 L’educació bàsica als centres d’educació especial​ 
 Programacions i recursos didàctics​   
 Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació  
 Servei d’assessorament en la formació professional i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials  
  Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música​  
 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa  
 Títols propis d’arts escèniques​  

​Elaboració de normativa


Normativa d’ensenyaments


Normativa marc

Lleis d’educació

 Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la que es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació

 Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa 

 Llei 12/2009,​ del 10 de juliol, d’educació

 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació 

Constitució​​

Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978 (BOE núm. 311.3, de 29.12.1978) 

L’educació a la Constitució espanyola

Tothom té dret a l’educació. Es reconeix la llibertat d’ensenyament.

Articles 316 , 2027394344103 i 149 

Estatut d’autonomia de Catalunya

Decret 306/2006, de 20 de ju​liol, pel qual es dóna publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya​

L’educació a l’Estatut d’autonomia​

Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat.

El dret a l’educació​

Llei org​ànica 8​/1985, de 3 de juliol, reg​​uladora del dret a l’educació (BOE núm.159, de 4.7.1985)​

Ús i aprenentatge de les llengües

Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament no universitari (DOGC núm. 8686, de 10.6.2022)​

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació: títol II, del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, articles del 9 al 18 (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009)

Decret llei 6/2022, de 30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a l’elaboració, l’aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius (DOGC núm. 8678A, de 30.5.2022)​​ 


Normativa relacionada

Administració electrònica

Normativa i recursos del Consorci d’Administració Oberta​ de Catalunya​

Estrangeria

Normativa sobre estrangeria al Departament de Treball, Afers Socials i Família​

Igualtat entre persones

Normativa sobre igualtat efectiva de dones i homes​ de l’Institut Català de les Dones​

Legislació lingüística

Marc legal referent a la llengua catalana ​de la Direcció General de Política lingüística​

Prevenció de riscos laborals

Normativa i criteris sobre Seguretat i salut laboral

Protecció de dades personals

Documentació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades​​

Protecció de la infància i l’adolescència​

Infància i adolescència​ al ​Departament de Treb​all, Afers Socials i Famílies​​

Transparència​

Normativa sobre transparència a Govern obert

Ús de les TIC

Circulars i instruccions sobre l’ús de les TIC al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública


Personal

Personal d’administració i serveis i Personal laboral​​​​

Al web Administració i Funció Pública hi ha la pàgina Normativa, circulars, instruccions i resolucions amb les​ normes més significatives i d’aplicació més freqüent en l’àmbit de la funció pública a Catalunya.

Professorat​

Accés i mobilitat

Resolució EDU/2182/2021​, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.​

Reial decret 1964/2008, de 28 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, que regula els concursos de trasllats d’àmbit nacional per a la provisió de places corresponents als cossos docents. (BOE núm. 288, de 29.11.1998).

Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada. (BOE núm. 53, de 2.3.2007).

Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014).

Decret 172/2005, de 23 d’agost, de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005).

Decret 200/2000, de 13 de juny, sobre mobilitat del professorat de formació professional. (DOGC núm. 3166, de 22.6.2000).

Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent. (DOGC núm. 3401, d’1.6.2001).

Ordre ENS/7/2016, de 21 de gener, de modificació de l’Ordre EDU/321/2009, de 16 de juny, per la qual es crea la borsa de treball de professors especialistes per als ensenyaments de formació professional en instituts d’ensenyaments secundaris dependents del Departament d’Educació i es convoca el procediment per accedir-hi. (DOGC núm. 7047, de 28.1.2016).

Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, per la qual s’actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i s’autoritza la publicació al web del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 6511, de 28.11.2013).

Ordre EDU/321/2009, de 16 de juny, per la qual es crea la borsa de treball de professors especialistes per als ensenyaments de formació professional en instituts d’ensenyaments secundaris dependents del Departament d’Educació i es convoca el procediment per accedir-hi. (DOGC núm. 5410, de data 30/06/2009).

Ordre EDU/334/2006, de 27 de juny, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries referents a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, regulada pel Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d’agost (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006).

Resolució EDU/202/2021, de 28 de gener, per la qual es modifica la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent (DOGC núm. 8334, de 5.2.2021).

Resolució ENS/1764/2017, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 7419, de 25.7.2017).

Resolució ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los (DOGC núm. 7134, de 3.6.2016).

Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (DOGC núm. 7121, de 17.5.2016).

Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los (DOGC núm. 7114, de 5.5.2016).

Resolució ENS/190/2016, de 21 de gener, de modificació de la Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, d’aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 7047, de 28.1.2016).

Resolució ENS/3050/2015, de 22 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació a partir del curs 2010/2011 (DOGC núm. 7032, de 7.1.2016).

Resolució ENS/425/2015, de 9 de març, per la qual s’aprova el barem de valoració de mèrits en la selecció de personal interí docent per cobrir vacants i substitucions durant el curs escolar (DOGC núm. 6830, de 13.3.2015).

Resolució ENS/1703/2014, de 16 de juliol, per la qual s’aproven les instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent (DOGC núm. 6669, de 22.7.2014).

Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, d’aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6650, de 25.6.2014).

Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació a partir del curs 2010/2011. (DOGC Núm. 5656,  23.6.2010).

Resolució EDU/3219/2007, de 25 d’octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d’iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d’agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent. (DOGC núm. 4998, 30.10.2007).

Resolució EDU/3969/2007, de 21 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d’octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d’iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d’agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent. (DOGC núm. 5046, 11.1.2008).

Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007 (DOGC núm. 4672, de 10.7.2006).

Direcció dels centres

Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 6824, de 5.3.2015).

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, de 11.11.2010). ​

Resolució EDU/3017/2019​, de 13 de novembre, per la qual es regulen els programes de formació inicial i d’actualització per a l’exercici de la funció directiva i el lideratge pedagògic.​ (DOGC núm. 8006, de 20.11.2019)

Especialitats

Reial decret 665/2015, de 17 de juliol, pel qual es despleguen determinades disposicions relatives a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial, a la formació inicial dels professors i a les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari (BOE núm. 8043, de 18.7.2015)

Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les especialitats docents del cos de mestres que desenvolupen les seves funcions en les etapes d’educació infantil i d’educació primària regulades a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE núm. 270, de 9.11.2011)

Reial decret 1284/2002, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen les especialitats dels cossos de professors d’arts plàstiques i disseny i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, s’hi adscriuen els professors dels esmentats cossos i es determinen els mòduls, assignatures i matèries que hauran d’impartir (BOE núm. 304, de 20.12.2002)

Reial decret 1635/1995, de 6 de octubre, pel qual s’adscriu el professorat dels cossos de professors d’ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional a les especialitats pròpies de la formació professional específica (BOE núm. 242, de 10.10.1995).

Decret 67/1996, de 20 de febrer, pel qual es regula l’adscripció dels mestres al primer cicle de l’educació secundària obligatòria i la readscripció en els centres d’educació infantil i primària, la normativa transitòria dels desplaçaments per modificacions de les plantilles docents, el desenvolupament dels requisits d’especialització, i el pla de formació i capacitació per a la recol·locació del professorat. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 2191, pàg. 3364, de 3.4.1996). (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996).

Resolució ENS/771/2018, de 16 d’abril, per la qual es determinen els requisits que ha de tenir el professorat per impartir els ensenyaments COMPETIC en els centres de formació de persones adultes del Departament d’Ensenyament i s’estableix el període i el procediment d’acreditació d’aquest professorat en el cas que no tingui les titulacions requerides.

Ordre EDU/543/2008, de 3 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris que permeten al professorat especialista impartir les assignatures optatives en els ensenyaments de grau professional de dansa i música. (DOGC núm. 5280, de 17.12.2008).​

Jubilació

Resolució ENS/1108/2017, de 16 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació i de la data d’efectes de la jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents (DOGC núm. 7376, de 24.5.2017)

Resolució ENS/1387/2016, de 26 de maig, de determinació de la data límit per desistir de les sol·licituds de jubilació voluntària dels funcionaris de cossos docents (DOGC núm. 7134, de 3.6.2016)

Resolució ENS/1479/2014, de 18 de juny, dels criteris per a la col·laboració del professorat jubilat i dels inspectors d’educació jubilats amb els centres públics i serveis educatius (DOGC núm. 66253, de 30.06.2014)​

Mesures excepcionals

Acord GOV/60/2012, de 26 de juny, pel qual es modifiquen l’Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, i l’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, pels quals s’adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015 (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012)

Acord GOV/29/2012, de 27 de març, d’aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015 (DOGC núm. 6099, de 30.3.2012).

Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, pel qual s’adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2011-2015 (DOGC núm. 5877, de 12.5.2011).​

Procediment disciplinari

Ordre EDU/521/2010, de 2 de novembre, d’adaptació del procediment disciplinari sumari a les característiques específiques dels centres educatius públics. (DOGC núm. 5756, de 16.11.2010).​

Promoció docent

Ordre ENS/211/2016, de 27 de juliol, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 7176, de 03.08.2016).

Ordre ENS/16/2016, de 3 de febrer, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, de procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 7056, de 10.2.2016).

Ordre ENS/382/2015, de 22 de desembre, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 7032, de 7.1.2016).

Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 6749, de 13.11.2014).​

Reduccions horàries

Decret 223/2002, de 23 de juliol, pel qual es regula la reducció de jornada per interès particular del personal docent d’ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 3715, de 6.9.2002)

Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 7075, de 9.3.2016).

Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014). 

Titulacions i formació

Reial decret 860/2010, de 2 de juliol, pel qual es regulen les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per exercir la docència en els ensenyaments d’educació secundària obligatòria o de batxillerat (BOE núm. 173, de 17 de julio de 2010).

Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari (BOE núm. 287, de 28.11.2008).

Reial decret 798/2005, d’1 de juliol, pel qual s’estableixen els requisits per obtenir l’equivalència, als efectes de docència, entre els estudis complets de dansa anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 de octubre (LOGSE) i els estudis superiors de dansa que regula aquesta Llei (BOE núm. 172, de 20.7.2005).

Reial decret 363/2004, de 5 de març, pel qual es declara l’equivalència de determinades titulacions, a efectes de docència, a las exigides amb caràcter general per a l’ingrés i adquisició d’especialitats dels cossos de professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny (BOE núm. 71, de 23.3.2004).

Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny, per la qual es modifica l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a les persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent als efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster. (BOE núm. 140, de 12/06/2013).

Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a les persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent als efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster. (BOE núm. 240, de 5 d’octubre de 2011).

Ordre de 5 de juliol de 2001, per la qual es regula el procediment de reconeixement de la qualificació adequada per impartir el primer cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 3430, de 13.7.2001).

Ordre de 23 de febrer de 1998, per la qual es regulen les titulacions mínimes i condicions que han de posseir els professors per impartir formació professional específica en els centres privats i en determinats centres de titularitat pública (BOE núm. 50, de 27.2.1998).

Ordre de 28 de maig de 1997, per la qual es regulen les titulacions mínimes que ha de tenir el professorat dels centres docents privats d’ESO i batxillerat per impartir les àrees i matèries relacionades amb la llengua catalana i la literatura, i els crèdits variables de l’ESO (DOGC núm. 2407, de 6.6.1997).

Resolució EDU/2637/2020, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí d​ocent (DOGC, núm. 8258, de 29.10.2020)​​

Resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la definició de la Competència digital docent (DOGC núm. 7133, de 2.6.2016).

Resolució ENS/1068/2013, de 14 de maig, per la qual es determinen les institucions educatives que poden oferir la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster (DOGC nú,. 6381, de 23/05/2013).

Triennis

Resolució EDU/1667/2007, de 5 de juny, per la qual s’estableix el procediment per al reconeixement de triennis al personal interí docent. (DOGC núm. 4900, 8.6.2007)​

Altres

Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. (DOGC núm. 6094, de 23.3.2012).

Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 7133, de 2.6.2016).

Acord GOV/232/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat d’educació de persones adultes acordades a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4806, de 24.1.2007).

Resolució TRI/874/2006, de 7 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la mesa sectorial de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni núm. 7902420) (DOGC núm. 4608, de 5.4.2006).

Acord GOV/232/2006, de 27 de desembre, en relació amb les condicions laborals del professorat d’educació de persones adultes acordades a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya.

Resolució de 14 de desembre de 2006 del secretari general del Departament d’Educació per la qual es determinen les mesures a fi que el professorat del​s IES pugui impartir, dins el seu horari lectiu, matèries específiques corresponents a la preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau superior que duen a terme els centres docents i les aules públiques de formació de persones adultes dependents del Departament d’Educació (FDAADE núm. 1121, de desembre de 2006, pàg. 3430).

Llars d’infants

Acord entre el Departament d’Educació i el Comitè Intercentres ​del personal laboral de 22 de juny de 2022, mitjançant el qual s’adapten aspectes de calendari escolar i jornada laboral. 

Inspecció

Decret 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d’Educació.​ (DOGC núm. 8355, de 04.03.2021)

Ordre ENS/289/2002, de 31 de juliol, per la qual es desplega l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Ensenyament a Catalunya (DOGC núm. 3697, d​e 12.8.2002).
Text actual​itzat (Ordre ENS/289/2002)

Ordre ENS/385/2002, de 13 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre ENS/289/2002, de 31 de juliol, per la qual es desplega l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Ensenyament a Catalunya (DOGC 3766, de 21.11.2002).​

Resolució EDU/3027/2020, de 24 de novembre, per la qual s’ap​rova la relació de llocs de treball de la Inspecció d’Educació i es deixa sense efectes la Resolució EDU/733/2019, de 21 de març, per la qual s’aprova la relació de llocs de treball de la Inspecció d’Educació (DOGC núm. 7842, de 28.3.2019)​

Serveis educatius

Ordre ENS/155/2013, de 2 de juliol, per la qual s’autoritza la pròrroga del mandat de la direcció de determinats serveis educatius del Departament d’Ensenyament per al curs 2013-2014.​

Ordre de 5 de maig de 1998, per la qual s’estableix el procediment de nomenament dels directors dels serveis educatius del Departament d’Ensenyament.​​​

Data d’actualització: 11.5.2023


Taxes i preus públics

Normativa general per a les taxes

Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021)

Llei 1/2021, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021)

Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5161, de 27.6.2008)​

Ordre EDU/80/2020, d’11 de juny, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Educació (DOGC núm. 8155, de 16.6.2020)​​

Impresos de sol·licitud de devolució de taxes

Per a alguns procediments els ciutadans poden sol·licitar la devolució de la taxa. El Departament disposa dels següents models de sol·licitud.​​

Recull de normativa classificada​

​Data d’actualtizació: ​juliol de 2022